Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Świadczenia pieniężne dla sołtysów

Od 1 lipca 2023 r. sołtysi, którzy pełnili funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie mniej niż przez 8 lat i osiągnęli wiek emerytalny będą mogli wnioskować o przyznanie dodatkowego świadczenia pieniężnego. Świadczenie wyniesie 300 zł i ma być waloryzowane co roku.

Ustawa z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, wprowadza dodatek dla sołtysów w kwocie 300 złotych miesięcznie. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku).

Ustawa określa warunki otrzymania tego świadczenia. Uzyskają go osoby, które:

 1. pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat;
 2. osiągnęła wiek:
  1. w przypadku kobiet - 60 lat;
  2. w przypadku mężczyzn - 65 lat.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Do okresu, o którym mowa pkt 1, wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć:

 1. zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji;
 2. oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji sołtysa wydaje wójt (burmistrza, prezydenta miasta) właściwy dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa. Jeżeli wójt (burmistrza, prezydenta miasta) nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji.

Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia wraz z pisemnym oświadczeniem o spełnieniu wymogu okresu pełnienia funkcji sołtysa, potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa. Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenia te zawierają klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Więcej informacji na stronie KRUS: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/swiadczenia/swiadczenia-z-ubezpieczenia-emerytalno-rentowego/dodatki-do-swiadczen-emerytalno-rentowych/swiadczenie-pieniezne-z-tytulu-pelnienia-funkcji-soltysa/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gmina Głowno
  data wytworzenia: 2023-07-03
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2023-07-07 12:52
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-07 12:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1482
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-07 12:52:56