Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Zgierzu

Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia osoby do sprawowania funkcji likwidatora Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Aleksandrowie Łódzkim...

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie przekroczenia pod dnem rzeki Maliny linią sieci energetycznej w Woli Mąkolskiej...

Sesja Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwołuję XXI sesję Rady Gminy Głowno w dniu 29 stycznia 2019 r. (środa), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie...

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Piaski Rudnickie

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Piaski Rudnickie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu "ROLFOODS Hubert Rosak"...

NOWE ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW 1 STYCZEŃ 2020 r.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE Należy wyrzucać ..............

PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, składa mniniejszą petycję.........

Informacja o wydaniu przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji znak WUOZ-ZA.5163.20.2019.KGB z dnia 30 września 2019 r.

Zaproszenie na szkolenie

XVI Sesja Rady Gminy Głowno

Zawiadomienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Wybory uzupełniające na funkcję sołtysa sołectwa Helenów

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Helenów, że w związku ze śmiercią sołtysa sołectwa Helenów, Zarządzeniem Nr 64/2019 z dnia 4 września 2019 r. Wójt Gminy Głowno postanawia zwołać na dzień 19 września 2019 r. /czwartek/ na godzinę 11:00...

Sesja Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 506) zwołuję XV sesję Rady Gminy Głowno w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek)...

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zgierskiego 2019 r.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Decyzja Starosty Zgierskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie

Decyzja Starosty Zgierskiego w sprawie uznania nieruchomości położonej w gminie Głowno, w obrębie Wola Mąkolska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 667 o pow. 0,3201 ha za mienie gromadzkie...

Zawiadomienie Starosty Zgierskiego na podstawie art. 10 KPA

W związku z prowadzonym przez Starostę Zgierskiego postępowaniem administracyjnym w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.) w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, że nieruchomość położona w gminie Głowno, w obrębie Wola Mąkolska, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 667 stanowi mienie gromadzkie – informuję, iż został zgromadzony materiał dowodowy, który daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji...

Informacja dla mieszkańców oraz osób zatrudnionych na terenie Gminy Głowno

W dniu 31 grudnia 2019 upływa kadencja ławników sądów powszechnych. Wyboru ławników na następną kadencję 2020-2023 dokonuje Rada Gminy Głowno spośród kandydatów zgłoszonych do dnia 30 czerwca 2019 roku...

Informacja przewodniczącego Rady Gminy Głowno dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Głowno raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Na sesji Rady Gminy Głowno , która odbędzie się w dniu 31 maja 2019 roku na sali konferencyjnej Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie Wójt Gminy Głowno przedstawi raport o stanie gminy...

Nadleśnictwo Grotniki odwołuje zakaz wstępu do lasu

Informujemy o odwołaniu zakazu wstępu do lasu na terenie leśnictw Polesie i Smulsko...

Sesja Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 506) zwołuję X sesję Rady Gminy Głowno w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek)...

Ogłoszenie Wójta Gminy Głowno z dnia 15 stycznia 2019 roku o zwołaniu zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Wójt Gminy Głowno ogłasza zwołanie zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na nową kadencję...

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie.

O zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie, w gminie Głowno...

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Mięsośnia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa.

Na dzień 20 września 2018 r. /czwartek/ na godzinę 12:00 zostaje zwołane zebranie wiejskie w celu wyboru sołtysa. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Mięsośni...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2018 roku (środa) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej UG Głowno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa

Zawiadamiam, że w dniu 11 września (wtorek) 2018 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej UG Głowno odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZGIERSKIEGO w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania dla Wójta Gminy Głowno decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie

  • opublikował: Piotr Antczak
    data publikacji: 2018-07-06 15:26

Zawiadomienie Starosty Zgierskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nr działki 80 w miejscowości Ostrołęka zawiadamiam...

Zawiadomienie Starosty Zgierskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nr działki 80 w miejscowości Ostrołęka informuję...

Dyżur przewodniczącego Rady Gminy Głowno

Informujemy, że w dniu 6 czerwca 2017 r. w godzinach 16:30-17:30 w Urzędzie Gminy Głowno w pokoju nr 14 będzie pełnił dyżur Przewodniczący Rady Gminy Głowno – Łukasz Łukasik.

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023...

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych

Wójt Gminy Głowno informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2016 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy.

Oświadczenie Wójta Gminy Głowno

Ustosunkowując się do informacji nieformalnego ,, Klubu Radnych Gminy Głowno” , która pojawiła się w dniu 29.09.2016 roku na facebooku dotyczącej przebiegu sesji Rady Gminy Głowno w dniu 29 września 2016 roku chcę wskazać na fakty podważające prawdziwość tych informacji.

Ruszył nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2017 r.

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków od mieszkańców Gminy Głowno na uzyskanie dotacji w 2017 roku do usuwania wyrobów azbestowych...

Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Woli Zbrożkowej w latach 2017 -2022 i rozwój jego infrastruktury"

WÓJT GMINY GŁOWNO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ POD NAZWĄ

„PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WOLI ZBROŻKOWEJ W LATACH 2017 -2022 I ROZWÓJ JEGO INFRASTRUKTURY”.

Informacja dotycząca przyznania stypendium szkolnego dla uczniów na rok 2017/2018

Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Głowno, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku SIERPIEŃ 2017, kryterium dochodowego 514,00zł netto na osobę w rodzinie.

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania dla Wójta Gminy Głowno decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ...

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania dla Wójta Gminy Głowno decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie, do realizacji na terenie działki o nr ew. 162/15 w obrębie G–14 w Głownie (powstałej w wyniku podziału działki o nr ew. 162/14).

Informacja W sprawie działalności lobbingowej za rok 2017

Stosownie do Zarządzenia Wójta Gminy Głowno Nr 21/2015 z dnia 02.03.2015 r....informuję, że w roku 2017 w Urzędzie Gminy Głowno oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych nie odnotowano żadnych działań podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26935
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-03-31 09:33

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1573953
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-04-06 15:45

Stopka strony