Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

  • MENU PODMIOTOWE

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:
594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019 - przetarg nieograniczony
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzki
data opublikowania zdarzenia: 2019-11-22 11:45
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: 594998-N-2019 z dnia 2019-09-09 r. / GWI.271.1.8.2019
Szczegółowa informacja:

INFORMACJA

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Część VI - dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia w części nr VI – dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę:

 

Bit Work Mariusz Stankiewicz

ul. Chabrowa 17

05-091 Ząbki

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryteriach oceny ofert otrzymała maksymalną ilość 100 punktów. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Cena za wykonanie zamówienia brutto wynosi 24 304,98 zł, oferowany okres gwarancji wynosi –  30 miesięcy, termin płatności faktury – 14 dni, termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

W prowadzonym postępowaniu w części VI złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

CENA

Liczba punktów w kryterium

OKRES GWARANCJI

Razem

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

EL HYDRO S.C.

Suchowola 6

26-020 Chmielnik

55,72

40,00

95,72

2

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 7

48-300 Nysa

45,40

40,00

85,40

5

Bit Work Mariusz Stankiewicz

ul. Chabrowa 17

05-091 Ząbki

57,09

40,00

97,09

8

Strefa Kreatywności Justyna Fus

ul. Opalińskiego 4

37-300 Leżajsk

37,13

40,00

77,13

9

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski

ul. Jagiellońska 2

37-200 Przeworsk

-

-

-

10

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25

90-248 Łódź

55,15

40,00

95,15

12

Educarium Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 207

85-451 Bydgoszcz

60,00

40,00

100,00

13

MadiTech Sp. z o.o.

ul. Wesoła 51

25-363 Kielce

47,67

40,00

87,67

14

Tesora Grażyna Tomaszek

ul. Kasztanowa 5

43-300 Bielsko Biała

-

-

-

15

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

43,76

40,00

83,76

 

2. Działając na podstawie podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z części VI postępowania oferty nr 9 złożonej przez Wykonawcę:

 

Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski, ul. Jagiellońska 2, 37-200 Przeworsk.

 

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z zapisami rozdziału V ust. 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia – warunkami udziału w postępowaniu ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo, w etapie I ocenie wstępnej poddaje się wszystkich wykonawców, która odbywa się na podstawie złożonych oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załączniki nr 2a i 2b do SIWZ). Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym. Z analizy złożonej przez Państwa oferty wynika, że zawierała nie podpisany załącznik 2b do SIWZ, co uniemożliwiało wstępną ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający pismem z dnia 25.10.2019 r. znak: GWI.271.1.8.2019 wezwał do złożenia oświadczenia – załącznika nr 2b do SIWZ w terminie do dnia 29 października 2019 r. godz. 12:00. W wyznaczonym terminie nie przedłożono wymaganego dokumentu. W związku z tym, oferta zostaje wykluczona z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 12 Prawa Zamówień Publicznych, według którego z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.

 

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w części VI postępowania została odrzucona oferta:

  • oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę:

Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz

 

Uzasadnienie faktyczne:

 

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wymagał w ramach zamówienia dostawy pomocy dydaktycznych o parametrach określonych w załączniku nr 1a do SIWZ – szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia.

W dniu 05.11.2019 r. Zamawiający dokonał oceny ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych na część VI zamówienia, najkorzystniejszy bilans punktowy uzyskała oferta nr 12 złożona przez Wykonawcę: Educarium Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz. W dniu 06.11.2019 r. Zamawiający wezwał najwyżej ocenionego wykonawcę do przedłożenia kart katalogowych / specyfikacji oferowanych pomocy dydaktycznych – dla potwierdzenia zgodności oferowanych pomocy z wymogami Zamawiającego. W dniu 13.11.2019 r. Wykonawca złożył wymagane dokumenty. Analiza złożonych dokumentów wykazała, że pomoce dydaktyczne wymienione w lp. 1, 2, 7, 10, 15, 24, 29, 30, 33, 37, 41, 46, 54, 60 załącznika nr 1a do SIWZ w części nr VI nie są zgodne z wymogami Zamawiającego.

