Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgierz, dnia 18 października 2022 r.

GN.6821.107.2022.JD

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.)

zawiadamiam,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, że działka położona w gminie Głowno, w obrębie Boczki Zarzeczne, oznaczona ewidencji gruntów i budynków numerem 34 o pow. 0,4380 ha – stanowi mienie gromadzkie.

Na podstawie art. 39 Kpa, organ doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z warunków przewidzianych w przepisie art. 391 § 1 Kpa, doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.). W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.) na mocy przepisu art. 392 Kpa, doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.

Zgodnie z art. 39 § 1 pkt 3 Kpa, organ administracji publicznej może doręczać pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej, wystąpi do organu o takie doręczenie lub wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

Wobec powyższego informuję, iż doręczanie pism przez organ administracji publicznej i wnoszenie podań do organu może nastąpić we wskazanej formie.

Biorąc pod uwagę treść art. 63 § 1 Kpa podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

W świetle art. 63 § 3a) powyższej ustawy, podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej oraz zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru, a także zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Stosownie do art. 73 Kpa strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą przeglądać akta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Długa 49, pok. 306, w godzinach jego urzędowania. W miarę możliwości proszę o wcześniejsze telefoniczne powiadomienie organu o terminie wizyty.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, Starosta ustala, stosownie do przepisów art. 1 i 3, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie. Zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r., Nr 26, poz. 139), dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym, które stanowiło przedmiot własności państwowej w rozumieniu art. 177 kodeksu cywilnego. Z dniem wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym stracił moc między innymi art. 98 ustawy o radach narodowych a mienie gminne w rozumieniu tego przepisu stało się z mocy prawa na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191) mieniem gminy na obszarze której było położone. Zgodnie z art. 18 ust. 1 tej ustawy wojewoda wydaje decyzję w sprawie stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa, w sprawie jego przekazania – w zakresie unormowanym ustawą.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 50 § 1 Kpa w związku z art. 54 § 1 pkt. 3 Kpa wzywam Wójta Gminy Zgierz, w charakterze strony postępowania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, do wskazania sygnatury akt postępowania sądowego toczącego sią w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, wytoczonego przez mieszkańców wsi Boczki Zarzeczne jednemu z gospodarzy za nieuprawnione korzystanie z nieruchomości oraz przesłania informacji, czy w przedmiocie regulacji stanu prawnego nieruchomości prowadzone jest inne postępowanie administracyjne.

Zawiadamiam, iż ze względu na konieczność zgromadzenia dokumentacji, sprawa nie może być rozpoznana w terminie określonym w art. 35 Kpa. W związku z powyższym na podstawie art. 36 Kpa wyznaczam nowy termin jej rozpatrzenia do dnia 31 stycznia 2023 r.

Ponadto informuję, iż na mocy przepisu art. 36 Kpa w związku z art. 37 Kpa, na niezałatwienie sprawy w terminach przewidzianych w kodeksie przysługuje stronie prawo do wniesienia ponaglenia.

Przedmiotowe zawiadomienie zostało w dniu 18 października 2022 r. zamieszczone na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie o zasięgu lokalnym oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Ponadto Starosta Zgierski zlecił opublikowanie przedmiotowego zawiadomienia na okres 14 dni Wójtowi Gminy Głowno w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, przez wywieszenie w urzędzie gminy oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy.

Sprawę prowadzi Joanna Dziubińska – inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zgierzu, tel. 42 28 88 374, e-mail: j.dziubinska@powiat.zgierz.pl

 

 

Z up. Starosty
Dorota Kowalczyk
NACZELNIK
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

 

Otrzymują:

 1. Wójt Gminy Głowno
 2. Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich w/m w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń
 3. Wójt Gminy Głowno - w celu ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości
 4. Sołtys wsi Boczki Zarzeczne
 5. a/a

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Zgierski
  data wytworzenia: 2022-10-18
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2022-10-24 11:17
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-24 11:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 229306
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-17 11:18:54