Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie Marszałka Województwa Łódzkiego

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń – Stryków na odcinku od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 244+300 do km 295+850...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją autostrady A1 Toruń – Stryków na odcinku od granicy województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Łódź Północ od km 244+300 do km 295+850...

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko...

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW O POMOC W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.

Ponieważ sytuacja ekonomiczna przedsiębiorców się pogorszyła w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, informuję ..........

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 25.05.2020 r.

Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

RAPORT O STANIE GMINY.

Stosownie do treści art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Głowno do dnia 31 maja 2020 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Głowno Raportu o stanie gminy.

KOMUNIKAT

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii........

Obwieszczenie Starostwa Powiatowego w Zgierzu

Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia osoby do sprawowania funkcji likwidatora Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Aleksandrowie Łódzkim...

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie przekroczenia pod dnem rzeki Maliny linią sieci energetycznej w Woli Mąkolskiej...

Sesja Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwołuję XXI sesję Rady Gminy Głowno w dniu 29 stycznia 2019 r. (środa), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie...

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Piaski Rudnickie

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania mieszkańców sołectwa Piaski Rudnickie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa...

Obwieszczenie PGW Wody Polskie

Informacja PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu "ROLFOODS Hubert Rosak"...

NOWE ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW 1 STYCZEŃ 2020 r.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE Należy wyrzucać ..............

PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Działając w imieniu własnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, składa mniniejszą petycję.........

Informacja o wydaniu przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji znak WUOZ-ZA.5163.20.2019.KGB z dnia 30 września 2019 r.

Zaproszenie na szkolenie

XVI Sesja Rady Gminy Głowno

Zawiadomienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Wybory uzupełniające na funkcję sołtysa sołectwa Helenów

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Helenów, że w związku ze śmiercią sołtysa sołectwa Helenów, Zarządzeniem Nr 64/2019 z dnia 4 września 2019 r. Wójt Gminy Głowno postanawia zwołać na dzień 19 września 2019 r. /czwartek/ na godzinę 11:00...

Sesja Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 506) zwołuję XV sesję Rady Gminy Głowno w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek)...

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zgierskiego 2019 r.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Decyzja Starosty Zgierskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie

Decyzja Starosty Zgierskiego w sprawie uznania nieruchomości położonej w gminie Głowno, w obrębie Wola Mąkolska, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 667 o pow. 0,3201 ha za mienie gromadzkie...

Zawiadomienie Starosty Zgierskiego na podstawie art. 10 KPA

W związku z prowadzonym przez Starostę Zgierskiego postępowaniem administracyjnym w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.) w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, że nieruchomość położona w gminie Głowno, w obrębie Wola Mąkolska, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 667 stanowi mienie gromadzkie – informuję, iż został zgromadzony materiał dowodowy, który daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji...

Informacja dla mieszkańców oraz osób zatrudnionych na terenie Gminy Głowno

W dniu 31 grudnia 2019 upływa kadencja ławników sądów powszechnych. Wyboru ławników na następną kadencję 2020-2023 dokonuje Rada Gminy Głowno spośród kandydatów zgłoszonych do dnia 30 czerwca 2019 roku...

Informacja przewodniczącego Rady Gminy Głowno dot. przedstawienia przez Wójta Gminy Głowno raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Na sesji Rady Gminy Głowno , która odbędzie się w dniu 31 maja 2019 roku na sali konferencyjnej Ośrodka Upowszechniania Kultury w Bronisławowie Wójt Gminy Głowno przedstawi raport o stanie gminy...

Nadleśnictwo Grotniki odwołuje zakaz wstępu do lasu

Informujemy o odwołaniu zakazu wstępu do lasu na terenie leśnictw Polesie i Smulsko...

Sesja Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 506) zwołuję X sesję Rady Gminy Głowno w dniu 26 kwietnia 2019 r. (piątek)...

Ogłoszenie Wójta Gminy Głowno z dnia 15 stycznia 2019 roku o zwołaniu zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Wójt Gminy Głowno ogłasza zwołanie zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na nową kadencję...

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie.

O zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie, w gminie Głowno...

Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Mięsośnia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję sołtysa.

Na dzień 20 września 2018 r. /czwartek/ na godzinę 12:00 zostaje zwołane zebranie wiejskie w celu wyboru sołtysa. Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Mięsośni...

