Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXV/133/16
RADY GMINY GŁOWNO
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie Statutu Gminy Głowno

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446 j.t.) uchwala się, co następuje :

STATUT GMINY GŁOWNO

DZIAŁ I.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa:
1) ustrój Gminy Głowno;
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy Głowno;
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Głowno i komisji Rady Gminy Głowno;
4) tryb pracy Wójta Gminy Głowno;
5) zasady  dostępu  obywateli  do  dokumentów  Rady,  jej  komisji  i  Wójta  Gminy  Głowno  oraz korzystania z nich.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Głowno;
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Głowno;
3) Komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Głowno;
4) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Głowno;
5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Głowno;
6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Głowno;
7) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Głowno;
8) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o samorządzie gminnym;
9) jednostce pomocniczej- należy przez to rozumieć sołectwo Gminy Głowno;
10) BIP  –  należy  przez  to  rozumieć  Biuletyn  Informacji  Publicznej  w  rozumieniu  ustawy  o dostępie do informacji publicznej.

Rozdział 2.
Gmina

§ 3. 1. Gmina  Głowno  jest  podstawową  jednostką  lokalnego  samorządu  terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie  osoby,  które  zamieszkują  na  obszarze  Gminy,  z  mocy  ustawy  o  samorządzie gminnym,  stanowią  gminną  wspólnotę  samorządową,  realizującą  swoje  zbiorowe  cele  lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4. 1. Gmina  położona  jest  w  Powiecie  Zgierskim,  w  Województwie  Łódzkim  i  obejmuje obszar 104,5 km 2 .
2. Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

§ 5. 1. Gmina Głowno posiada herb.
2. Herbem Gminy jest znak o tarczy barwy błękitnej, w której na wzgórzu wieża srebrna (biała) pomiędzy dwiema liliami srebrnymi (białymi).
3. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.
4. Gmina Głowno posiada flagę.
5. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu.

§ 6. Organami Gminy są:
1) Rada Gminy Głowno;
2) Wójt Gminy Głowno.

§ 7. Siedzibą organów Gminy jest miasto Głowno, ul. Kilińskiego 2.

§ 8. 1. Gmina  realizuje  zadania  publiczne  –  własne  oraz  zlecone  z  zakresu  administracji rządowej, nie zastrzeżone na rzecz innych jednostek samorządowych.
2. Gmina  może  realizować  zadania  przekazane  jej  na  podstawie  porozumień  z  organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego.
3. Zadania  gminy  realizowane  są  przy  pomocy  urzędu  oraz  gminnych  jednostek organizacyjnych.

§ 9. 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr.4 do statutu.
3. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 10. 1. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze - sołectwa.
2. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

Rozdział 3.
Jednostki pomocnicze Gminy

§ 11. 1. W gminie Głowno utworzonych jest 31 sołectw.
2. Wykaz jednostek pomocniczych gminy stanowi załącznik nr. 5 do statutu.

§ 12. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorem  utworzenia,  połączenia,  podziału  lub  zniesienia  jednostki  pomocniczej  mogą  być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy;
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą;
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;
4) przebieg  granic  jednostek  pomocniczych  powinien  –  w  miarę  możliwości  –  uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§ 13. Uchwały, o jakich mowa w § 12 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1) nazwę jednostki;
2) obszar jednostki;
3) granice jednostki.

§ 14. Jednostki pomocnicze nie prowadzą gospodarki finansowej.

§ 15. Jednostki  pomocnicze  podlegają  nadzorowi  i  kontroli  organów  gminy  na  zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§ 16. 1. Członek  organu  wykonawczego  jednostki  pomocniczej  –  sołtys  może  uczestniczyć  w sesjach rady bez prawa głosowania.
2. Sołtys ma prawo zabierać głos na sesji i zgłaszać wnioski do Rady bądź Wójta w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej.
3. Za  udział  w  sesji  sołtysi  otrzymują  diety  w  wysokości  i  na  zasadach  określonych  odrębną uchwałą.

DZIAŁ II.
Rozdział 1.
Organizacja wewnętrzna Rady Gminy Głowno

§ 17. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 18. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 19. Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) Przewodniczący;
2) dwóch Wiceprzewodniczących;
3) Komisja Rewizyjna;
4) komisje stałe, wymienione w Statucie;
5) doraźne komisje do określonych zadań.

§ 20. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną - której przedmiotem działania jest kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy;
2) Rozwoju  Gospodarczego,  Budżetu  i  Rolnictwa  -  przedmiotem  działania  komisji  są  sprawy  z zakresu rozwoju gospodarczego gminy, budżetu, rolnictwa i inwestycji gminnych;
3) Oświaty,  Kultury,  Zdrowia  i  Praworządności  -  przedmiotem  działania  są  sprawy  oświaty, kultury, sportu, zdrowia, opieki społecznej i spraw obywatelskich;
4) ds. Koordynacji Prac Organów Rady Gminy - przedmiotem działania komisji jest współpraca i współdziałanie Rady Gminy, jej organów wewnętrznych i Wójta Gminy.
2. Skład liczbowy i osobowy komisji stałych Rada Gminy określa odrębna uchwała.
3. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
4. W  czasie  trwania  kadencji  Rada  może  powołać  doraźne  komisje  do  wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.
§ 21. 1. Radą  kieruje  Przewodniczący  Rady,  który  realizuje  zadania  przy  pomocy  dwóch Wiceprzewodniczących.
2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada w trybie przewidzianym w ustawie.
§ 22. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady;
2) przewodniczy obradom;
3) otwiera i zamyka sesję;
4) ustala porządek obrad;
5) podpisuje uchwały, protokoły z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady Gminy;
6) nadzoruje obsługę kancelaryjną posiedzeń Rady Gminy;
7) koordynuje prace komisji rady;
8) opracowuje projekt planu pracy Rady Gminy;
9) opiniuje projekty planów pracy komisji w celu skoordynowania z pracą Rady Gminy oraz w celu uzyskania terminowo wymaganych opinii komisji;
10) nadzoruje w imieniu Rady terminowość wykonywania jej uchwał;
11) wykonuje inne czynności związane z organizacją pracy Rady i wykonywaniem uchwał;
12) przyjmuje raz w tygodniu interesantów;
13) odpowiada przed Radą w zakresie pełnienia swojej funkcji;
14) przedstawia Radzie informacje z swojej działalności między sesjami.

§ 23. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady pracami komisji Rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

§ 24. Obsługę  Rady  i  jej  organów  zapewnia  pracownik  Urzędu  Gminy,  zatrudniony  na stanowisku  ds.  organizacyjnych,  a  w  przypadku  jego  nieobecności  pracownik  wyznaczony  przez Wójta.

