Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności.

Urząd Gminy Głowno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych . Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Głowno (https://www.gmina-glowno.pl/)

 

 • Data publikacji strony internetowej:2016-01-20
 •       Data ostatniej aktualizacji : 2020-09-29  

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 

Strona internetowa Urzędu Gminy Głowno jest częściowo zgodna

Z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

 • Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów  lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem stosownych przepisów.

 

UŁATWIENIA NA STRONIE

 

Strona internetowa Urzędu Gminy Głowno posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast;
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • mapa strony;
 • odsłuchanie treści strony.

 

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

 

 • Deklarację sporządzono  dnia : 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . Osobą kontaktową jest Pani Agnieszka Bakalarz- bakalarz.agnieszka@gmina-glowno.pl Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 42 719 12 91 wew.123. Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie , wskazanie o która stronę internetową lib aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem . Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być  dłuższy niż 2 miesiące .

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówił realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji , wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej , aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

DOSTEPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych

 

Wejście do Urzędu

 

1. W przypadku gdy Klient niepełnosprawny chce skorzystać z usług Urzędu Gminy Głowno , powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności Urzędu , telefonicznie pod numerem 42 719 12 91  wew.123 lub mailowo bakalarz.agnieszka@gmina-glowno.pl

 

2. Koordynator ds. dostępności, po zdefiniowaniu potrzeb Klienta , realizuje ją bądź zawiadamia odpowiedniego pracownika Urzędu i przekazuje informację o terminie ewentualnego spotkania z pracownikiem merytorycznie realizującym dane zadanie.

 

3. Na parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy Głowno znajdują się dwa wydzielone, oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

4. Po załatwieniu sprawy koordynator ds. dostępności służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.

 

5. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi klientów niepełnosprawnych , Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów , którzy zgłaszają taką potrzebę.

 

 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI TŁUMACZA MIGOWEGO

 

W  sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania .

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r.,poz.1824), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

 

W związku z powyższym osoba uprawniona , która zamierza skorzystać z usług Urzędu Gminy Głowno, zobowiązana jest zgłosić ten fakt Koordynatorowi ds. dostępności , w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem , z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres : bakalarz.agnieszka@gmina-glowno.pl

faksem na nr 42 719 20 08

telefonicznie : 42 719 12 91 wew.123,

drogą pocztową na adres ;

Urząd Gminy Głowno ,ul. J. Kilińskiego 2 . 95 -015  Głowno

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-10-19 11:39
 • zmodyfikował: Jarosław Czubiak
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-19 11:42

Raport o zapewnieniu dostępności.

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2021-03-29 11:47

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Głowno.

Urząd Gminy Głowno informuje, że Wójt Gminy Głowno, Marek Jóźwiak, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności.

Funkcję będzie pełniła  Pani Agnieszka Bakalarz. 

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Gminy Głowno było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

 

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

 • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Głowno i gminne jednostki organizacyjne;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Głowno i gminne jednostki organizacyjne;
 • monitorowaniem działalności Urzędu Gminy Głowno i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Dane kontaktowe:

 

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Głowno – Agnieszka Bakalarz

adres do korespondencji: ul. Kulińskiego 2, 95-015 Głowno

telefon: 42 719 12 91 wew.123

e-mail: bakalarz.agnieszka@gmina-glowno.pl

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2020-09-28 13:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6818
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-29 11:47:53