Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Decyzja Starosty Zgierskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie

AH17IRBT0Gq4AAAAAElFTkSuQmCC

Zgierz, dnia 25.06.2019 r.

GN.6821.9.2019.RP

 

 

D E C Y Z J A

o uznaniu nieruchomości za mienie gromadzkie

 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

 

orzekam uznać za mienie gromadzkie

 

nieruchomość położoną w gminie Głowno, w obrębie Wola Mąkolska, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 667 o pow. 0,3201 ha.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 i 6 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, starosta ustala, stosownie do art. 1 i 3, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie. Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy tj. w dniu 5 lipca 1963 r. Ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.

Starosta Zgierski z dniem 21 stycznia 2019 r. wszczął postępowanie administracyjne o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w gminie Głowno, w obrębie Wola Mąkolska, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 667 o pow. 0,3201 ha, stanowiącą użytek: pastwiska trwałe.

W toku postępowania wyjaśniającego Starosta Zgierski ustalił:

Ewidencja gruntów dla obrębu Wola Mąkolska, gmina Głowno, została założona w 1963 r. W pierwszym rejestrze działka nr 667 o pow. 0,31 ha była we władaniu Wspólnoty Wsi Wola Mąkolska. W dniu 16 stycznia 2007 r., w części dotyczącej właściciela wpisano: „Mienie Gminne Gminy Głowno”. Wpis ten figuruje również obecnie.

W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego nie odnaleziono dokumentów potwierdzających, że działka ewidencyjna nr 667 stanowi wspólnotę gruntową, o której mówi art. 1 ust. 1 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Ujawniony w ewidencji gruntów zapis „Wspólnota Wsi Wola Mąkolska” nie znalazł potwierdzenia w dokumentacji zgromadzonej w sprawie. Zarówno Wójt Gminy Głowno
jak i Sołtys sołectwa Wola Mąkolska nie potwierdzili, że działka ewidencyjna nr 667 stanowi wspólnotę gruntową.

Ponadto do Starosty Zgierskiego, w terminie wskazanym w art. 8a powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, tj. do 31 grudnia 2016 r., nie został złożony wniosek o wydanie decyzji o ustalenie, że przedmiotowa nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową, nie ustalono wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadających i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

Według oświadczeń mieszkańców wsi Wola Mąkolska, znajdujących się w aktach sprawy, przedmiotowa nieruchomość służyła mieszkańcom jako wyrobisko gliny do celów gospodarczych (np. do budowy domów, pieców). Działka nr 667 była powszechnie uważana za miejsce, z którego może korzystać każdy mieszkaniec wsi. Kiedy mieszkańcy zaprzestali pobierania gliny, teren zarósł trawą i krzewami i stał się miejscem wypasu zwierząt. Ponieważ działka była często zalewana wodą, dzieci i młodzież wykorzystywały ją latem jako kąpielisko, zimą - jako lodowisko.

Należy zatem uznać, że nieruchomość położona w gminie Głowno, w obrębie Wola Mąkolska, składająca się z działki ewidencyjnej nr 667:

 1. nie została decyzją Starosty Zgierskiego zaliczona do wspólnoty gruntowej, na podstawie ww. ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
 2. przed dniem 5 lipca 1963 r. miała charakter użyteczności publicznej i była użytkowana wspólnie przez mieszkańców wsi Wola Mąkolska.

Zatem zostały spełnione przesłanki do uznania przedmiotowej nieruchomości za mienie gromadzkie, o których mowa w art. 1 ust. 2 ww. ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało orzec jak w sentencji.

 

Decyzja niniejsza zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy w Głownie, Starostwa Powiatowego w Zgierzu, na tablicy ogłoszeń we wsi Wola Mąkolska, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej - na okres 14 dni.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Starosty Zgierskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia (ogłoszenia). Termin wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało dostarczone do organu wydającego decyzję,
a w szczególności wysłane w formie dokumentu elektronicznego za poświadczeniem przedłożenia lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

 

Z up. Starosty

Kierownik

Biura Gospodarki Nieruchomościami

Dorota Kowalczyk

 

 

Otrzymują:

 1. Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich w/m

- w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń.

 1. Wójt Gminy Głowno

- w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń i zamieszczenia w BIP.

 1. Sołtys wsi Wola Mąkolska

- w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń we wsi Wola Mąkolska.

 1. a/a – 2 egz.

 

Do wiadomości:

1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

drukuj (Decyzja Starosty Zgierskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Zgierski
  data wytworzenia: 2019-06-25
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2019-06-27 13:54

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2019-06-27 13:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 253181
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-02 15:32:08