Rozdział 2.
Tryb pracy Rady

§ 25. 1. Rada  obraduje  na  sesjach  i  rozstrzyga  w  drodze  uchwał  sprawy  należące  do  jej kompetencji, określone w przepisach prawa.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) deklaracje – zawierające zobowiązanie się do określonego postępowania;
2) stanowiska – zawierające oświadczenia w określonej sprawie;
3) apele – zawierające  formalnie niewiążące  wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;
4) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do  deklaracji,  stanowisk,  apeli  i  opinii  nie  ma  zastosowania  przewidziany  w  Statucie  tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
§ 26. Rada  odbywa  sesje  z  częstotliwością  potrzebną  do  wykonania  zadań  Rady,  nie  rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rozdział 3.
Przygotowanie sesji

§ 27. 1. Sesje  przygotowuje  i  zwołuje  Przewodniczący,  za  wyjątkiem  pierwszej  sesji  po wyborach, którą zwołuje podmiot wskazany w ustawie.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad;
2) ustalenie czasu i miejsca obrad;
3) dostarczenie  radnym  porządku  obrad,  projektów  uchwał  (przygotowanych  przez wnioskodawcę) oraz innych materiałów będących przedmiotem obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, z własnej inicjatywy, na wniosek Wójta lub na wniosek ¼ ustawowego składu Rady.
4. O  terminie,  miejscu  i  proponowanym  porządku  obrad  sesyjnych  zawiadamia  się  radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, z wyjątkiem art. 20 ust. 3 ustawy, załączając porządek obrad i przedkładając projekty uchwał oraz inne materiały będące przedmiotem obrad.
5. Zawiadomienie  wraz  z  materiałami  niezbędnymi  do  udziału  w  sesji  dostarcza  się  radnym osobiście,  za  pośrednictwem  poczty  lub  na  wniosek  radnego  za  pośrednictwem  poczty elektronicznej.
6. W  razie  niedotrzymania  terminów,  o  jakich  mowa  w  ust.  4  Rada  może  podjąć  uchwałę  o odroczeniu  sesji  i  wyznaczyć  nowy  termin  jej  odbycia.  Wniosek  o  odroczenie  sesji  może  być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
7. Informację o terminie sesji, miejscu i przedmiocie obrad, podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie  jej  na  stronie  internetowej  urzędu,  w  BIP  urzędu  oraz  na  tablicy  ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Głowno, co najmniej 3 dni przed sesją.
8. Termin,  o  którym  mowa  w  ust.  4  rozpoczyna  bieg  od  dnia  doręczenia  powiadomień  i  nie obejmują dnia odbywania sesji.

§ 28. Zawiadomienia o sesji otrzymują sołtysi, Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca Prawny, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych .

§ 29. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W  sesjach  Rady  mogą  uczestniczyć  –  Wójt,  Sekretarz  Gminy,  Skarbnik  Gminy,  Radca Prawny Urzędu, Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz w razie potrzeby pracownik Urzędu wyznaczony przez Wójta.

Rozdział 4.
Przebieg sesji.

§ 30. Wójt  obowiązany jest  udzielić  Radzie  wszelkiej  pomocy  technicznej  i  organizacyjnej  w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 31. 1. Sesje Rady są jawne.
2. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje
wyznaczone dla niej miejsca.

§ 32. Wyłączenie  jawności  sesji  jest  dopuszczalne  jedynie  w  przypadkach  przewidzianych  w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 33. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na  wniosek  Przewodniczącego  Rady  lub  pisemny  wniosek  grupy  co  najmniej  5  radnych, Rada może postanowić o przerwaniu obrad i kontynuowaniu jej w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu obrad w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze  względu  na  niemożliwość  wyczerpania  porządku  obrad  lub  konieczność  jego  rozszerzenia, potrzebę  uzyskania  dodatkowych  materiałów  lub  inne  nieprzewidziane  przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, lub spóźnili się odnotowuje się w protokole.
5. Termin następnego posiedzenia Rady w ramach jednej sesji wyznacza Przewodniczący Rady po  konsultacji  z  Wójtem,  na  dzień  przypadający  w  ciągu  7  dni  od  dnia  przerwania  sesji.  O ustalonym terminie Przewodniczący Rady informuje radnych niezwłocznie.

§ 34. 1. Rada  może  rozpocząć  obrady  tylko  w  obecności  co  najmniej  połowy  swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący  Rady  nie  przerywa  obrad,  gdy  liczba  radnych  obecnych  w  miejscu odbywania  posiedzenia  Rady  spadnie  poniżej  połowy  składu,  jednakże  Rada  nie  może  wówczas podejmować uchwał.

§ 35. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. W  razie  nieobecności  Przewodniczącego  czynności  określone  w  ust.  1  wykonuje  jeden  z Wiceprzewodniczących Rady wskazany przez Przewodniczącego.

§ 36. 1. Otwarcie  sesji  następuje  po  wypowiedzeniu  przez  Przewodniczącego  Rady  formuły: „Otwieram ……( numer) sesję Rady Gminy Głowno”.
2. Po  otwarciu  sesji  Przewodniczący  Rady  stwierdza  na  podstawie  listy  obecności prawomocność obrad.

§ 37. 1. Po  otwarciu  sesji  Przewodniczący  Rady  stawia  pytanie  o  ewentualny  wniosek  w sprawie zmiany porządku obrad.
2. Z  wnioskiem  o  uzupełnienie  bądź  zmianę  porządku  obrad  może  wystąpić  Wójt,  radny  lub komisja.

§ 38. Porządek sesji zwyczajnej zawiera w szczególności:
1) otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad;
2) przedstawienie porządku obrad;
3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
4) informacja przewodniczącego rady i przewodniczących stałych komisji rady z działalności w okresie między sesjami;
5) informacja o działalności wójta w okresie międzysesyjnym;
6) interpelacje i zapytania radnych i odpowiedzi;
7) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;
8) wolne wnioski i sprawy różne;
9) zamknięcie sesji.

§ 39. 1. Informacja o jakiej mowa w § 38 pkt.5 składa Wójt lub wyznaczona przez niego osoba.
2. Informację  komisji  Rady  składają  Przewodniczący  komisji  lub  sprawozdawcy  wyznaczeni przez komisje.

