Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Głowno z 2011 roku

Uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno.

Uchwała nr IV/20/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno

Uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2011 rok

Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Głowno.

Uchwała nr IV/23/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr IV/24/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie reprezentowania Gminy Głowno w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "BZURA"

Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno  na rok 2011 r.

Uchwała nr V/26/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Głowno na 2011 r.

Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie funduszu sołeckiego

Uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów zespołów szkół

Uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy.

Uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2011 r.

Uchwała nr VII/31/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 28 kwietnia 2011 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2011 r.

Uchwała nr VII/32/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno.

Uchwała nr VIII/34/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2011 r.

Uchwała nr VIII/35/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno.

Uchwała nr VIII/36/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2011 r.

Uchwała nr VIII/37/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2011 r.

Uchwała nr IX/38/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2010 rok

Uchwała nr IX/39/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Głowno

Uchwała nr IX/40/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2011r.

Uchwała nr IX/41/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2011r.

Uchwała nr IX/42/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2011r.

Uchwała nr IX/43/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno.

Uchwała nr IX/44/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głowno za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr X/45/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Uchwała nr X/46/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Uchwała nr X/47/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, który pozostawia się bez dalszego biegu.

Uchwała nr X/48/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Zgierskiego zadania publicznego.

Uchwała nr X/49/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad określających tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli o różnym wymiarze godzin

Uchwała nr X/50/11 Rady Gminy w Głownie Z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubianków na lata 2011 ­ 2018.

Uchwała nr X/51/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popów Głowieński na lata 2011 ­ 2018.

Uchwała nr X/52/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mąkolice na lata 2011 ­ 2018.

Uchwała nr X/53/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.

Uchwała nr X/54/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głowno za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr XI/55/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2012 ­ 2015

Uchwała nr XI/56/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Uchwała nr XI/57/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Głownie.

Uchwała nr XI/58/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 28 września 2011 r.w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2011 r.

Uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ogólnodostępności boisk wielofunkcyjnych, bieżni i skoczni w dal zrealizowanych w ramach projektów złożonych do dofinansowania do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007­2013 w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi".

Uchwała nr XI/60/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie.

Uchwała nr XII/61/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku kredytu bankowego długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Głowno oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Uchwała nr XII/62/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2011 r.

Uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2011 r.

Uchwała nr XII/64/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia deficytu budżetu Gminy Głowno na 2011 r

Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno

Uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubianków na lata 2011­201

Uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mąkolice na lata 2011­2018.

Uchwała nr XII/68/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popów Głowieński na lata 2011­2018.

Uchwała nr XIII/69/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Głowno Nr XII/65/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/69/11

Uchwała nr XIV/70/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2012 roku.

Uchwała nr XIV/71/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 24 listopada 2011 r.w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głowno

Uchwała nr XIV/72/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XIV/73/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głowno

Uchwała nr XIV/74/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym.

Uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2011 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/75/11

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/75/11

Uchwała nr XIV/76/11 Rady Gminy w Głownie z dnia 24 listopada 2011 r.w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głowno w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

drukuj (Uchwały Rady Gminy Głowno z 2011 roku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Przewodniczący Rady Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2011-01-01
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2016-02-09 09:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-25 15:17

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20051
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-10-25 15:17:57