Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Raport z konsultacji w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie

RAPORT Z KONSULTACJI
w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie 

W dniu 16 listopada 2021 r. Wójt Gminy Głowno na podstawie art 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 poz. 1443), art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834), § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr VI/34/19  Rady Gminy Głowno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Głowno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 913) oraz Zarządzenia Nr 85/2021 Wójta Gminy Głowno z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie ustalonej jako część wsi Rudniczek na Piaski Rudnickie rodzaj miejscowości wieś ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie.

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Głowno w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie ustalonej jako część wsi Rudniczek na Piaski Rudnickie rodzaj miejscowości wieś. Konsultacje społeczne skierowane były do wszystkich mieszkańców miejscowości Piaski Rudnickie i Rudniczek w gminie Głowno oraz organizacji społecznych działających na terenie tych miejscowości. Konsultacje społeczne przeprowadzono w okresie od 16 listopada 2021 r. do 16 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało opublikowane na stronach internetowych Gminy Głowno w tym na stronie BIP oraz mediach społecznościowych Gminy Głowno. Ogłoszenie o konsultacjach zostało również wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Głowno oraz tablicach informacyjnych w sołectwach Rudniczek i Piaski Rudnickie. O ogłoszeniu konsultacji zostali również powiadomieni sołtysi ww. sołectw.

Konsultacje społeczne prowadzone były poprzez:
1) zbieranie  uwag i opinii w formie pisemnej w terminie do dnia 16 grudnia 2021 r.;
2) za pośrednictwem ankiety on-line dostępnej na stronie BIP.;
3)  wystąpienie o wydanie opinii przez organizacje społeczne działające na terenie miejscowości Piaski Rudnickie i Rudniczek.

Dokumenty związane z przeprowadzeniem konsultacji były dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, u sołtysów oraz były opublikowane na stronach internetowych Gminy Głowno w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.

W formularzu konsultacyjnym skierowanym do mieszkańców zadano następujące pytanie:
Czy jesteś za zmianą rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie ustalonej urzędowo jako część wsi Rudniczek na Piaski Rudnickie rodzaj miejscowości wieś.
Do wyboru były opcje „Popieram zmianę” i „Jestem przeciw”.

W trakcie konsultacji wpłynęło 106 formularzy od mieszkańców miejscowości Piaski Rudnickie, w tym 1 formularz został złożony za pomocą ankiety on-line. Od mieszkańców miejscowości Rudniczek wpłynęło 5 formularzy, w tym 2 zostały złożone za pomocą ankiety on-line. W sumie w ramach konsultacji złożonych zostało 111 formularzy. Na wszystkich złożonych formularzach zaznaczono opcję „Popieram zmianę”.

Wójt Gminy Głowno wystąpił do trzech organizacji pozarządowych działających na terenie miejscowości Rudniczek i Piaski Rudnickie o wydanie opinii w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie ustalonej urzędowo jako część wsi Rudniczek na Piaski Rudnickie rodzaj miejscowości wieś. O opinie zostały poproszone:

 • Stowarzyszanie Sadownicze Na Rzecz Rozwoju Wsi Rudniczek;
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Piaski Rudnickie w Gminie Głowno;
 • Kółko Rolnicze Rudniczek.

Żadna z organizacji nie złożyła opinii w przedmiotowej sprawie.

Należy w związku z tym uznać, że mieszkańcy biorący udział w konsultacjach opowiedzieli się za zmianą urzędowego rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie ustalonej urzędowo jako część wsi Rudniczek na Piaski Rudnickie rodzaj miejscowości wieś.

Raport o wynikach konsultacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Głowno, BIP, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz tablicach informacyjnych sołectw Piaski Rudnickie i Rudniczek. Raport o wynikach konsultacji zgodnie z art 8 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych zostanie dołączony do wniosku skierowanego do ministra właściwego do spraw administracji publicznej w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie.

Głowno, dnia 28.12.2021 r.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 • Ikonografika Konultacje Piaski Rudnickie

Pliki do pobrania:

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2021-12-28 15:05
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-28 15:11

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie

O G Ł O S Z E N I E

o  przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie  

WÓJT  GMINY  GŁOWNO

działając na podstawie Uchwały Nr VI/34/19  Rady Gminy Głowno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Głowno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 913) oraz Zarządzenia Nr 85/2021 Wójta Gminy Głowno z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie ustalonej jako część wsi Rudniczek na Piaski Rudnickie rodzaj miejscowości wieś

o g ł a s z a

konsultacje społeczne dotyczące zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie.
 

