Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Głowno - 2016

Uchwała nr XVI/74/16 Rady Gminy Głowno z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. (Uchwała nr XVI/74/16.pdf)

Uchwała nr XVI/75/16 Rady Gminy Głowno z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości. (Uchwała nr XVI/75/16.pdf)

Uchwała nr XVI/76/16 Rady Gminy Głowno z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych. (Uchwała nr XVI/76/16.pdf)

Uchwała nr XVII/77/16 Rady Gminy Głowno z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 5115 E, drogi powiatowej Nr 5116 E oraz drogi powiatowej Nr 5110 E, na terenie gm. Głowno". (Uchwała nr XVII/77/16.pdf)

Uchwała nr XVII/78/16 Rady Gminy Głowno z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2016 r. (Uchwała nr XVIII/78/16.pdf)

Uchwała nr XVIII/79/16 Rady Gminy Głowno z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" na terenie Gminy Głowno w 2016 roku. (Uchwała nr XVIII/79/16.pdf) lub (Uchwała nr XVIII/79/16.epub)

Uchwała nr XVIII/80/16 Rady Gminy Głowno z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017. (Uchwała nr XVIII/80/16.pdf)

Uchwała nr XVIII/81/16 Rady Gminy Głowno z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez Gminę Głowno na rzecz Powiatu Zgierskiego nieruchomości oznaczonej numerem działki 1072 w obrębie Wola Mąkolska. (Uchwała nr XVIII/81/16.pdf)

Uchwała nr XVIII/82/16 Rady Gminy Głowno z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Ostrołęce. (Uchwała nr XVIII/82/16.pdf)

Uchwała nr XVIII/83/16 Rady Gminy Głowno z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2016 r. (Uchwała nr XVIII/83/16.pdf)

Uchwała nr XIX/84/16 Rady Gminy Głowno z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głowno na lata 2016-2023. (Uchwała nr XIX/84/16.pdf) lub (Uchwała nr XIX/84/16.epub)

Uchwała nr XIX/85/16 Rady Gminy Głowno z dnia 26 kwietnia 2016 r.w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Głowno na lata 2015-2032". (Uchwała nr XIX/85/16.pdf) lub (Uchwała nr XIX/85/16.epub)

Uchwała nr XIX/86/16 Rady Gminy Głowno z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Głowno oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji. (Uchwała nr XIX/86/16.pdf) lub (Uchwała nr XIX/86/16.epub)

Uchwała nr XX/87/16 Rady Gminy Głowno z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Głowno nieruchomości położonej we wsi Mięsośnia. (Uchwała nr XX/87/16.pdf) lub (Uchwała nr XX/87/16.epub)

Uchwała nr XX/88/16 Rady Gminy Głowno z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2015 rok. (Uchwała nr XX/88/16.pdf) lub (Uchwała nr XX/88/16.epub)

Uchwała nr XX/89/16 Rady Gminy Głowno z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Głowno. (Uchwała nr XX/89/16.pdf) lub (Uchwała nr XX/89/16.epub)

Uchwała nr XXI/90/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. (Uchwała nr XXI/90/16.pdf) lub (Uchwała nr XXI/90/16.epub)

Uchwała nr XXI/91/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Uchwała nr XXI/91/16.pdf) lub (Uchwała nr XXI/91/16.epub)

Uchwała nr XXI/92/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Uchwała nr XXI/92/16.pdf) lub (Uchwała nr XXI/92/16.epub)

Uchwała nr XXI/93/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. (Uchwała nr XXI/93/16.pdf) lub (Uchwała nr XXI/93/16.epub)

Uchwała nr XXI/94/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2016 r. (Uchwała nr XXI/94/16.pdf) lub (Uchwała nr XXI/94/16.epub)

Uchwała nr XXI/95/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popów Głowieński. (Uchwała nr XXI/95/16.pdf) lub (Uchwała nr XXI/95/16.epub)

Uchwała nr XXI/96/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Zbrożkowa i części wsi Konarzew (obręb Wola Zbrożkowa). (Uchwała nr XXI/96/16.pdf) lub (Uchwała nr XXI/96/16.epub)

Uchwała nr XXI/97/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska. (Uchwała nr XXI/97/16.pdf) lub (Uchwała nr XXI/97/16.epub)

Uchwała nr XXI/98/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popówek Głowieński. (Uchwała nr XXI/98/16.pdf) lub (Uchwała nr XXI/98/16.epub)