§ 40. 1. Radni mają prawo zgłaszać interpelacje i zapytania do Wójta.
2. Przedstawione podczas sesji interpelacje bądź zapytania mogą być złożone równocześnie na piśmie  jako  załącznik  do  protokołu  posiedzenia  lub  wciągnięte  do  protokołu.  Odpowiedź  na interpelacje, wymaga w miarę możliwości tej samej formy, co złożona interpelacja.
3. W  razie  uznania  odpowiedzi  za  niewyczerpującą  radny  może  zwrócić  się  do  Wójta  o uzupełnienie odpowiedzi wraz ze wskazaniem zakresu uzupełnienia.
4. Radni  mogą  składać  pisemnie  interpelację  i  zapytania  także  w  okresie  pomiędzy  sesjami Rady.
5. Interpelacje  składa  się  w  sprawach  o  zasadniczym  znaczeniu  dla  Gminy,  powinny  one zawierać przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikające zeń pytania.
6. Zapytania składa się w sprawach mniej złożonych, gdy pytającemu chodzi przede wszystkim o  uzyskanie  informacji  o  faktach.  Zapytania  składa  się  na  piśmie  Przewodniczącemu  przed rozpoczęciem sesji.
7. Interpelację  i  zapytania  kierowane  do  Wójta  powinny  dotyczyć  działalności  Wójta  lub gminnych jednostek organizacyjnych.
8. Wójt  udziela  odpowiedzi  ustnie  na  sesji  lub  pisemnie  w  terminie  do  30  dni  od  dnia otrzymania interpelacji, zapytania.
9. Złożone  na  piśmie  interpelacje  i  odpowiedzi  odczytywane  są  na  sesji.  W  przypadku  braku odpowiedzi  na  interpelację,  na  sesji  odczytuje  się  samą  interpelację.  Odpowiedź  przekazuje  się radnemu zgłaszającemu interpelację i Przewodniczącemu, który w punkcie "interpelacje i zapytania radnych”  informuje  Radę  o  zgłoszonych  miedzy  sesjami  interpelacjach  i  otrzymanych
odpowiedziach. Radny ma prawo poinformowania Rady czy uznaje odpowiedz za wystarczającą i wnieść  o  jej  odczytanie.  Interpelowany  zobowiązany  jest  do  wyjaśnienia  swojej  odpowiedzi.  W przypadku  stwierdzenia  przez  składającego  interpelację,  że  nie  zadowala  go  odpowiedz  pisemna może wnieść o jej uzupełnienie.
10. Dla  zgłoszonych  interpelacji  i  wniosków  prowadzony  jest  rejestr  interpelacji  i  wniosków oraz odpowiedzi również na stronie BIP-u . W rejestrze powinny być zawarte informacje o terminie wpływu, terminie udzielenia odpowiedzi oraz wskazaniu organu, do którego interpelacje, zostały skierowane.

§ 41. Radni  oraz  osoby  spoza  Rady,  a  w  szczególności  sołtysi  w  punkcie  porządku  obrad „Wolne  wnioski  i  sprawy  różne”,  mogą  zwracać  się  o  wyjaśnienie  we  wszystkich  sprawach dotyczących gminy.

§ 42. 1. Przewodniczący  Rady  prowadzi  obrady  według  ustalonego  porządku,  otwierając  i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu radnym, Wójtowi lub osobie przez niego upoważnionej oraz innym osobom spoza Rady, według kolejności zgłoszeń.
3. W uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.

§ 43. 1. Przewodniczący  Rady  czuwa  nad  sprawnym  przebiegiem  i  porządkiem  obrad,  a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek  obrad  bądź  uchybiają  powadze  sesji,  Przewodniczący  Rady  przywołuje  radnego  „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 44. Na  wniosek  radnego,  Przewodniczący  Rady  przyjmuje  do  protokołu  sesji  wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.
§ 45. 1. Przewodniczący  Rady  udziela  głosu  poza  kolejnością  w  sprawie  wniosków  natury formalnej, w szczególności dotyczących:
1) stwierdzenia quorum;
2) zmiany porządku obrad;
3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów;
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
6) zarządzenia przerwy;
7) przeliczenia głosów;
8) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski  formalne  Przewodniczący  Rady  poddaje  pod  dyskusję  po  dopuszczeniu  jednego głosu „za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 46. 1. Sprawy  osobowe  Rada  rozpatruje  w  obecności  zainteresowanego.  Rada  może  jednak postanowić inaczej.
2. Postanowienie  ust.  1  nie  dotyczy  przypadków  nieusprawiedliwionej   nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 47. 1. Po  wyczerpaniu  listy  mówców,  Przewodniczący  Rady  zamyka  dyskusję.  W  razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Jeżeli dyskusja nadmiernie się przeciąga, a kolejne wystąpienia radnych nie wnoszą nowych argumentów, ani nie ujawniają nowych aspektów sprawy, przewodniczący obrad może zarządzić zamknięcie dyskusji i ewentualnie złożenie wystąpień radnych, którzy nie zdążyli zabrać głosu do protokołu obrad.
3. Wniosek o jakim mowa w ust.2 może również zgłosić każdy z radnych.
4. Zarządzenie lub wniosek radnego o którym mowa w ust. 2 przewodniczący  obrad poddaje pod głosowanie.
5. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
6. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 48. 1. Po  wyczerpaniu  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  kończy  sesję,  wypowiadając formułę „Zamykam (nr.....) sesję Rady Gminy Głowno”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 49. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie  lub  zmiana  podjętej  uchwały  może  nastąpić  tylko  w  drodze  odrębnej  uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w przypadku określonym w § 66 statutu.

§ 50. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§ 51. Przebieg sesji może być rejestrowany przy użyciu urządzenia do zapisu dźwięku.

§ 52. 1. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta sporządza z każdej sesji protokół.
2. Protokoły numeruje się kolejno cyframi rzymskimi, odpowiadającymi numeracji sesji danej kadencji z oznaczeniem roku.

§ 53. 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
3) imiona  i  nazwiska  nieobecnych  członków  Rady  z  ewentualnym  podaniem  przyczyn nieobecności;
4) ustalony porządek obrad;
5) stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji;
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień, tytuły podjętych uchwał;
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących” oraz ilość radnych nie biorących udziału w głosowaniu;
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;
9) podpis prowadzącego obrady i osoby sporządzającej protokół.

§ 54. 1. Projekt  protokołu  z  sesji  wykłada  się  do  wglądu  radnych  w  siedzibie  urzędu  –  na stanowisku  ds.  obsługi  rady,  co  najmniej  na  7  dni  przed  terminem  kolejnej  sesji,  w  celu umożliwienia radnym zgłaszania ewentualnych uwag do jego treści.
2. Uwagi do protokołu radni mogą zgłaszać w trakcie obrad na najbliższej sesji rady w punkcie „Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji”.
3. Ostateczną wersję protokołu przyjmuje Rada w głosowaniu.

§ 55. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty  przyjętych  przez  Radę  uchwał,  wraz  z  ich  projektami,  informacje  i  sprawozdania  będące przedmiotem  obrad  rady,  treść  interpelacji  i  zapytań  radnych  oraz  treść  złożonych  na  piśmie wniosków, inne pisemne wystąpienia radnych, opinie komisji, protokoły komisji skrutacyjnej wraz z kartami tajnego głosowania, inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.
2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od dnia zakończenia sesji.
3. Wyciągi z protokołu sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z tych dokumentów wynikających.
4. Nagrania w formie cyfrowej przebiegu obrad przechowuje się w Biurze Rady Gminy na okres kadencji do sesji absolutoryjnej nowej Rady.

§ 56. 1. Protokół z sesji dostępny jest do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz zamieszczany jest na stronie BIP – do wiadomości publicznej, niezwłocznie po podpisaniu przez Przewodniczącego.
2. Protokół z ostatniej sesji kończącej kadencję podlega przyjęciu przez radnych na tej samej sesji.

