Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Głowno z 2008 roku

Uchwała nr XVII/108/08 Rady Gminy Głowno z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Głowno.  (Uchwała nr XVII/108/08.pdf)

Uchwała nr XVII/109/08 Rady Gminy Głowno z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu "Mrogi i Mrożycy" (Uchwała nr XVII/109/08.pdf)

Uchwała nr XVII/110/08 Rady Gminy Głowno z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia Obszaru Chronionego Krajobrazu "Sokolnicko-Piątkowskiego" (Uchwała nr XVII/110/08.pdf)

Uchwała nr XVII/111/08 Rady Gminy Głowno z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na rzecz SP ZOZ w Głownie z przeznaczeniem dla Poradni Rehabilitacyjnej w Głownie. (Uchwała nr XVII/111/08.pdf)

Uchwała nr XVII/112/08 Rady Gminy Głowno z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie pomocy finansowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. (Uchwała nr XVII/112/08.pdf)

Uchwała nr XVII/113/08 Rady Gminy Głowno z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2008 rok. (Uchwała nr XVII/113/08.pdf)

Uchwała nr XVIII/114/2008 Rady Gminy Głowno z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008. (Uchwała nr XVIII/114/08.pdf)

Uchwała nr XVIII/115/08 Rady Gminy Głowno z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki wydawane w stołówkach znajdujących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głowno. (Uchwała nr XVIII/115/08.pdf)

Uchwała nr XIX/116/08 Rady Gminy w Głownie z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na rok 2008 r. (Uchwała nr XIX/116/08.pdf)

Uchwała nr XIX/117/08 Rady Gminy Głowno z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie dofinansowania zakupu oznakowanego radiowozu przeznaczonego dla Komisariatu Policji w Głownie. (Uchwała nr XIX/117/08.pdf)

Uchwała nr XIX/118/08 Rady Gminy Głowno z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zgierskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu. (Uchwała nr XIX/118/08.pdf)

Uchwała nr XIX/121/08 Rady Gminy Głowno z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki budowlanej nr 971/6 położonej w Mąkolicach gm. Głowno. (Uchwała nr XIX/121/08.pdf)

Uchwała nr XX/122/08 Rady Gminy Głowno z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2008 rok. (Uchwała nr XX/122/08.pdf)

Uchwała nr XX/123/08 Rady Gminy Głowno z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2008 rok. (Uchwała nr XX/123/08.pdf)

Uchwała nr XXI/124/08 Rady Gminy Głowno z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Głowno z tytułu wykonania budżetu Gminy Głowno za 2007 rok. (Uchwała nr XXI/124/08.pdf)

Uchwała nr XXI/125/08 Rady Gminy Głowno z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Głowno". (Uchwała nr XXI/125/08.pdf)

Uchwała nr XXI/126/08 Rady Gminy Głowno z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Głowno". (Uchwała nr XXI/126/08.pdf)

Uchwała nr XXIII/127/08 Rady Gminy w Głownie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Głowno na rok 2008 r. (Uchwała nr XXIII/127/08.pdf)

Uchwała nr XXIII/128/08 Rady Gminy Głowno z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Głowno. (Uchwała nr XXIII/128/08.pdf)

Uchwała nr XXIII/129/08 Rady Gminy Głowno z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2008 rok. (Uchwała nr XXIII/129/08.pdf)

Uchwała nr XXIV/130/08 Rady Gminy Głowno z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego o ograniczeniu działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. (Uchwała nr XXIV/130/08.pdf)

Uchwała nr XXIV/131/08 Rady Gminy Głowno z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego o ograniczeniu działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. (Uchwała nr XXIV/131/08.pdf)

Uchwała nr XXV/132/08 Rady Gminy Głowno z dnia 26 września 2008 r. w sprawie określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy. (Uchwała nr XXV/132/08.pdf)

Uchwała Nr XXV/133/08 Rady Gminy Głowno z dnia 26 września 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Głowno. (Uchwała nr XXV/133/08.pdf)

Uchwała nr XXV/134/08 Rady Gminy Głowno z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2008 rok (Uchwała nr XXV/134/08.pdf)

