Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie - Radca prawny

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. 2018 r. poz. 1260)  Wójta Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

STANOWISKO -  RADCA PRAWNY”

w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno 

 Wymiar czasu pracy  1/2 etatu.

I. Wymagania kwalifikacyjne:

1.   wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek prawo;
2.   posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych);
3.   Spełnia warunki określone w art. 6 ust. 1 i 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2018 r. poz.
1260), tj.
      - jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3,
      - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
      - posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
    - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
      - cieszy się nieposzlakowaną opinią,
4.   posiadanie minimum 3 –letnie doświadczenie w czynnym wykonywaniu zawodu radcy prawnego;
5.   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
6.   znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa cywilnego, materialnego, prawa pracy, postępowania administracyjnego i cywilnego, prawa podatkowego oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego m.in. ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, o pracownikach samorządowych, o zamówieniach publicznych, o finansach publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. bezpośrednie doświadczenie zawodowe w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów z bezpośrednim udziałem majątku skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
 2. umiejętność analitycznego myślenia i negocjacji;
 3. komunikatywność, kreatywność, komunikacja werbalna i pisemna, umiejętność pracy w zespole, zdyscyplinowanie i systematyczność,
 4. umiejętność obsługi komputera, prawo jazdy kat. B.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, m.in.

 1. zapewnienie obsługi prawnej Rady Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających własnej obsługi prawnej;
 2. udział w obradach sesji Rady Gminy,
 3. opracowywanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów prawnych organów samorządu Gminy (uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta, decyzji), zawieranych umów i porozumień,
 4. sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych w sprawach kierowanych przez pracowników Urzędu, weryfikowanie dokumentacji tworzonej w ramach postępowania administracyjnego, programów pomocowych, w sferze zamówień publicznych, wynagrodzeń itp.;
 5. reprezentowanie interesów Gminy w ramach udzielonych pełnomocnictw przez Wójta Gminy przed sądami i innymi organami i instytucjami, zapewnienie poprawnego obiegu dokumentów wynikających z zastępstwa procesowego;

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca siedząca, przy komputerze, w budynku Urzędu Gminy w Głownie i poza nim; miejsce pracy znajduje się na piętrze, w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych; bezpieczne warunki pracy na stanowisku:
 2. stanowisko związane z przemieszczaniem się w budynku i poza nim; budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę.
 3. czas pracy Radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Głownie minimum 20 godzin tygodniowo.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w  Głownie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty

 1. życiorys (CV) własnoręcznie podpisany;
 2. list motywacyjny własnoręcznie podpisany;
 3. własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wg załączonego wzoru),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów),
 5. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (np. certyfikaty,  zaświadczenie o wpisie na listę radców prawnych),
 6. kopie dokumentów potwierdzających minimum 3 – letnie doświadczenie w czynnym wykonywaniu zawodu radcy prawnego, a w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy,
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Radcy prawnego (kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zostanie skierowany na badania wstępne);

 

 1. oświadczenie kandydata o:
  - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw  publicznych; oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o nieposzlakowanej opinii (wg załączonego wzoru),
 2. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru (wg załączonego wzoru- klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy),
 4. w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
   

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Głownie”,
do dnia 20.09.2018r. do godz. 12:00,
w sekretariacie Urzędu Gminy w Głownie, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, pokój nr 8, I piętro.

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu), nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

 Dodatkowe informacje:

 1. brak podpisu na oświadczeniach będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych;
 2. lista osób które spełniły wymagania formalne, informacje o dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głowno pod adresem www.gmina-glowno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Głownie, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno,
 3. Z każdym z kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna po uprzednim powiadomieniu telefonicznym o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji; osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane,
 4. Komisja przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną oceniać będzie posiadaną przez kandydatów wiedzę z zakresu informacji ogólnych o samorządzie gminnym; administracji publicznej i finansów publicznych,
 5. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które zakwalifikowały się do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole,  będą przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi. Urząd Gminy Głowno nie będzie odsyłał dokumentów kandydatów.
 6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r w zw. z ustawą o pracownikach samorządowych”.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie - Radca prawny)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2018-09-05
 • opublikował: Tomasz Białek - Informatyk
  data publikacji: 2018-09-05 14:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 107353
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-25 08:55:49