Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. biblioteki i animacji kultury

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia  11 maja 2021 roku
Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny
nabór na wolne stanowisko urzędnicze

I. Stanowisko pracy: Referent ds. biblioteki i animacji  kultury

 1. Praca biurowa w systemie jednozmianowym z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin oraz obsługą pozostałych urządzeń biurowych: komputer, skaner, drukarka
 2. Miejsce wykonywania pracy- Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie nr 10 , 95-015 Głowno , budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnych ( parter).
  Stanowisko pracy z przewagą pozycji siedzącej;
 3. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: I umowa na czas określony.
 4. Wymiar czasu pracy: 1 etat

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Wykształcenie średnie bibliotekarskie lub średnie oraz minimum roczne udokumentowane doświadczenie zawodowe
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego, a także inne obywatelstwo z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2019 r. poz.1282)
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 7. znajomość przepisów prawnych: ustawa o bibliotekach, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 8. prawo jazdy kat.B;
 9. umiejętność obsługi urządzeń biurowych , znajomość programów do edycji tekstu , obsługi arkusza kalkulacyjnego;
 10. znajomość języka polskiego;
 11. posiadanie cech osobowych i umiejętności niezbędnych do bezpośredniej pracy z czytelnikiem dorosłym, dziećmi , młodzieżą i seniorami;

III. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. Otwartość, komunikatywność, kreatywność i sumienność;
 2. umiejętność dobrej organizacji pracy , zarówno indywidualnej jak i zespołowej;
 3. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 4. dyspozycyjność.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Do  głównych  obowiązków  w zakresie biblioteki i animacji kultury należeć będzie:

 1. prowadzenie Biblioteki Gminnej i zapewnienie jej odpowiednich warunków funkcjonowania i rozwoju poprzez:
  • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie zbiorów bibliotecznych,
  • analizowanie struktury posiadanych zbiorów oraz potrzeb czytelniczych środowiska,
  • ewidencjonowanie i oznakowanie zakupionych książek i ubytków,
  • aktualizowanie zbiorów poprzez selekcję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzupełnianie i numeracja katalogów,
  • wykonywanie prac techniczno-porządkowych związanych z właściwym ustawianiem, konserwacją zbiorów oraz estetyka biblioteki,
 2. upowszechnianie czytelnictwa wśród mieszkańców gminy poprzez:
  • udostępnianie zbiorów czytelnikom i praca z nimi,
  • rejestracja czytelników połączona z zapoznaniem się z regulaminem,
  • prowadzenie na bieżąco statystyki bibliotecznej,
  • konsekwentne egzekwowanie książek od czytelników zalegających z ich zwrotem,
  • udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych oraz rzeczowych,
 3. współpraca z instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność oświatowo-czytelniczą,
 4. organizowanie różnorodnych form pracy w środowisku poprzez spotkania, prelekcje, konkursy, lekcje biblioteczne, koła zainteresowań,
 5. dokumentowanie prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej,
 6. współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Powiatową Biblioteką Publiczną, oraz innymi podmiotami zajmującymi się działalnością czytelniczą.
 7. jako animator kultury współpracuje w zakresie przygotowania i organizacji imprez masowych, wystaw, odczytów, spotkań , imprez okolicznościowych i rozrywkowych,
 8. organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji,
 9. prowadzi kółka zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
 10. wykonuje dokumentację fotograficzną i wideofilmową obejmującą ważniejsze wydarzenia kulturalne, artystyczne i społeczne,
 11. współpracuje z organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w zakresie działalności kulturalnej na rzecz gminy,
 12. wykonuje czynności organizacyjno-techniczne zapewniające prawidłową realizację zadań..
 13. zapewnia zaopatrzenie w materiały niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej,
 14. zajmuje się utrzymaniem porządku i estetyki w pomieszczeniach placówki.

V. Wymagane dokumenty

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Głowno lub w pokoju  nr 8),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) ,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ( kopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) ,
 6.  kserokopie innych dokumentów o posiadanych  kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach- w przypadku ich posiadania (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) ,
 7. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1282), są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii orzeczenia o stopniu  niepełnosprawności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 8. oświadczenie  o  treści:  “Oświadczam,  że  posiadam  obywatelstwo  polskie” (dotyczy kandydatów posiadających obywatelstwo polskie),
 9. oświadczenie o treści: “ Oświadczam, że posiadam obywatelstwo państwa Unii Europejskiej lub innego  państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 10. oświadczenie  o  treści:  “Oświadczam,  że   nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo  ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 11. oświadczenie  o  treści:  “Oświadczam,  że   posiadam  pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzystam z  pełni praw publicznych”,
 12. oświadczenie  o  treści:  “ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a)  Rozporządzenia      Parlamentu  Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)”,
 13. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  1. certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową  Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  2. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  3. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  4. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.
 14. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (tylko w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Głowno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6 %.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 1. termin składania dokumentów: 31 maja 2021 roku
 2. miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Głowno, 95-015 Głowno ul. Kilińskiego 2 , sekretariat Urzędu , pok. Nr 8.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty wyłącznie w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko „ Referent ds. biblioteki i animacji kultury

Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania dokumentów ma data ich wpływu do Urzędu Gminy Głowno, a nie data stempla pocztowego.

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głowno: www.bip.gmina-glowno.pl w zakładce NABÓR NA WOLNE STANOWISKA oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowno.

VIII. Informacje dodatkowe:

Za brak spełnienia wymagań formalnych będą uznane: inna treść  oświadczeń niż w zarządzeniu, brak podpisu pod: każdym oświadczeniem, listem motywacyjnym, życiorysem i kwestionariuszem osobowym oraz brak poświadczenia za zgodność kserokopii wymaganych dokumentów (na każdej ze stron skopiowanych dokumentów).

IX. Klauzula informacyjna w zawiązku z art. 13ust.1 I ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Wójt Gminy Głowno, działający w imieniu Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno;
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych : inspektor@odo.info.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez administratora jest realizacja procesu rekrutacji;
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit.a) i c) RODO;
 5. Odbiorcami danych, będą wyłącznie osoby działające na polecenie administratora oraz organy publiczne działające na podstawie przepisów prawa;
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. Dane osobowe będą przechowywane do ustania ich przydatności przez co najmniej okres 5 lat liczonych od dnia zakończenia procesu rekrutacji;
 8. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 9. Kandydat może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania jego kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji;
 10. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

WÓJT GMINY GŁOWNO
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. biblioteki i animacji kultury)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2021-05-18
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2021-05-18 15:40
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-19 08:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 160281
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-02 09:56:14