Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020 - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od poniedziałek 2020-09-14 godz. 11:25 do czwartek 2020-10-15 godz. 10:00 piątek 2020-10-23 godz. 10:00 piątek 2020-11-06 godz. 10:00 piątek 2020-11-20 godz. 10:00 wtorek 2020-12-01 godz. 10:00 poniedziałek 2020-12-14 godz. 10:00 środa 2020-12-16 godz. 10:00
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”
data opublikowania zdarzenia: 2020-10-21 15:30
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: 2020/S 178-429430 / GWI.271.1.5.2020
Szczegółowa informacja:

-do wszystkich Wykonawców-

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”.

 

A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający: Gmina Głowno,     ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie z dnia 21.10.2020 r.:

W związku z zauważeniem istotnych rozbieżności w dokumentacji do postępowania przetargowym nr GWI.271.1.5.2020. pn.: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno.”, prowadzonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zwracamy się z poniższymi pytaniami dotyczącymi Części II postępowania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Głowno” i prosimy o pilne udzielenie odpowiedzi:

1. Prosimy o pilne wyjaśnienie, czy zapis umieszczony na str. 9 Projektu budowlano-wykonawczego (dalej: PBW) do Części II postępowania „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”: cyt. „Na etapie składania ofert Wykonawca przedstawi powyższe dokumenty jak również karty katalogowe modułów i inwerterów” jest wiążący dla Oferentów/Wykonawców? Zgodnie bowiem z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) (Rozdział 8, pkt-y 8.1. i 8.2. oraz Rozdział 13 pkt 13.4.) Wykonawca ma złożyć:

a) Formularz ofertowy (…)

b) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) (…),

c) Pełnomocnictwo (…) - jeżeli dotyczy,

d) Pełnomocnictwo (…) - jeżeli dotyczy,,

e) Zobowiązanie (…) - jeżeli dotyczy, Nigdzie jednak w treści SIWZ nie jest wspomniane, by należało składać wszystkie dokumenty wskazane w w/w PBW od str. 8 do str. 9., a przecież PBW, zgodnie z informacją ze str. 7 SIWZ stanowi integralną składową SIWZ w postaci Załącznika Nr 1.2 do SIWZ.

Jeszcze raz zwracamy się z prośbą o pilne wyjaśnienie podniesionej sprawy ze względu na nieodległy termin składania ofert w postępowaniu. Naszym zdaniem, wskazana wyżej rozbieżność może stanowić przyczynek do unieważnienia postępowania, ze względu na obarczenie postępowania wadą niemożliwą do usunięcia.

 

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje stosownej modyfikacji treści załącznika nr 1.2 do SIWZ, a mianowicie skreśla zdanie:

 

„Na etapie składania ofert Wykonawca przedstawi powyższe dokumenty jak również karty katalogowe modułów i inwerterów”.  

 

znajdujące się na str. 8 Projektu budowlano-wykonawczego.

 

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

 

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
    data wytworzenia informacji: 2020-10-21
  • zdarzenie opublikował: Maciej Olejniczak
    data dodania: 2020-10-21 15:35
[drukuj]