Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzki
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-18 13:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: 594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie p.n.: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu następujących ofert złożonych przez następujących wykonawców na poszczególne części zamówienia:

Oferta nr 12 - Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – odrzucenie oferty na wykonanie zamówienia w części III - dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymagał w ramach zamówienia dostawy pomocy dydaktycznych o parametrach określonych w załączniku nr 1a do SIWZ – szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia.

W dniu 05.11.2019 r. Zamawiający dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych na część III zamówienia, najkorzystniejszy bilans punktowy uzyskała oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę: Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. W dniu 06.11.2019 r. Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego wykonawcę do przedłożenia kart katalogowych / specyfikacji oferowanych pomocy dydaktycznych – dla potwierdzenia zgodności oferowanych pomocy z wymogami Zamawiającego. W dniu 13.11.2019 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty. Analiza złożonych dokumentów wykazała, że pomoce dydaktyczne wymienione w lp. 5, 6, 34 załącznika nr 1a do SIWZ w części nr III nie są zgodne z wymogami Zamawiającego. Zamawiający wymagał dostarczenia rękawiczek z środkiem pudrującym, zaoferowano bezpudrowe (lp. 5); waga zaoferowana w lp. 6 nie spełnia wymogów zamawiającego w zakresie maksymalnego udźwigu – wymagano 500 g, zaoferowano 200 g oraz liczby odważników – wymagano 19 szt., zaoferowano 17 szt.; kolba okrągło denna o której mowa w lp. 34 powinna mieć pojemność 25 ml lub 50 ml, zaoferowano pojemność 100 ml.

Zatem Zamawiający uznaje, że treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z uwagi na niezgodność treści złożonej oferty z wymogami SIWZ.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferta nr 12 - Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – odrzucenie oferty na wykonanie zamówienia w części IV - dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymagał w ramach zamówienia dostawy pomocy dydaktycznych o parametrach określonych w załączniku nr 1a do SIWZ – szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia.

W dniu 05.11.2019 r. Zamawiający dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych na część IV zamówienia, najkorzystniejszy bilans punktowy uzyskała oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę: Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. W dniu 06.11.2019 r. Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego wykonawcę do przedłożenia kart katalogowych / specyfikacji oferowanych pomocy dydaktycznych – dla potwierdzenia zgodności oferowanych pomocy z wymogami Zamawiającego. W dniu 13.11.2019 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty. Analiza złożonych dokumentów wykazała, że pomoce dydaktyczne wymienione w lp. 3 załącznika nr 1a do SIWZ w części nr IV nie są zgodne z wymogami Zamawiającego. Zamawiający wymagał dostarczenia

Maszyny elektrostatycznej lub generatora Van de Graffa o wymiarach minimalnych: 345 x 345 x 395 mm, zaoferowano urządzenie o wymiarach: 280 x 230 x 340 mm.

Zatem Zamawiający uznaje, że treść złożonej przez Państwa oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z uwagi na niezgodność treści złożonej oferty z wymogami SIWZ.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferta nr 12 - Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz – odrzucenie oferty na wykonanie zamówienia w części VI - dostawy pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej.

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymagał w ramach zamówienia dostawy pomocy dydaktycznych o parametrach określonych w załączniku nr 1a do SIWZ – szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia.

W dniu 05.11.2019 r. Zamawiający dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych na część VI zamówienia, najkorzystniejszy bilans punktowy uzyskała oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę: Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. W dniu 06.11.2019 r. Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego wykonawcę do przedłożenia kart katalogowych / specyfikacji oferowanych pomocy dydaktycznych – dla potwierdzenia zgodności oferowanych pomocy z wymogami Zamawiającego. W dniu 13.11.2019 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty. Analiza złożonych dokumentów wykazała, że pomoce dydaktyczne wymienione w lp. 1, 2, 7, 10, 15, 24, 29, 30, 33, 37, 41, 46, 54, 60 załącznika nr 1a do SIWZ w części nr VI nie są zgodne z wymogami Zamawiającego.

Zamawiający wymagał dostarczenia pudełka do obserwacji okazów (lp. 1) o wymiarach minimalnych 17 x 12 cm, zaoferowano pudełko o wymiarach 7 x 7,5 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia lornetki (lp. 2) o masie max. 170 g, zaoferowano lornetkę o masie 250 g. Zamawiający wymagał dostarczenia termometru z sondą (lp. 7) z przewodem o długości 1 m, zaoferowano termometr z sondą o długości przewodu 95 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia wagi szalkowej o maksymalnym obciążeniu 200g  (lp. 10, zaoferowano wagę sklepową o obciążeniu do 2 kg. Zamawiający wymagał dostarczenia maszyny elektrostatycznej lub generatora Van de Graffa (lp. 15) o wymiarach minimalnych: 345 x 345 x 395 mm, zaoferowano urządzenie o wymiarach: 280 x 230 x 340 mm. Zamawiający wymagał dostarczenia wagi szalkowej o maksymalnym obciążeniu 200g  (lp. 24), zaoferowano wagę sklepową o obciążeniu do 2 kg. Zamawiający wymagał dostarczenia elektroskopu (lp. 29) o min. wysokości 27 cm, zaoferowano urządzenie o wymiarach 15 cm x 15 cn x 7 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia pałeczek do elektryzowania (lp. 30) o min. długości 30 cm, zaoferowano pałeczki o długości 25 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia zestawu soczewek (lp. 33) o zawartości 7 soczewek, zaoferowano zestawy 6-soczewkowe. Zamawiający wymagał dostarczenia zestawu skał i minerałów (lp. 37) o  wymiarach pojedynczych okazów 3-4 cm, zaoferowano okazy o wymiarach 2,5 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia zestawu szkiełek nakrywkowych (lp. 41) o  wymiarach 24 x 24 x 1 mm, zaoferowano szkiełka o wymiarach: 22 x 22 x 1 mm. Zamawiający wymagał dostarczenia płyty grzejnej (lp. 46) o  wymiarach minimalnych 16,5 cm średnicy i mocy 1500W, zaoferowano urządzenie o średnicy 15,4 cm i mocy 1000W. Zamawiający wymagał dostarczenia atlasów (lp. 54 i 60) w oprawie kartonowej, zaoferowano atlasy w miękkiej oprawie.

Zatem Zamawiający uznaje, że treść złożonej przez Państwa oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z uwagi na niezgodność treści złożonej oferty z wymogami SIWZ.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI – środki ochrony prawnej.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
    data wytworzenia informacji: 2019-11-18
  • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
    data dodania: 2019-11-18 13:48
  • zmodyfikował: Maciej Olejniczak
    ostatnia modyfikacja: 2019-11-18 13:49
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1716927
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-23 14:45

Stopka strony