 1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców miejscowości Piaski Rudnickie i Rudniczek w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie ustalonej jako część wsi Rudniczek na Piaski Rudnickie rodzaj miejscowości wieś.
 2. Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców miejscowości Rudniczek i Piaski Rudnickie.
 3. Termin konsultacji ustala się  od 16 listopada 2021 r.  do 16 grudnia 2021 r.
 4. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez:
 • zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej w terminie do dnia 16 grudnia 2021 r. Wzór formularza na którym można składać opinie i uwagi dostępny jest na stronie internetowej Gminy Głowno, stronie BIP, w Urzędzie Gminy Głowno oraz u sołtysów. Wnioski, uwagi i opinie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Głowno;
 • za pośrednictwem ankiety on-line dostępnej na stronie BIP Gminy Głowno w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.
 1. Dokumenty związane z konsultacjami społecznymi dostępne są:
 • na stronie BIP Gminy Głowno –   https://www.bip.gmina-glowno.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE  oraz na stronie internetowej Gminy Głowno https://www.gmina-glowno.pl
 • w Urzędzie Gminy Głowno – pok. Nr 5 w dniach i godzinach pracy urzędu.
 1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
 2. O wynikach konsultacji Wójt poinformuje na stronie internetowej Gminy Głowno, BIP, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz tablicach informacyjnych sołectw.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Uzasadnienie dla zmiany rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie ustalonej jako część wsi Rudniczek na Piaski Rudnickie rodzaj miejscowości wieś

Zgodnie z „Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” miejscowość Piaski Rudnickie ustalono rodzajowo jako „część wsi Rudniczek”. Jest to określenie nieodpowiadające dzisiejszemu charakterowi tej miejscowości. Piaski Rudnickie jest to miejscowość samoistna, odpowiadająca definicji „wsi” zawartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, stanowi bowiem jednostkę osadniczą o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta.

Piaski Rudnickie jest to miejscowość sołecka z nadaną odrębną numeracją adresową, a ponadto granice miejscowości Piaski Rudnickie są tożsame z granicami obrębu geodezyjnego w ewidencji gruntów i budynków o tej samej nazwie - obręb geodezyjny Piaski Rudnickie (Nr 0032). W Piaskach Rudnickich znajduje się ok. 65 zabudowanych posesji  i zgodnie z ewidencją ludności na stałe zameldowanych jest tam 163 osób (na dzień 21.10.2021 r.).

Ponadto Piaski Rudnickie funkcjonują jako niezależna od wsi Rudniczek miejscowość, z własną świetlicą wiejską. Na terenie Piasków Rudnickich aktywnie działa lokalne Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Piaski Rudnickie w Gminie Głowno. Odrębność tych miejscowości jest więc trwała i akceptowana przez mieszkańców.

Kolejnym argumentem na zmianę miejscowości Piaski Rudnickie jako rodzaj miejscowości wieś jest to, że zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368) nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. W związku z tym zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszego rozporządzenia w przypadku gdy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia istnieją numery porządkowe niespełniające wymogów określonych w § 6 ust. 4, organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów dokonuje przenumerowania z urzędu albo wnosi do rady gminy o wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. W takim przypadku zmiana rodzaju miejscowości na wieś stanowi najmniej uciążliwe dla mieszkańców rozwiązanie.

Mając na uwadze powyższe zmiana rodzaju tej miejscowości na „wieś” jest uzasadniona i byłaby dostosowana do obecnego charakteru tej miejscowości.

Formularz Konsultacji do wyrażenia opinii w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie (do wydrukowania)

Formularz Konsultacji do wyrażenia opinii w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Piaski Rudnickie (ankieta online)

Mapy topograficzne z granicami miejscowości

 • Mapa topograficzna z granicami miejscowości
 • Mapa topograficzna z granicami miejscowości po wnioskowanych zmianach

Dokumenty związane z konsultacjami

drukuj (Dokumenty związane z konsultacjami)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2021-11-16
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2021-11-16 12:15
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-16 12:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6810
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-28 15:11:06