Uchwała nr XXI/99/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rudniczek. (Uchwała nr XXI/99/16.pdf) lub (Uchwała nr XXI/99/16.epub)

Uchwała nr XXI/100/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Piaski Rudnickie. (Uchwała nr XXI/100/16.pdf) lub (Uchwała nr XXI/100/16.epub)

Uchwała nr XXI/101/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mięsośnia. (Uchwała nr XXI/101/16.pdf) lub (Uchwała nr XXI/101/16.epub)

Uchwała nr XXI/102/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice. (Uchwała nr XXI/102/16.pdf) lub (Uchwała nr XXI/102/16.epub)

Uchwała nr XXI/103/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadzielin. (Uchwała nr XXI/103/16.pdf) lub (Uchwała nr XXI/103/16.epub)

Uchwała nr XXI/104/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Boczki Zarzeczne, części wsi Gawronki i części wsi Ziewanice. (Uchwała nr XXI/104/16.pdf) lub (Uchwała nr XXI/104/16.epub)

Uchwała nr XXI/105/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Feliksów. (Uchwała nr XXI/105/16.pdf) lub (Uchwała nr XXI/105/16.epub)

Uchwała nr XXI/106/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Boczki Domaradzkie. (Uchwała nr XXI/106/16.pdf) lub (Uchwała nr XXI/106/16.epub)

Uchwała nr XXI/107/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów. (Uchwała nr XXI/107/16.pdf) lub (Uchwała nr XXI/107/16.epub)

Uchwała nr XXII/108/16 Rady Gminy Głowno z dnia 7 września 2016 r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego i radnych Rady Gminy Głowno. (Uchwała nr XXII/108/16.pdf) lub (Uchwała nr XXII/108/16.epub)

Uchwała nr XXII/109/16 Rady Gminy Głowno z dnia 7 września 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Głowno. (Uchwała nr XXII/109/16.pdf) lub (Uchwała nr XXII/109/16.epub)

Uchwała nr XXII/110/16 Rady Gminy Głowno z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2016 r. (Uchwała nr XXII/110/16.pdf) lub (Uchwała nr XXII/110/16.epub)

Uchwała nr XXII/111/16 Rady Gminy Głowno z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2016-2026. (Uchwała nr XXII/111/16.pdf) lub (Uchwała nr XXII/111/16.epub)

Uchwała nr XXII/112/16 Rady Gminy Głowno z dnia 7 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. (Uchwała nr XXII/112/16.pdf) lub (Uchwała nr XXII/112/16.epub)

Uchwała nr XXIII/113/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie. (Uchwała nr XXIII/113/16.pdf) lub (Uchwała nr XXIII/113/16.epub)

Uchwała nr XXIII/114/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popówek Włościański. (Uchwała nr XXIII/114/16.pdf) lub (Uchwała nr XXIII/114/16.epub)

Uchwała nr XXIII/115/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Karnków. (Uchwała nr XXIII/115/16.pdf) lub (Uchwała nr XXIII/115/16.epub)

Uchwała nr XXIII/116/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Ostrołęka. (Uchwała nr XXIII/116/16.pdf) lub (Uchwała nr XXIII/116/16.epub)

Uchwała nr XXIII/117/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Domaradzyn. (Uchwała nr XXIII/117/16.pdf) lub (Uchwała nr XXIII/117/16.epub)

Uchwała nr XXIV/118/16 Rady Gminy Głowno z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2016 r. (Uchwała nr XXIV/118/16.pdf) lub (Uchwała nr XXIV/118/16.epub)

Uchwała nr XXIV/119/16 Rady Gminy Głowno z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2016 r. (Uchwała nr XXIV/119/16.pdf) lub (Uchwała nr XXIV/119/16.epub)

Uchwała nr XXIV/120/16 Rady Gminy Głowno z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2016 r. (Uchwała nr XXIV/120/16.pdf) lub (Uchwała nr XXIV/120/16.epub)

Uchwała nr XXIV/121/16 Rady Gminy Głowno z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2016 r. (Uchwała nr XXIV/121/16.pdf) lub (Uchwała nr XXIV/121/16.epub)

Uchwała nr XXV/122/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diety dla sołtysów Gminy Głowno. (Uchwała nr XXV/122/16.pdf) lub (Uchwała nr XXV/122/16.epub)

Uchwała nr XXV/123/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Głowno. (Uchwała nr XXV/123/16.pdf) lub (Uchwała nr XXV/123/16.epub)