Zamawiający wymagał dostarczenia pudełka do obserwacji okazów (lp. 1) o wymiarach minimalnych 17 x 12 cm, zaoferowano pudełko o wymiarach 7 x 7,5 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia lornetki (lp. 2) o masie max. 170 g, zaoferowano lornetkę o masie 250 g. Zamawiający wymagał dostarczenia termometru z sondą (lp. 7) z przewodem o długości 1 m, zaoferowano termometr z sondą o długości przewodu 95 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia wagi szalkowej o maksymalnym obciążeniu 200g  (lp. 10, zaoferowano wagę sklepową o obciążeniu do 2 kg. Zamawiający wymagał dostarczenia maszyny elektrostatycznej lub generatora Van de Graffa (lp. 15) o wymiarach minimalnych: 345 x 345 x 395 mm, zaoferowano urządzenie o wymiarach: 280 x 230 x 340 mm. Zamawiający wymagał dostarczenia wagi szalkowej o maksymalnym obciążeniu 200g  (lp. 24), zaoferowano wagę sklepową o obciążeniu do 2 kg. Zamawiający wymagał dostarczenia elektroskopu (lp. 29) o min. wysokości 27 cm, zaoferowano urządzenie o wymiarach 15 cm x 15 cn x 7 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia pałeczek do elektryzowania (lp. 30) o min. długości 30 cm, zaoferowano pałeczki o długości 25 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia zestawu soczewek (lp. 33) o zawartości 7 soczewek, zaoferowano zestawy 6-soczewkowe. Zamawiający wymagał dostarczenia zestawu skał i minerałów (lp. 37) o  wymiarach pojedynczych okazów 3-4 cm, zaoferowano okazy o wymiarach 2,5 cm. Zamawiający wymagał dostarczenia zestawu szkiełek nakrywkowych (lp. 41) o  wymiarach 24 x 24 x 1 mm, zaoferowano szkiełka o wymiarach: 22 x 22 x 1 mm. Zamawiający wymagał dostarczenia płyty grzejnej (lp. 46) o  wymiarach minimalnych 16,5 cm średnicy i mocy 1500W, zaoferowano urządzenie o średnicy 15,4 cm i mocy 1000W. Zamawiający wymagał dostarczenia atlasów (lp. 54 i 60) w oprawie kartonowej, zaoferowano atlasy w miękkiej oprawie..

Zatem Zamawiający uznał, że treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP z uwagi na niezgodność treści złożonej oferty z wymogami SIWZ.

 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  • oferta nr 14 złożona przez Wykonawcę:

Tesora Grażyna Tomaszek, ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko Biała

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zgodnie z zapisami rozdziału XVIII ust. 2 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca był zobowiązany do obliczenia ceny oferty na podstawie prawidłowego ustalenia stawki należnego podatku VAT. Zastosowanie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny i powoduje, że złożona oferta podlega odrzuceniu. Zamawiający pismem z dnia 11.10.2019 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie dotyczące zastosowanych stawek podatku VAT na wybrane pomoce dydaktyczne, wymienione w załączniku nr 1c-6 do SIWZ: lp.: 38, 40-41 – VAT w wysokości 8%, lp. 47-58 - VAT w wysokości 5%; lp.: 59-61 – VAT w wysokości 23%. Wykonawca w odpowiedzi na przesłane wezwanie, pismem z dnia 15.10.2019 r. przyznał się do błędnego zastosowania stawki podatku VAT dla lp. 59-61  – 23% zamiast 5%. Zamawiający uznaje, że wskazanie przez Wykonawcę błędnej stawki podatku VAT stanowi błąd, który nie może zostać poprawiony stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy Pzp i obliguje Zamawiającego do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, oferta zostaje odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP z uwagi na fakt, iż oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny za wykonanie zamówienia w części VI.

 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

5. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania w/w oferentom niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

            Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – dział VI – środki ochrony prawnej.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
    data wytworzenia informacji: 2019-11-22
  • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
    data dodania: 2019-11-22 11:44
Załączniki:
[drukuj]

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1689091
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-10-19 11:42

Stopka strony