§ 57. Obsługę  biurową  sesji  sprawuje  pracownik  Urzędu  Gminy  w  uzgodnieniu  z Przewodniczącym Rady.

Rozdział 5.
Uchwały

§ 58. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez radę może wystąpić :
1) radny;
2) wójt;
3) komisja rady;
4) klub radnych;
5) grupa mieszkańców (nie mniej niż 100 osób).
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;
3) postanowienia merytoryczne;
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
3. Projekt  uchwały  podpisany  przez  wnioskodawcę/pracownika  merytorycznego  oraz zaopiniowany  pod  względem  zgodności  z  prawem  przez  Radcę  prawnego  powinien  zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekt uchwały składa się w formie pisemnej oraz w edytowalnej wersji elektronicznej.
5. Przewodniczący przekazuje projekt do: klubów, właściwych komisji a także do Wójta.
6. Projekty  uchwał  są opiniowane przez komisje  Rady,  natomiast pod względem  zgodności  z prawem przez Radcę prawnego. Złożenie podpisu i pieczęci imiennej na projekcie uchwały przez Radcę prawnego przyjmuje się jako formę wyrażenia pozytywnej opinii do projektu.

§ 59. Projekt uchwały przygotowany przez wnioskodawcę, o którym mowa w §58 , powinien być  zredagowany  w  sposób  zwięzły,  syntetyczny,  przy  użyciu  wyrażeń  w  ich  powszechnym znaczeniu.  W  projektach  uchwał  należy  unikać  posługiwania  się  wyrażeniami  specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§ 60. 1. Ilekroć  przepisy  prawa  ustanawiają  wymóg  działania  Rady  po  zaopiniowaniu  jej uchwały,  w  uzgodnieniu  lub  w  porozumieniu  z  organami  administracji  rządowej  lub  innymi organami,  do  zaopiniowania  lub  uzgodnienia  przedkładany  jest  projekt  uchwały  przyjęty  przez Radę.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Wójta.

§ 61. 1. Projekty uchwał w formie pisemnej wnioskodawca składa Przewodniczącemu Rady.
2. Powiadomienie  wraz  z  materiałami  dotyczącymi  sesji  poświęconej  uchwaleniu  budżetu  i sprawozdania z wykonania budżetu Wójt przesyła Przewodniczącemu na co najmniej 15 dni przed sesją.
3. Przewodniczący kieruje projekt uchwały do właściwej komisji Rady celem zaopiniowania.
4. Komisje opiniują :
1) pozytywnie projekt uchwały bez wniosków i poprawek;
2) pozytywnie projekt uchwały proponując autorowi poprawki i wnioski;
3) negatywnie projekt uchwały.
5. Opinia  komisji  przedstawiana  jest  na  sesji  przed  rozpoczęciem  dyskusji  nad  projektem uchwały.
6. Projekt  uchwały  zaopiniowanej  przez  właściwą  komisję  wnioskodawca  składa Przewodniczącemu Rady na co najmniej 8 dni przed planowanym terminem sesji.

§ 62. 1. Prawo zgłaszania wniosków i poprawek do projektu przysługuje wszystkim radnym, z wyjątkiem gdy przepisy ustawy stanowią inaczej.
2. Zgłaszane wnioski i poprawki wymagają uzasadnienia.
3. Wszelkie zmiany i poprawki w projektach uchwał muszą być odnotowane w protokole z sesji i  przekazane  przez  pracownika  obsługującego  Radę  Gminy,  pracownikowi  wnioskodawcy przygotowującemu projekt uchwały.

§ 63. 1. Wnioskodawcy na każdym etapie procedury przysługuje prawo wnoszenia poprawek do projektu uchwały w formie autopoprawek.
2. Wnioskodawca  projektu  uchwały  ma  prawo  wycofać  go  na  każdym  etapie  procedur, składając pisemny wniosek do Rady.

§ 64. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Uchwały numeruje się narastająco w trakcie trwania kadencji, uwzględniając kolejny numer sesji  w  danej  kadencji  (cyframi  rzymskimi),   kolejny  numer  uchwały  (cyframi  arabskimi)  i  rok podjęcia uchwały.
3. Treść  uchwał  Rady  podaje  się  do  wiadomości  publicznej  poprzez  zamieszczenie  w  BIP,  a akty prawa miejscowego również w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego.
4. Przepis  ust.  1  stosuje  się  odpowiednio  do  Wiceprzewodniczącego  Rady  prowadzącego obrady.

§ 65. 1. Wójt  ewidencjonuje  oryginały  uchwał  w  rejestrze  uchwał  i  przechowuje  wraz  z protokołami sesji Rady.
2. Podjęte  uchwały  przesyła  się  odpowiednim  organom  nadzoru  oraz  przekazuje  właściwym jednostkom do realizacji.

§ 66. Błędy pisarskie, rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w uchwałach, protokołach z sesji mogą być sprostowane przez Przewodniczącego Rady. O fakcie tym Przewodniczący powiadamia Radę na najbliższej sesji.

Rozdział 6.
Procedura głosowania

§ 67. 1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni obecni na sesji.
2. Głosowanie może odbyć się w sposób jawny lub tajny.
3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki lub głosowanie imienne.

§ 68. Porządek głosowania jest następujący :
1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek zostanie postawiony;
2) głosowanie  nad  wnioskiem  o  odesłanie  projektu  do  komisji,  jeżeli  wniosek  zostanie postawiony;
3) głosowanie poprawek przy czym:
a) w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych  poprawkach;  w  przypadku  przegłosowania  poprawki  wykluczającej  inne  poprawki, poprawek tych nie poddaje się głosowaniu,
b) w przypadku zgłoszenia do tego samego przepisu kilku poprawek, jako pierwszą głosuje się poprawkę najdalej idącą,
4) głosowanie  projektu  w  całości  w  brzmieniu  zaproponowanym,  ze  zmianami  wynikającymi  z przegłosowanych poprawek;
5) głosowanie  nad całością  projektu może zostać  odroczone na czas potrzebny do stwierdzenia, czy  wskutek  przyjętych  poprawek  nie  zachodzą  sprzeczności  pomiędzy  poszczególnymi przepisami  projektu  i  czy  są  one  zgodne  z  innymi  przepisami  prawa.  W  miarę  możliwości głosowanie  winno  odbyć  się  na  tym  samym  posiedzeniu  rady  gminy,  a  nie  później  niż  na najbliższym posiedzeniu. Wniosek w tej sprawie może wnieść również Wójt.

§ 69. 1. Głosowanie  zwykłą  większością  głosów  oznacza,  że  przechodzi  kandydatura  lub wniosek, który uzyskał większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi wniosek lub kandydatura, na który oddano największą liczbę głosów.