Uchwała nr XXV/124/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głowno. (Uchwała nr XXV/124/16.pdf) lub (Uchwała nr XXV/124/16.epub)

Uchwała nr XXV/125/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Uchwała nr XXV/125/16.pdf) lub (Uchwała nr XXV/125/16.epub)

Uchwała nr XXV/126/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/42/15 Rady Gminy Głowno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew. (Uchwała nr XXV/126/16.pdf) lub (Uchwała nr XXV/126/16.epub)

Uchwała nr XXV/127/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ziewanice. (Uchwała nr XXV/127/16.pdf) lub (Uchwała nr XXV/127/16.epub)

Uchwała nr XXV/128/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Helenów. (Uchwała nr XXV/128/16.pdf) lub (Uchwała nr XXV/128/16.epub)

Uchwała nr XXV/129/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. (Uchwała nr XXV/129/16.pdf) lub (Uchwała nr XXV/129/16.epub)

Uchwała nr XXV/130/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Uchwała nr XXV/130/16.pdf) lub (Uchwała nr XXV/130/16.epub)

Uchwała nr XXV/131/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Zgierz wykonywania zadania publicznego. (Uchwała nr XXV/131/16.pdf) lub (Uchwała nr XXV/131/16.epub)

Uchwała nr XXV/132/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2016 r. (Uchwała nr XXV/132/16.pdf) lub (Uchwała nr XXV/132/16.epub)

Uchwała nr XXV/133/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie Statutu Gminy Głowno. (Uchwała nr XXV/133/16.pdf) lub (Uchwała nr XXV/133/16.epub)

Uchwała nr XXVI/134/16 Rady Gminy Głowno z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na rok 2017. (Uchwała nr XXVI/134/16.pdf) lub (Uchwała nr XXVI/134/16.epub)

Uchwała nr XXVI/135/16 Rady Gminy Głowno z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019. (Uchwała nr XXVI/135/16.pdf) lub (Uchwała nr XXVI/135/16.epub)

Uchwała nr XXVI/136/16 Rady Gminy Głowno z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. (Uchwała nr XXVI/136/16.pdf) lub (Uchwała nr XXVI/136/16.epub)

Uchwała nr XXVI/137/16 Rady Gminy Głowno z dnia 15 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Uchwała nr XXVI/137/16.pdf) lub (Uchwała nr XXVI/137/16.epub)

Uchwała nr XXVI/138/16 Rady Gminy Głowno z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2016 r. (Uchwała nr XXVI/138/16.pdf) lub (Uchwała nr XXVI/138/16.epub)

Uchwała nr XXVI/139/16 Rady Gminy Głowno z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2016 r. (Uchwała nr XXVI/139/16.pdf) lub (Uchwała nr XXVI/139/16.epub)

Uchwała nr XXVI/140/16 Rady Gminy Głowno z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Władysławów Bielawski (Uchwała nr XXVI/140/16.pdf) lub (Uchwała nr XXVI/140/16.epub)

Uchwała nr XXVII/141/16 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2016 r. (Uchwała nr XXVII/141/16.pdf) lub (Uchwała nr XXVII/141/16.epub)

Uchwała nr XXVII/142/16 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2016 r. (Uchwała nr XXVII/142/16.pdf) lub (Uchwała nr XXVII/142/16.epub)

Uchwała nr XXVII/143/16 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2016 r. (Uchwała nr XXVII/143/16.pdf) lub (Uchwała nr XXVII/143/16.epub)

Uchwała nr XXVII/144/16 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2016 r. (Uchwała nr XXVII/144/16.pdf) lub (Uchwała nr XXVII/144/16.epub)

Uchwała nr XXVII/145/16 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2016-2026. (Uchwała nr XXVII/145/16.pdf) lub (Uchwała nr XXVII/145/16.epub)

Uchwała nr XXVII/146/16 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2017-2026 (Uchwała nr XXVII/146/16.pdf) lub (Uchwała nr XXVII/146/16.epub)

Uchwała nr XXVII/147/16 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2017 rok (Uchwała nr XXVII/147/16.pdf) lub (Uchwała nr XXVII/147/16.epub)

Uchwała nr XXVII/148/16 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. (Uchwała nr XXVII/148/16.pdf) lub (Uchwała nr XXVII/148/16.epub)

 

drukuj (Uchwały Rady Gminy Głowno - 2016)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Furga
  data wytworzenia: 2016-05-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-05-30 15:12
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 14:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19802
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-07 14:03:46