Uchwała nr XXV/135/08 Rady Gminy Głowno z dnia 26 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki budowlanej. (Uchwała nr XXV/135/08.pdf)

Uchwała nr XXV/136/08 Rady Gminy Głowno z dnia 26 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki budowlanej. (Uchwała nr XXV/136/08.pdf)

Uchwała nr XXV/137/08 Rady Gminy Głowno z dnia 26 września 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej w Głownie o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie poprzez likwidację Szpitala Miejskiego w Głownie. (Uchwała nr XXV/137/08.pdf)

Uchwała Nr XXVI/138/08 Rady Gminy Głowno z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy. (Uchwała nr XXVI/138/08.pdf)

Uchwała nr XXVI/139/08 Rady Gminy Głowno z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głowno na lata 2004-2013. (Uchwała nr XXVI/139/08.pdf)

Uchwała nr XXVI/140/08 Rady Gminy Głowno z dnia 29 października 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie. (Uchwała nr XXVI/140/08.pdf)

Uchwała nr XXVI/141/08 Rady Gminy Głowno z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze i sprawozdań rocznych. (Uchwała nr XXVI/141/08.pdf)

Uchwała nr XXVI/142/2008 Rady Gminy Głowno z dnia 29 października 2008 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Związku Międzygminnego "Bzura". (Uchwała nr XXVI/142/08.pdf)

Uchwała nr XXVII/143/08 Rady Gminy w Głownie z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Głowno na lata 2009-2011. (Uchwała nr XXVII/143/08.pdf)

Uchwała nr XXVII/144/08 Rady Gminy Głowno z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie zabezpieczenia środków własnych na przebudowę drogi gminnej we wsi Konarzew. (Uchwała nr XXVII/144/08.pdf)

Uchwała nr XXVIII/145/08 Rady Gminy Głowno z dnia roku 27 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głowno. (Uchwała nr XXVIII/145/08.pdf)

Uchwała nr XXVIII/146/08 Rady Gminy Głowno z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2008 rok. (Uchwała nr XXVIII/146/08.pdf)

Uchwała nr XXVIII/147/08 Rady Gminy Głowno z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009. (Uchwała nr XXVIII/147/08.pdf)

Uchwała nr XXVIII/148/08 Rady Gminy Głowno z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego o ograniczeniu działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. (Uchwała nr XXVIII/148/08.pdf)

Uchwała nr XXVIII/149/08 Rady Gminy Głowno z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego o ograniczeniu działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. (Uchwała nr XXVIII/149/08.pdf)

Uchwała nr XXIX/150/08 Rady Gminy Głowno z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na rok 2009. (Uchwała nr XXIX/150/08.pdf)

Uchwała nr XXIX/151/08 Rady Gminy Głowno z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Sekretarza Gminy Głowno. (Uchwała nr XXIX/151/08.pdf)

Uchwała nr XXIX/152/08 Rady Gminy Głowno z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. (Uchwała nr XXIX/152/08.pdf)

Uchwała nr XXIX/153/08 Rady Gminy Głowno z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu na rok 2009 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród ze specjalnego funduszu nagród i dodatku mieszkaniowego. (Uchwała nr XXIX/153/08.pdf)

Uchwała nr XXIX/154/08 Rady Gminy Głowno z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2008 rok. (Uchwała nr XXIX/154/08.pdf)

Uchwała nr XXX/155/08 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na rok 2008. (Uchwała nr XXX/155/08.pdf)

Uchwała nr XXX/156/08 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na rok 2008. (Uchwała nr XXX/156/08.pdf)

Uchwała nr XXX/157/08 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na rok 2008. (Uchwała nr XXX/157/08.pdf)

 

drukuj (Uchwały Rady Gminy Głowno z 2008 roku)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Furga
    data wytworzenia: 2017-07-05
  • opublikował: Piotr Antczak
    data publikacji: 2016-02-09 10:01
  • zmodyfikował: Tomasz Białek - Informatyk
    ostatnia modyfikacja: 2017-07-05 12:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12414
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-05 12:38

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1674438
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-16 08:07

Stopka strony