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam, że w dniu 19 września 2018 roku (środa) o godz. 14:30 w sali konferencyjnej UG Głowno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa

Zawiadamiam, że w dniu 11 września (wtorek) 2018 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej UG Głowno odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZGIERSKIEGO w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania dla Wójta Gminy Głowno decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-07-06 15:26

Zawiadomienie Starosty Zgierskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nr działki 80 w miejscowości Ostrołęka zawiadamiam...

Zawiadomienie Starosty Zgierskiego

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nr działki 80 w miejscowości Ostrołęka informuję...

Dyżur przewodniczącego Rady Gminy Głowno

Informujemy, że w dniu 6 czerwca 2017 r. w godzinach 16:30-17:30 w Urzędzie Gminy Głowno w pokoju nr 14 będzie pełnił dyżur Przewodniczący Rady Gminy Głowno – Łukasz Łukasik.

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023...

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych

Wójt Gminy Głowno informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2016 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy.

Oświadczenie Wójta Gminy Głowno

Ustosunkowując się do informacji nieformalnego ,, Klubu Radnych Gminy Głowno” , która pojawiła się w dniu 29.09.2016 roku na facebooku dotyczącej przebiegu sesji Rady Gminy Głowno w dniu 29 września 2016 roku chcę wskazać na fakty podważające prawdziwość tych informacji.

Ruszył nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2017 r.

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków od mieszkańców Gminy Głowno na uzyskanie dotacji w 2017 roku do usuwania wyrobów azbestowych...

Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Woli Zbrożkowej w latach 2017 -2022 i rozwój jego infrastruktury"

WÓJT GMINY GŁOWNO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ POD NAZWĄ

„PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WOLI ZBROŻKOWEJ W LATACH 2017 -2022 I ROZWÓJ JEGO INFRASTRUKTURY”.

Informacja dotycząca przyznania stypendium szkolnego dla uczniów na rok 2017/2018

Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Głowno, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku SIERPIEŃ 2017, kryterium dochodowego 514,00zł netto na osobę w rodzinie.

Obwieszczenie Starosty Zgierskiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania dla Wójta Gminy Głowno decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ...

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania dla Wójta Gminy Głowno decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej w miejscowości Piaski Rudnickie, do realizacji na terenie działki o nr ew. 162/15 w obrębie G–14 w Głownie (powstałej w wyniku podziału działki o nr ew. 162/14).

Informacja W sprawie działalności lobbingowej za rok 2017

Stosownie do Zarządzenia Wójta Gminy Głowno Nr 21/2015 z dnia 02.03.2015 r....informuję, że w roku 2017 w Urzędzie Gminy Głowno oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych nie odnotowano żadnych działań podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową oraz podmiotów wykonujących bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

XXIII sesja Rady Gminy Głowno 27 maja 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Wójt Gminy Głowno – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego  na terenie Gminy Głowno w 2020r.

Podaje się do publicznej wiadomości informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych na terenie Gminy Głowno..............

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020

 • opublikował: Administrator
  data publikacji: 2020-06-16 12:50

INFORMACJA - XXIV sesja Rady Gminy Głowno w dniu 30 czerwca 2020 r. (wtorek), o godz. 830.

Znak: OR.0002.24.2020                                                                                Głowno, dnia 22 czerwca 2020 r.

Pan/i

                                                            radny/a Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zmianami) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Głowno w dniu

30 czerwca 2020 r. (wtorek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury
w Bronisławowie
. Obrady rozpoczną się o godz. 830.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie od ostatniej sesji.

 5. Informacja Wójta Gminy Głowno z działalności między sesjami.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Głowno w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Głowno w 2020 roku.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu załatwienia petycji.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XX/122/19 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno za 2020 rok.

 10. Debata nad raportem o stanie Gminy za 2019 rok.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głowno wotum zaufania.

 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2019 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Głowno z tego tytułu:

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2019 rok;

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głowno absolutorium za 2019 rok.

 1. Sprawy różne.

 2. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Głowno

Jarosław Chałubiec

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej
w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów Rady Gminy, zgodnie z art. 25 cytowanej wyżej ustawy.

 • opublikował: Administrator
  data publikacji: 2020-06-23 14:59

Ważny KOMUNIKAT Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, iż w dalszym ciągu przyjmowane  są  wnioski na jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców.