§ 70. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi kandydatura lub wniosek,  który  uzyskał  co  najmniej  jeden  głos  więcej  od  sumy  pozostałych  ważnie  oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie  bezwzględną  większością  ustawowego  składu  Rady  oznacza,  że  przechodzi kandydatura lub wniosek, który uzyskał liczbę całkowitą ważnie oddanych głosów za kandydaturą lub wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za kandydaturą lub wnioskiem zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna  większość  głosów  przy  nieparzystej  liczbie  zachodzi  wówczas,  gdy  za kandydaturą lub wnioskiem została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

§ 71. 1. Głosowanie imienne odbywa się poprzez wyczytanie kolejno radnych z listy obecności i odnotowanie  oddanego  głosu  „za”,  „przeciw”,  „wstrzymuję  się”  a  następnie  zsumowanie  ich  i ustalenie wyników głosowania.
2. Głosowanie imienne przeprowadza Przewodniczący obrad.

§ 72. 1. W  przypadku  ustawowego  wymogu  tajnego  głosowania,  głosowanie  przeprowadza trzyosobowa  komisja  skrutacyjna  powołana  spośród  radnych  z  wybranym  spośród  siebie Przewodniczącym.
2. W  głosowaniu  tajnym  radni  głosują  za  pomocą  ponumerowanych  kart  ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy .
3. Rada każdorazowo ustala zasady głosowania.
4. Komisja  skrutacyjna  przed  przystąpieniem  do  głosowania  objaśnia  sposób  głosowania  i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
5. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
6. Komisja skrutacyjna przeprowadza tajne głosowanie z wykorzystaniem urny.
7. Po  przeliczeniu  głosów  Przewodniczący  Komisji  Skrutacyjnej  odczytuje  protokół,  podając wynik głosowania.
8. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 73. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W  pierwszej  kolejności  Przewodniczący  obrad  poddaje  pod  głosowanie  wniosek  najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3. W  przypadku  głosowania  w  sprawie  wyborów  osób,  Przewodniczący  obrad  przed zamknięciem  listy  kandydatów  zapytuje  każdego  z  nich  czy  zgadza  się  kandydować  i  po otrzymaniu  odpowiedzi  twierdzącej  poddaje  pod  głosowanie  zamknięcie  listy  kandydatów,  a następnie zarządza wybory.
4. Przepis  ust.  3  nie  ma  zastosowania,  gdy  nieobecny  kandydat  złożył  uprzednio  zgodę  na piśmie.
5. Kandydata, który nie wyrazi zgody na kandydowanie, skreśla się z listy kandydatów przed podaniem jej zamknięcia pod głosowanie.

§ 74. 1. Jeżeli  oprócz  wniosku  (wniosków)  o  podjęcie  uchwały  w  danej  sprawie  zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W  przypadku  przyjęcia  poprawki  wykluczającej  inne  poprawki  do  projektu  uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do  stwierdzenia,  czy  wskutek  przyjętych  poprawek  nie  zachodzi  sprzeczność  pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 75. 1. Wnioski  i  poprawki  przeciwstawne  bądź  alternatywne  poddaje  się  pod  głosowanie wyłącznie „za” . Każdemu radnemu przypada wówczas jeden głos.
2. Za przyjęty uznaje się ten wniosek (poprawkę), który uzyskał większą liczbę głosów.

§ 76. 1. Gdy  wynik  głosowania  budzi  uzasadnione  wątpliwości  może  nastąpić  reasumpcja głosowania.
2. Reasumpcja  oznaczająca  powtórne  głosowanie  może  nastąpić  w  szczególności  w następujących przypadkach:
1) niezgodności sumy oddanych głosów z liczbą radnych obecnych na sali obrad;
2) stwierdzenia wprowadzenia radnych w błąd, co do sposobu głosowania;
3) stwierdzenia,  iż  podjęta  uchwała  zawiera  wadę  powodującą  konsekwencję  nieważności uchwały.
3. Wniosek  o  reasumpcję  głosowania  może  zgłosić  każdy  radny,  a  przypadku  określonym  w ust.2 pkt. 3 także Wójt.
4. Reasumpcję głosowania przeprowadza się po przyjęciu przez Radę wniosku o reasumpcję.

Rozdział 7.
Komisje Rady

§ 77. 1. Komisje stałe są organami Rady.
2. Na pierwszej sesji po wyborach Rada w drodze uchwały określa skład liczbowy i osobowy komisji stałych, o których mowa w § 20 Statutu oraz przedmiot ich działania.
3. Rada dokonuje zmian w składzie osobowym komisji na wniosek Przewodniczącego komisji.

§ 78. 1. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch komisji stałych.
2. Radny  może  brać  udział  w  posiedzeniach  każdej  komisji  Rady.  Ograniczenie  nie  dotyczy komisji rewizyjnej.

§ 79. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.

§ 80. 1. Komisje przedkładają Radzie roczne plany pracy do 31 grudnia.
2. Propozycje do rocznego planu pracy komisji przedstawia Radzie Przewodniczący komisji, a Rada zatwierdza plan pracy komisji.
3. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 81. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia, w szczególności do realizacji zadań o charakterze kompleksowym, należącym do właściwości kilku komisji.
2. O wspólnym posiedzeniu komisji decyduje Przewodniczący Rady, który wyznacza z grona Przewodniczących komisji, Przewodniczącego do prowadzenia wspólnego posiedzenia.
3. Na  wspólnym  posiedzeniu  komisje  podejmują  w  drodze  odrębnego  dla  każdej  komisji głosowania opinie i wnioski.
4. Komisje  Rady  mogą  podejmować  współpracę  z  odpowiednimi  komisjami  innych  gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
5. Komisje swoje opinie oraz wnioski przekazują Radzie.
6. Na podstawie uchwały Rady:
a) pierwszy  Wiceprzewodniczący  Rady  jest  jednocześnie  Przewodniczącym  Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa,
b) drugi Wiceprzewodniczący Rady jest jednocześnie Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności.

§ 82. 1. 1.  Pracami  komisji  kieruje  Przewodniczący  komisji  lub  Zastępca  Przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.
2. Przewodniczący  komisji  lub  jego  zastępca  zwołuje  posiedzenie  komisji  i  ustala  porządek dzienny oraz ustala listę osób zaproszonych do udziału w posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb.
4. Posiedzenia komisji odbywają się w siedzibie urzędu lub mogą mieć charakter wyjazdowy.
5. Posiedzenie jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa składu komisji.
6. Zawiadomienie  o posiedzeniu  komisji winno być wysłane radnym najpóźniej w terminie  7 dni przed posiedzeniem wraz z materiałami.

§ 83. 1. W  posiedzeniach  komisji  może  brać  udział  Wójt  Gminy,  Sekretarz  Gminy,  Skarbnik Gminy oraz z polecenia Wójta pracownicy urzędu odpowiedzialni za przygotowanie materiałów na posiedzenie komisji.
2. Do udziału w posiedzeniach komisji mogą być zapraszane inne osoby, nie będące członkami komisji, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 84. Posiedzenia komisji są jawne.

§ 85. 1. Przewodniczący  komisji  stałych  co  najmniej  raz  w  roku  w  terminie  do  31  stycznia przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
2. Przepis  ust  1  stosuje  się  odpowiednio  do  doraźnych  komisji  i  zespołów  powołanych  przez Radę.

