Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Uchwały Rady Gminy Głowno z 2013 roku

1.  Uchwała nr XXXI/141/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2013-2026

2. Uchwała nr XXXI/142/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2013 rok

3. Uchwała nr XXXI/143/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę dostarczaną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Głowno.

4. Uchwała nr XXXI/144/13 dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z logo Herbu Gminy Głowno.

5. Uchwała nr XXXI/145/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Głowno nieruchomości położonej we wsi Bronisławów.

6. Uchwała nr XXXI/146/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

7. Uchwała nr XXXI/147/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

8. Uchwała nr XXXII/148/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głowno na rok 2013 r.

9. Uchwała nr XXXII/149/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

10. Uchwała nr XXXII/150/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11. Uchwała nr XXXII/151/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głowno.

12. Uchwała nr XXXII/152/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

13. Uchwała nr XXXII/153/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Głowno.

14. Uchwała nr XXXII/154/13 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

15. Uchwała nr XXXIII/155/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Głowno w 2013 roku.

16. Uchwała nr XXXIII/156/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie funduszu sołeckiego.

17. Uchwała nr XXXIII/157/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Zgierskiego

18. Uchwała nr XXXIII/158/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2013 r.

19. Uchwała nr XXXIII/159/13 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno.

20. Uchwała nr XXXIV/160/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Głowno nieruchomości położonej we wsi Wola Lubiankowska.

21. Uchwała nr XXXIV/161/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Głowno na 2013 r

22. Uchwała nr XXXIV/162/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej

23. Uchwała nr XXXV/163/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru części wsi Mąkolice oraz części wsi Feliksów i części wsi Wola Mąkolska.

24. Uchwała nr XXXV/164/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru części wsi Mąkolice, części wsi Wola Mąkolska, wsi Jasionna, części wsi Dąbrowa, części wsi Mięsośnia, części wsi Władysławów Popowski i części wsi Popów Głowieński.

25. Uchwała nr XXXV/165/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Boczki Domaradzkie.

26. Uchwała nr XXXV/166/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Chlebowice.

27. Uchwała nr XXXV/167/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Ziewanice.

28. Uchwała nr XXXV/168/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Kamień.

29. Uchwała nr XXXV/169/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Ostrołęka.

30. Uchwała nr XXXV/170/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Lubianków.

31. Uchwała nr XXXV/171/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Wola Lubiankowska.

32. Uchwała nr XXXV/172/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/69/04 Rady Gminy Głowno z dnia 29 września 2004 roku w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Głowno na lata 2004-2013”.

33. Uchwała nr XXXV/173/13 z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 – 2014.

34. Uchwała nr XXXVI/174/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głowno za 2012 rok i sprawozdania finansowego.

35. Uchwała nr XXXVI/175/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Głowno

36. Uchwała nr XXXVI/176/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2013 r.

 • Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/176/13
 • Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/176/13

37. Uchwała nr XXXVI/177/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głowno na 2013 r.

 • Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/177/13
 • Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/177/13
 • Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/177/13

38. Uchwała nr XXXVI/178/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno.

39. Uchwała nr XXXVII/179/13 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Grotniki o uznanie lasów ochronnych.

40. Uchwała nr XXXVIII/180/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.

41. Uchwała nr XXXVIII/181/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

42. Uchwała nr XXXVIII/182/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 585 o pow. 1,6765 ha położonej we wsi Domaradzyn, gmina Głowno.

43. Uchwała nr XXXVIII/183/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2013 r.

44. Uchwała nr XXXIX/184/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z boisk sportowych przy zespołach szkół na terenie Gminy Głowno.

45. Uchwała nr XXXIX/185/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

46. Uchwała nr XXXIX/186/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2013 r.

 • Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/186/13
 • Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/186/13

47. Uchwała nr XL/187/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

48. Uchwała nr XL/188/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

49. Uchwała nr XL/189/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania, wynajmowania nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata oraz na czas nieoznaczony i obciążania nieruchomości stanowiących mienie gminne.

50. Uchwała nr XL/190/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych oraz powierzenia Wójtowi Gminy Głowno uprawnienia ustalenia wysokości opłat za korzystanie z nich.

51. Uchwała nr XL/191/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głowno na 2013 r.

 • Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/191/13

52. Uchwała nr XLI/192/13 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2014 roku.

53. Uchwała nr XLI/193/13 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głowno

54. Uchwała nr XLI/194/13 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych

55. Uchwała nr XLI/195/13 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

56. Uchwała nr XLI/196/13 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXII/150/13 Rady Gminy Głowno z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

57. Uchwała nr XLI/197/13 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głowno na 2013 r.

 • Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/197/13

58. Uchwała nr XLII/198/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Głowno na 2013 r.

59. Uchwała nr XLII/199/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Głowno na 2013 r.

60. Uchwała nr XLII/200/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2013-2026.

61. Uchwała nr XLII/201/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głowno

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ireneusz Furga
  data wytworzenia: 2014-01-01
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2016-02-09 09:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-27 13:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18935
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-06-27 13:24:49