Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Wójt Gminy Głowno ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Karnkowie

Wójt Gminy Głowno

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Karnkowie

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, położona we wsi Karnków, gmina Głowno, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 115/2, obręb Karnków (0017), gm. Głowno, o powierzchni 0,5199 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głowno na podstawie księgi wieczystej LD1G/00099288/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona jest we wsi Karnków na terenie gminy Głowno, powiat zgierski, województwo łódzkie. Zlokalizowana jest ok. 10 km od centrum miasta Głowna, w zachodniej części gminy, przy drodze lokalnej, o nawierzchni asfaltowej, prowadzącej przez wieś Karnków. Działka jest położona około 80 m od skrzyżowania z drogą lokalną prowadzącą z miejscowości Pludwiny (gmina Stryków) w kierunku wsi Karnków na terenie gminy Głowno. Nieruchomość jest niezabudowana. Działka posiada kształt regularny, czworokątny. Szerokość frontu wzdłuż drogi prowadzącej przez wieś wynosi ok. 30 m. W północno wschodnim narożniku działki, przy drodze znajdują się skupiska drzew. Od strony drogi, wzdłuż frontowej granicy, posadowiony jest słup linii energetycznej. Działka użytkowana jest rolniczo. Otoczenie działki to w przeważającej mierze grunty użytkowane rolniczo i zabudowa zagrodowa. Istnieje możliwość podłączenia działki do sieci energetycznej i sieci wodociągowej. Nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu. Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXVI/73/04 z dnia 28.10.2004 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23/05 poz. 252) oraz uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXXII/106/05 z dnia 30.03.2005 r., nieruchomość posiada następujące przeznaczenie:

tereny rolne – symbol RP  (ok. 50%);

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – symbol 2MMR (ok. 49%);

drogi lokalne – symbol 34KL (ok. 1%).

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu w/w symbolami, plan ustala następujące przeznaczenie:

2MMR:

przeznaczenie podstawowe - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z ogrodami oraz zabudowę zagrodową związaną z gospodarką rolną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru oraz nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, agroturystyka stacje transformatorowe.

RP:

przeznaczenie podstawowe – tereny rolne;     

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa siedliskowo, rozproszona wraz z ogrodami oraz zabudową związaną z gospodarką rolną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (lokalizacja zabudowy na podstawie przepisów szczególnych).

34KL:

pas drogi klasy lokalnej.

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę 49.900,00 zł netto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 groszy). Do zaproponowanej przez nabywcę w przetargu kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26 lipca 2018 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2 w Głownie (pok. 6, parter).

Wysokości wadium pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wynosi 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 groszy).

Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Głowno w Banku Spółdzielczym w Głownie, nr konta: 92 8787 0000 0000 0563 2000 0007 –  w terminie do dnia 23 lipca 2018 roku (włącznie). Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który został ustalony jako nabywca zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócona na wskazane konto nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli osoba wyłoniona jako nabywca nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.) zwana dalej „ukur”, które spełnią warunki określone w art. 6 ukur. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 ukur, nieruchomość objęta przetargiem, stanowi nieruchomość rolną, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.   

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ukur i zgłoszą na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż dz. 115/2 we wsi Karnków” w sekretariacie Urzędu Gminy Głowno w terminie do dnia 23 lipca 2018 r. do godziny 15:00 uczestnictwo w przetargu ograniczonym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 ukur w tym zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt na pobyt stały. Wzory wymaganych oświadczeń stanowią załączniki A, B, C i D do ogłoszenia o przetargu stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 45/2018 Wójta Gminy Głowno z dnia 14 czerwca 2018 r. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Głowno najpóźniej do dnia 25 lipca 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w załącznikach do Zarządzenia Nr 45/2018 Wójta Gminy Głowno z dnia 14 czerwca 2018 r. dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, a także na stronie internetowej Gminy Głowno (http://www.gmina-glowno.pl) i BIP (http://bip.gmina-glowno.pl). Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny.

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień, informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2 w Głownie, pokój nr 5 lub telefonicznie (42) 719-12-91 wew. 115, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 oraz e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl.

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Wójt Gminy Głowno ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Karnkowie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2018-06-18
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-06-18 13:42
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-18 13:46

Dokumenty związane z przetargiem

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2018-06-18
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2018-06-18 13:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 128214
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-09 15:00:04