§ 86. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

§ 87. 1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
2) porządek obrad;
3) wyszczególnienie osób referujących temat i uczestniczących w dyskusji;
4) treść podjętych wniosków i opinii;
5) wyniki głosowania nad wnioskami i opiniami;
6) podpis Przewodniczącego komisji i protokolanta.
2. Protokoły  numeruje  się  kolejno  cyframi  arabskimi  oraz  cyframi  roku  kalendarzowego. Obowiązuje numeracja ciągła od początku do końca każdej kadencji.
3. Obsługę posiedzeń komisji, a w szczególności sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji, wykonuje pracownik urzędu prowadzący obsługę rady.


Rozdział 8.
Radni

§ 88. 1. Radnych  obowiązuje  obecność  i  czynny  udział  w  sesjach  rady  oraz  posiedzeniach komisji.
2. Radni  potwierdzają  swoją  obecność  na  sesjach  i  posiedzeniach  komisji  podpisem  na  liście obecności.

§ 89. 1. Radny ma obowiązek stałego i aktywnego reprezentowania wyborców, zwłaszcza przez udział  w  spotkaniach  organizowanych  z  własnej  inicjatywy  lub  mieszkańców,  przekazując interpelacje, wnioski i zapytania na posiedzeniach organów Rady lub innych właściwych organów. Radny ma obowiązek uwzględnienia interesów całej gminy.
2. Radni  mogą,  stosownie  do  potrzeb,  przyjmować  mieszkańców  Gminy  w  sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

§ 90. 1. W  przypadku  wniosku  pracodawcy  o  rozwiązanie  z  nim  stosunku  pracy,  Rada  może powołać komisję doraźną do zbadania okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed  podjęciem  decyzji  w  przedmiocie  wskazanym  w  ust.  1  Rada  powinna  umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 91. Radny może domagać się wniesienia pod obrady sesji lub komisji, spraw które wynikają z postulatów i skarg wyborców.

DZIAŁ III.
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

Rozdział 1.
Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 92. 1. Komisja Rewizyjna podlega wyłącznie Radzie i działa w jej imieniu.
2. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  Przewodniczącego,  Zastępcy  Przewodniczącego,  oraz pozostałych członków wybieranych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
4. Zastępcę  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  wybiera  Komisja  Rewizyjna  na  wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. Odwołanie członka komisji następuje na zasadach określonych w ust.2.

§ 93. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.  W  przypadku  nieobecności  Przewodniczącego  lub  niemożności  działania,  jego  zadania wykonuje jego Zastępca.

Rozdział 2.
Zasady kontroli

§ 94. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności;
2) gospodarności;
3) rzetelności;
4) celowości;
5) oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Kontroli  dokonuje  cały  skład  komisji  lub  zespół  kontrolny  liczący  co  najmniej  3  osoby. Zespół kontrolny ze wskazaniem Przewodniczącego powołuje Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
3. Komisja  Rewizyjna  bada  w  szczególności  gospodarkę  finansową  kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ 95. Komisja  Rewizyjna  wykonuje  inne  zadania  kontrolne  na  zlecenie  Rady  w  zakresie  i  w formach wskazanym w uchwałach Rady.

§ 96. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu;
2) doraźne  –  obejmujące  wybrane  zagadnienia  lub  zagadnienie  z  zakresu  działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności;
3) sprawdzające  –  podejmowane  w  celu  ustalenia,  czy  wyniki  poprzedniej  kontroli  zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 97. 1. Komisja  Rewizyjna  przeprowadza  kontrole  w  zakresie  ustalonym  w  jej  planie  pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada  może  podjąć  uchwałę  w  sprawie  przeprowadzenia  każdej  innej  kontroli  nie  objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ 98. Kontrola  kompleksowa  nie  powinna  trwać  dłużej  niż  20  dni,  a  kontrola  doraźna  i sprawdzająca nie dłużej niż 10 dni roboczych.

§ 99. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań.
2. Rada może nakazać rozszerzenie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Uchwała Rady, o których mowa w ust. 2 wykonywana jest niezwłocznie.
4. Komisja  Rewizyjna  jest  obowiązana  do  przeprowadzenia  kontroli  w  każdym  przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to kontroli każdego rodzaju.

§ 100. 1. Postępowanie  kontrolne  przeprowadza  się  w  sposób  umożliwiający  bezstronne  i rzetelne  ustalenie  stanu  faktycznego  w  zakresie  działalności  kontrolowanego  podmiotu,  rzetelne jego  udokumentowanie  i  ocenę  kontrolowanej  działalności  według  kryteriów  ustalonych  w  §  94 ust.1.
2. Stan  faktyczny  ustala  się  na  podstawie  dowodów  zebranych  w  toku  postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą  być  wykorzystane  w  szczególności:  dokumenty,  wyniki  oględzin,  opinie  biegłych  oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

Rozdział 3.
Tryb kontroli

§ 101. Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Przewodniczący komisji zawiadamia kierownika podmiotu kontrolowanego lub sołtysa o zamiarze przeprowadzenia kontroli określając  szczegółowo  termin  i  zakres  kontroli  oraz  wymagania  dotyczące  przygotowania dokumentów.

§ 102. 1. Czynności  kontrolnych  dokonuje  powołany  przez  komisję  Rewizyjną  zespół kontrolny, składający się z co najmniej trzech członków komisji.
2. W  razie  powzięcia  w  toku  kontroli  uzasadnionego  podejrzenia  popełnienia  przestępstwa, przewodniczący zespołu kontrolującego niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
3. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, przewodniczący zespołu kontrolującego zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.
4. Zespół kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń jednostki kontrolowanej, wglądu  w  dokumenty  oraz  sporządzenia  ich  odpisów-  z  wyłączeniem  dokumentów  objętych tajemnicą państwową lub służbową, wzywania pracowników jednostki kontrolowanej do złożenia wyjaśnień,  a  jej  kierownika  do  pisemnego  uzasadnienia  odmowy  udostępnienia  dokumentów  z podaniem konkretnej podstawy prawnej.

