Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Ogłaszanie konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie Głowieńskim

WÓJT GMINY GŁOWNO OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

W POPOWIE GŁOWIEŃSKIM

 

W skład Zespołu wchodzi Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego  w Popowie Głowieńskim  nr 25.

 

I . Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz.1597 i z 2019 r. poz.1661)

 

1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej i publicznego przedszkola może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz  przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące  kwalifikacji nauczycieli  są najwyższe ,

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie  lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4) uzyskał:

   1.  co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   2.  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   3.  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni
   • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12   ustawy  z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i poz.1378; z 2021 r. poz.4), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
   • wymóg posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlo urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku  świadczenia  pracy na podstawie przepisów ustawy  z  dnia  23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.) oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, zatrudnionych na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej;

 

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz.2215) - dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz.85 ze zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art.140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm. ) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za  umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.289),

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim  (Dz.U. z 2019 r. poz.1480), ukończył studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego. 

 

 

2. Stanowisko dyrektora szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

  

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 5. ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.289).
 10. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim  (Dz.U. z 2019 r. poz.1480),ukończył studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego

 

II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju  szkoły.

  2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:  
             -  stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo   

             -  stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

             - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby     niebędącej nauczycielem,

  3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

 

  4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów     potwierdzających posiadanie  wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2 : świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia.

  5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów       potwierdzających posiadanie  wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

  6. W przypadku cudzoziemców- poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię: dokumentu potwierdzającego znajomość  języka polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 ) lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia , studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów  magisterskich , na kierunku filologia polska, lub

 - dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego .

  7. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku  przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

  8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

  9.Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10.Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem  środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.).

11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów(Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 ) –  dotyczy  kandydata   na  dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

12. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela.

13. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)  lub w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz. U. 2020 r.,poz. 85 ze zm.) , lub kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.-Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym

i dopiskiem „Konkurs na  kandydata  na  stanowisko  dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego   w Popowie Głowieńskim ”  w terminie   do dnia 06 kwietnia 2021 roku do godziny 14-tej., pocztą na adres:

Urząd Gminy Głowno

   ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno ,

lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Głowno pok. Nr 8.

W przypadku nadesłania ofert pocztą decyduje data wpływu do Urzędu.

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym oferta taka powinna
być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

IV.  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Głowno.

 V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej na podany adres zwrotny.

Kandydat  zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

VI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z artykułem 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tj. RODO), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Głowno z siedzibą w Głownie przy ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno  Mogą się Państwo z nami skontaktować przy pomocy numeru telefonu:  42 719 12 91 lub mailowo pod adresem sekretariat@gmina-glowno.pl.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych, w tym realizacji Państwa praw Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej – inspektor@odo.info.pl

Państwa dane będą przetwarzane w związku z realizacją konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. W związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z przepisami prawa, które  określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

W celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe oraz wynika z ww. przepisów. Konsekwencją niepodania danych będzie niedopuszczenie kandydata do wyżej określonego konkursu.

W ramach realizowanego celu nie występuje profilowanie, a dane nie będą transferowane poza Polskę. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom do tego uprawnionym.

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, a po upływie tego okresu przez okres 50 lat.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiadają Państwo prawo do dostępu oraz do sprostowania podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw, kontaktując się z Administratorem na powyższe dane kontaktowe.

W przypadku stwierdzenia o naruszeniu przepisów RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                                                                    

Głowno dnia 15 marca 2021 r.

Zastępca Wójta
Gminy Głowno
/-/
Maciej Olejniczak

 

drukuj (Ogłaszanie konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Popowie Głowieńskim)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak - Zastępca Wójta Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2021-03-15
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2021-03-15 15:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 200588
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-01 13:51:11