Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew, części wsi Ziewanice, części wsi Helenów

Głowno, 15 grudnia 2016 roku

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno:

1. dla obszaru wsi Antoniew,

2. dla części wsi Ziewanice,

3. dla części wsi Helenów.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku, poz. 353 ze. zm.) w powiązaniu z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Głowno uchwał:

1. Nr XXV/126/16 z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę nr VIII/42/15 Rady Gminy Głowno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew,

2. Nr XXV/127/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ziewanice,

3. Nr XXV/128/16 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Helenów.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Wójt Gminy Głowno.

Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioski mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, 
 2. ustnie do protokołu, w pokoju Nr 5 w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2017 roku.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew, części wsi Ziewanice, części wsi Helenów)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2016-12-15
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2016-12-15 08:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 86232
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-17 12:25:45