W związku z wprowadzoną zmianą przepisów od dnia  24 czerwca 2020 r.                         o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności mogą starać się również organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmioty, o których mowa                                w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy                                 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                                            z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, prowadzące                działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

Pożyczka może być udzielona  do  wysokości  5 000,00 zł  przy czym  wysokość pożyczki nie może przekroczyć  10 %  przychodów  w  poprzednim  roku  bilansowym. Przychód organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

 

Wszystkie wnioski o pożyczkę należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy  terytorialnie właściwym ze względu  na  siedzibę  wnioskodawcy .

 

Wnioski można składać :

 

- w  wersji  papierowej  osobiście  w  siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy                     w Zgierzu

lub wysłać na adres  Urzędu:

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
95- 100 Zgierz
ul. Barona10
z dopiskiem „Tarcza antykryzysowa"

-  w  wersji  elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub e-PUAP (opatrzone  podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

 

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami                                       o ubieganie się o udzielenie pożyczki  i  wypełnianie AKTUALNYCH  DRUKÓW zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu.


NIE   MA   OBOWIĄZKU  SKŁADANIA  WNIOSKÓW  O  UMORZENIE  POŻYCZKI   w  przypadku  wszystkich zawartych już  umów.  Pożyczka  wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

 • opublikował: Administrator
  data publikacji: 2020-06-29 13:35

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że w ramach działań antykryzysowych

KOMUNIKAT !!!!!!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu informuje, że w ramach działań antykryzysowych weszły w życie zmiany w zakresie udzielanych form wsparcia w postaci:

 • dofinansowań części kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
 • dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,
 • dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych


Umowy już zawarte nie będą aneksowane, jednak konieczne jest zapoznanie się z obecnymi zapisami we wzorach umów, które dostępne są na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Wnioski wraz załącznikami złożone, a nierozpatrzone do dnia 23.06.2020 roku będą realizowane na podstawie obowiązujących od dnia 24.06.2020 roku przepisów, natomiast dokumenty składane od dnia 24.06.2020 roku na nieobowiązujących drukach nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Ponadto informujemy, iż prowadzony od dnia 22.06.2020 roku nabór na powyższe formy wsparcia poszerza katalog pomocy o dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej.

Jednocześnie tut. Urząd informuje, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami nabór wniosków będzie trwał nieprzerwanie do dnia ogłoszenia przez dyrektora terminu zakończenia.

UWAGA !!!!!

Przed wypełnieniem stosownych dokumentów należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi ww. formy wsparcia, a następnie podczas wypełniania zwrócić uwagę na fakt uzupełnia wszystkich informacji oraz czytelne podpisanie zarówno wniosku, umowy oraz pozostałych oświadczeń, które są załączone.

W przypadku składania dokumentów w formie papierowej umowę należy złożyć
w 2 egzemplarzach.

Z uwagi na ochronę danych osobowych DOKUMENTY w zamkniętej kopercie należy umieszczać w skrzynce ustawionej w wejściu do Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, ul. Barona 10 z napisem „TARCZA ANTYKRYZYSOWA"

Aktualne druki wniosków oraz zasady dostępne są na stronie internetowej https://zgierz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 

 

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami tel. 042-714-12-79; 042-717-41-28

 • opublikował: Administrator
  data publikacji: 2020-06-29 13:39

XXV sesja Rady Gminy Głowno w dniu 10 lipca 2020 r. (piątek).

                                                                                  H4PwQHxoXIcoOAAAAAAElFTkSuQmCC

Rada Gminy Głowno

   Znak: OR.0002.25.2020                                                                                                                               Głowno, dnia 06 lipca 2020 r.

                                                                                                                    Pan/i radny/a Rady Gminy Głowno

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Głowno w dniu 10 lipca 2020 r. (piątek), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 800 .

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/122/19 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII 23/19 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2020-2026.
 5.  Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Chcałubiec

 

 

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów Rady Gminy, zgodnie z art. 25 cytowanej wyżej ustawy.

Rada Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, tel.:+48 (42) 719-12-91; 719-13-54; fax+48 (42) 719-20-08 www.gmina-glowno.pl; e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl NIP: 733-10-22-625; REGON: 000543574

 

 • opublikował: Administrator
  data publikacji: 2020-07-06 13:52
 • zmodyfikował: Administrator
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-06 14:04

Informacja dotycząca przyznania stypendium szkolnego dla uczniów na rok 2020/2021.

1.Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Głowno, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku SIERPIEŃ 2020, kryterium dochodowego 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

XXVI sesja Rady Gminy Głowno

 • opublikował: Administrator
  data publikacji: 2020-09-16 08:06

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 34288
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-16 08:07

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1674448
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-16 08:07

Stopka strony