§ 103. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik  kontrolowanego  podmiotu  obowiązany  jest  w  szczególności  przedkładać  na żądanie  kontrolujących  dokumenty  i  materiały  niezbędne  do  przeprowadzenia  kontroli  oraz umożliwić  kontrolującym  wstępu  do  obiektów  i  pomieszczeń  kontrolowanego  podmiotu,  po uprzednim wcześniejszym uzgodnieniu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na  żądanie  kontrolujących,  kierownik  kontrolowanego  podmiotu  obowiązany  jest  udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3

§ 104. 1. Czynności  kontrolne  wykonywane  są  w  miarę  możliwości  w  dniach  oraz  godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
2. Podczas  dokonywania  czynności  kontrolnych,  kontrolujący  jest  zobowiązany  do przestrzegania:
1) przepisów  o  bezpieczeństwie  i  higienie  pracy  obowiązujących  na  terenie  kontrolowanej jednostki;
2) przepisów o postępowaniu z informacjami niejawnymi zawierającymi tajemnicę państwową i służbową w zakresie obowiązującym w kontrolowanej jednostce;
3) informacje pozyskane podczas kontroli muszą być przetwarzane przez członków komisji przy poszanowaniu przepisów odrębnych , w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

Rozdział 4.
Protokoły kontroli

§ 105. 1. 1. Zespół kontrolujący  sporządza z przeprowadzonej  kontroli – w terminie  7 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;
6) przebieg  i  wynik  czynności  kontrolnych,  a  w  szczególności  wnioski  kontroli  wskazujące  na stwierdzenie  nieprawidłowości  w  działalności  kontrolowanego  podmiotu  oraz  wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;
7) datę i miejsce podpisania protokołu;
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 106. 1. W  przypadku  odmowy  podpisania  protokołu  przez  kierownika  kontrolowanego podmiotu,  jest  on  obowiązany  do  złożenia  –  w  terminie  3  dni  od  daty  odmowy  –  pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia,  o  których  mowa  w  ust.  1  składa  się  na  ręce  Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej.

§ 107. 1. Kierownik  kontrolowanego  podmiotu  może  złożyć  na  ręce  Przewodniczącego  Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi,  o  których  mowa  w  ust.  1  składa  się  w  terminie  7  dni  od  daty  przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 108. Protokół pokontrolny sporządza się w 4-ch egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty  podpisania  protokołu  –  otrzymują:  Przewodniczący  Rady,  Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej, kierownik kontrolowanego podmiotu oraz Wójt.

Rozdział 5.
Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 109. 1. Komisja  Rewizyjna  przedkłada  Radzie  do  zatwierdzenia  roczne  plany  pracy  w terminie do 31 grudnia .
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń;
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada może zmienić część planu pracy Komisji Rewizyjnej;
4. Przystąpienie  do  wykonywania  kontroli  kompleksowych  może  nastąpić  po  zatwierdzeniu planu pracy.

§ 110. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie – w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli;
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną;
4) wykaz  analiz  kontroli  dokonanych  przez  inne  podmioty  wraz  z  najważniejszymi  wnioskami, wynikającymi z tych kontroli;
5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza  przypadkiem  określonym  w  ust.  1,  Komisja  Rewizyjna  składa  sprawozdanie  ze  swej działalności  po  podjęciu  stosownej  uchwały  Rady,  określającej  przedmiot  i  termin  złożenia sprawozdania.

Rozdział 6.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 111. 1. Komisja  Rewizyjna  obraduje  na  posiedzeniach  zwoływanych  przez  jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  zwołuje  jej  posiedzenia,  które  nie  są  objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek Przewodniczącego Rady lub:
1) nie mniej niż 5 radnych;
2) nie mniej niż 5 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia :
1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej;
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów;
3) inne zaproszone osoby.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 112. Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 113. Obsługę administracyjno-techniczną Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.

§ 114. 1. Komisja  Rewizyjna  może  korzystać  z  porad  i  ekspertyz  osób  posiadających  wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. W  przypadku,  gdy  skorzystanie  z  wyżej  wskazanych  środków  wymaga  zawarcia  odrębnej umowy  i  dokonania  wypłaty  wynagrodzenia  ze  środków  gminnych,  Przewodniczący  Komisji przedstawia  sprawę  na  posiedzeniu  Rady,  celem  podjęcia  uchwały  zobowiązującej  Wójta  do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 115. 1. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady  o  oddelegowanie  w  skład  zespołu  kontrolnego  radnych  mających  kwalifikacje  w  zakresie tematyki objętej kontrolą.
4. Do  członków  innych  komisji  uczestniczących  w  kontroli,  prowadzonej  przez  Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego  ich  ukierunkowania,  zapewnienia  skuteczności  działania  oraz  unikania  zbędnych kontroli.

DZIAŁ IV.
Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg przez Radę.

§ 116. W  zakresie  określonym  art.  229  pkt  3  Kodeksu  Postępowania  Administracyjnego  i  na zasadach wynikających z tegoż Kodeksu oraz niniejszego Statutu, Rada rozpatruje składane przez obywateli  skargi  dotyczące  zadań  lub  działalności  Wójta  i  kierowników  gminnych  jednostek organizacyjnych.

§ 117. 1. Skargę wniesioną do Rady, Przewodniczący Rady przedstawia radnym na najbliższej sesji celem ustalenia właściwości Rady do jej rozpatrzenia.
2. Stwierdzając  właściwość  Rady  do  rozpatrzenia  skargi,  Rada  podejmuje  uchwałę  o przekazaniu skargi do Komisji Rewizyjnej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zbadania przedstawionych w skardze zarzutów.
3. W  przypadku  stwierdzenia  przez  Radę  braku  właściwości  do  rozpatrzenia  skargi,  Rada podejmuje  stosowną  uchwałę  i  skarga  zostaje  przekazana  do  podmiotu  właściwego  do  jej rozpatrzenia lub zwrócona skarżącemu.

§ 118. 1. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego, na żądanie Komisji Rewizyjnej, Wójt, Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do przedkładania dokumentów bądź składania ustnie lub pisemnie wyjaśnień, co do stanu faktycznego i prawnego wynikającego z treści skargi.
2. Komisja Rewizyjna może postanowić o zaproszeniu skarżącego na posiedzenie komisji.

§ 119. Badanie  skargi  przez  Komisję  Rewizyjną  winno  być  zakończone  w  terminie umożliwiającym rozpatrzenie skargi przez Radę na najbliższej sesji.

§ 120. Komisja  po  zbadaniu  skargi  przygotowuje  projekt  stanowiska  Rady  w  sprawie rozpatrzenia skargi, w formie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 121. 1. Przewodniczący  Rady,  po  otrzymaniu  od  Komisji  Rewizyjnej  projektu  uchwały,  o którym mowa w § 119, wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji Rady sprawę rozpatrzenia skargi.
2. Rada  dyskutuje  nad  zaproponowanym  przez  Komisję  Rewizyjną  projektem  uchwały  w sprawie  rozstrzygnięcia  skargi.  Projekt  uchwały  przedstawiany  jest  przez  Przewodniczącego Komisji, a odpowiedzi na pytania radnych udzielać mogą Przewodniczący Komisji lub członkowie komisji .

§ 122. 1. Rada  w  celu  podjęcia  wiążącego  rozstrzygnięcia  skargi  przyjmuje  w  głosowaniu uchwałę w sprawie załatwienia skargi, w której:
1) uznaje skargę za uzasadnioną;
2) uznaje skargę za nieuzasadnioną;
3) uznaje  skargę  za  uzasadnioną  bądź  nie,  w  części  zarzutów  stawianych  w  skardze,  wyraźnie zaznaczając w uzasadnieniu, o które zarzuty chodzi.
2. Do uchwały, dołączane jest uzasadnienie podjętego rozstrzygnięcia skargi.
3. Jeżeli  załatwienie  skargi  nie  jest  możliwe  w  ustawowym  terminie  Przewodniczący  Rady zawiadamia skarżącego o przedłużeniu terminu załatwienia skargi.

§ 123. Przewodniczący Rady zawiadamia skarżącego o sposobie załatwienia skargi

§ 124. Przy  załatwianiu  skargi  należy  się  kierować  ograniczeniami  jawności  wynikającymi  z obowiązujących przepisów.

DZIAŁ V.
Tryb pracy Wójta.

§ 125. Wójt jest jednoosobowym organem Gminy i wykonuje:
1) uchwały Rady;
2) jemu przypisane zadania i kompetencje;
3) zadania  powierzone,  o  ile  ich  wykonywanie  –  na  mocy  przepisów  obowiązującego  prawa  - należy do niego;
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 126. Wójt uczestniczy w sesjach Rady Gminy i przedkłada Radzie informację z działalności międzysesyjnej, w przypadku jego nieobecności, wyznaczona przez Wójta osoba.

§ 127. Wójt Gminy może uczestniczyć w posiedzeniach komisji.

§ 128. Wójt  zapewnia  Radzie  niezbędne  materiały,  informacje  i  inną  pomoc  związaną  z działalnością Rady.

§ 129. Pozostające w kompetencji Wójta sprawy rozstrzygane są w szczególności w formie:
1) decyzji;
2) zarządzeń;
3) postanowień;
4) instrukcji;
5) wytycznych i poleceń służbowych.

DZIAŁ VI.
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta.

§ 130. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§ 131. Protokoły  z  posiedzeń  Rady  i  Komisji  oraz  innych  kolegialnych  gremiów  Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 132. 1. Dokumenty  z  działania  Rady  i  Komisji  udostępnia  się  w  Biurze  Rady  Gminy,  w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy.
2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są przez Sekretarza Gminy, w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy.
3. Ponadto dokumenty o których mowa w ust.1 i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Gminy oraz w powszechnie dostępnych zbiorach danych.
4. Protokoły  z  posiedzeń  Rady  i  Komisji  oraz  zarządzenia  Wójta  dostępne  są  w  BIP-ie niezwłocznie po podjęciu.

§ 133. 1. Wgląd  do  dokumentacji  oraz  sporządzanie  z  nich  odpisów  i  notatek  odbywa  się  w obecności pracownika Urzędu Gminy.
2. Sporządzanie odpisów i notatek może obejmować wykonywanie lub uzyskanie kopii. Zasady sporządzania kopii ustala Wójt Gminy, uwzględniając warunki organizacyjne Urzędu Gminy oraz ponoszone z tego tytułu koszty.

§ 134. Uprawnienia określone w § 132,133, nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności;
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice;
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy nie stanowią inaczej.

DZIAŁ VII.
Zasady działania klubów radnych

§ 135. 1. W celu usprawnienia swojej pracy radni mogą tworzyć kluby, które łączą radnych o wspólnych celach działania.
2. W skład klubu radnych powinno wchodzić nie mniej niż czterech radnych.
3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
4. Utworzenie klubu radnych należy zgłosić Przewodniczącemu Rady Gminy w terminie 14 dni od zebrania założycielskiego.
5. Zgłoszenie utworzenia klubu powinno zawierać:
1) nazwa klubu;
2) imię i nazwisko przewodniczącego klubu;
3) listę członków klubu z określeniem funkcji wykonywanej w klubie.
6. Działalność klubu nie może być finansowana z budżetu gminy.
7. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady.
8. Przewodniczący Klubu reprezentuje klub na zewnątrz.
9. Działalność  klubu  nie  może  ograniczać  uprawnień  poszczególnych  radnych zagwarantowanych w ustawach i niniejszym statucie.
10. Organizacje wewnętrzną klubu określają jego członkowie w drodze regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statutem Gminy.
11. Do  działalności  radnych  w  klubach  nie  mają  zastosowania  postanowienia  dotyczące  diet należnych radnym za udział w pracach organów Rady.
12. Wójt zobowiązany jest zapewnić klubom lokal w Urzędzie Gminy na potrzeby ich spotkań.
13. Klub radnych ulega rozwiązaniu, gdy Radni tworzący klub złożą pisemną rezygnację na ręce Przewodniczącego Rady.
14. Klub przestaje istnieć, jeżeli ilość osób będzie mniejsza niż cztery.

DZIAŁ VIII.
Postanowienia końcowe.

§ 136. Traci  moc  uchwała  Nr  14/II/2002  Rady  Gminy  Głowno  z  dnia  11  grudnia  2002  r.  w sprawie Statutu Gminy Głowno ( Dz. Urz.Woj. Łódzkiego Nr 11 poz. 496 )

§ 137. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 r..
 

Przewodniczący Rady
Gminy Głowno
(-) Łukasz Łukasik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/133/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r.

Granice Gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/133/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r.

Herb Gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/133/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r.

Flaga Gminy

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/133/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych
1. Zespół Szkół w Lubiankowie,
2. Zespół Szkół Publicznych w Mąkolicach,
3. Zespół Szkół w Popowie Głowieńskim,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie,
5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zbrożkowej.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/133/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r

Wykaz jednostek pomocniczych
1. Sołectwo Albinów;
2. Sołectwo Antoniew;
3. Sołectwo Boczki Domaradzkie;
4. Sołectwo Boczki Zarzeczne;
5. Sołectwo Bronisławów;
6. Sołectwo Chlebowice;
7. Sołectwo Dąbrowa;
8. Sołectwo Domaradzyn;
9. Sołectwo Feliksów;
10. Sołectwo Gawronki;
11. Sołectwo Helenów;
12. Sołectwo Jasionna;
13. Sołectwo Kadzielin;
14. Sołectwo Kamień;
15. Sołectwo Karasica;
16. Sołectwo Karnków;
17. Sołectwo Konarzew;
18. Sołectwo Lubianków;
19. Sołectwo Mąkolice;
20. Sołectwo Mięsośnia;
21. Sołectwo Ostrołęka;
22. Sołectwo Piaski Rudnickie;
23. Sołectwo Popów Głowieński;
24. Sołectwo Popówek Włościański;
25. Sołectwo Rudniczek;
26. Sołectwo Władysławów Bielawski;
27. Sołectwo Władysławów Popowski;
28. Sołectwo Wola Lubiankowska;
29. Sołectwo Wola Mąkolska;
30. Sołectwo Wola Zbrożkowa
31. Sołectwo Ziewanice.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Łukasik - Przewodniczący Rady Gminy
    data wytworzenia: 2016-11-14
  • opublikował: Tomasz Białek - Informatyk
    data publikacji: 2018-06-18 08:41
  • zmodyfikował: Tomasz Białek - Informatyk
    ostatnia modyfikacja: 2018-06-18 09:53

Załączniki

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9846
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-18 09:58

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1094456
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-15 13:32

Stopka strony