Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przeprowadzenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach

Ogłoszenie
o przeprowadzenie naboru wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze gminy Głowno.

I. Podstawy prawne:

1.Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.).

2.Uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3.Regulamin Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

4.Uchwała Nr LIX/332/23 Rady Gminy Głowno z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 1689).

II. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania:

1.Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Głowno ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadania możliwe do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę Głowno dotacji o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2.Zabytek, na który będzie udzielona dotacja, musi być zlokalizowany na terenie gminy Głowno.

3.Ogłoszony nabór stanowi podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Głowno po ich weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

III. Beneficjenci dotacji:

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

IV. Zasady naboru i realizacji zadań objętych dotacją:

 1. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek, o dotację w jednej z trzech kategorii:

1) do 150 000 złotych brutto;

2) do 500 000 złotych brutto;

3) do 3 500 000 złotych brutto.

 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 98% wnioskowanych nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy o ochronie zabytków, na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
 2. Dotacja może być udzielona wyłącznie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego w wysokości min. 2%;
 3. Dotacja jest wypłacana po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji przez beneficjenta dotacji z Gminą Głowno na podstawie promes udzielonych gminie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, po zakończeniu realizacji zadania lub jego wydzielonego etapu.
 4. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia postępowania zakupowego okaże się, że wnioskowana kwota dotacji okaże się niewystarczająca do dokonania wyboru wykonawcy i zawarcia umowy Beneficjent zobowiązany jest zwiększyć udział własny do wysokości umożliwiającej wybór wykonawcy i zawarcie umowy.
 5. Jeżeli w wyniku realizacji prac lub robót budowlanych przy zabytku ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeżeli całkowity koszt realizacji zadania ulegnie zwiększeniu, wysokość dotacji pozostaje bez zmian, a Beneficjent jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną a wartością ostateczną.
 6. Zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków określa Uchwały Nr LIX/332/23 Rady Gminy Głowno z dnia 23 lutego 2023 r.
 7. Zadanie będzie realizowane zgodnie z zasadami określonymi w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Beneficjent przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji powinien zapoznać się z założeniami Programu udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego www.bgk.pl (zakładka „Programy i fundusze", „Dokumenty"), w szczególności z Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz Regulaminem Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

V. Miejsce i sposób składania dokumentów:

 1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać osobiście do dnia 10 marca 2023 r. do godziny 15:00 w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.) lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki Urzędu Gminy Głowno na ePUAP: /gminaglowno/skrytka.
 2. Ubiegając się o dotację należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały do Uchwały Nr LIX/332/23 Rady Gminy Głowno z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 1689). Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć dokumenty wyszczególnione w formularzu wniosku.
 3. Wnioski, które wpłyną do Urzędu po 10 marca 2023 r. po godzinie 15:00 zostaną pozostawione bez rozpoznania.
 4. Wnioski złożone przez osoby nieuprawnione lub dotyczące obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków zostaną pozostawione bez rozpoznania i nie będą podlegały ocenie merytorycznej. W przypadku braków formalnych dotyczących informacji wymaganych w formularzu lub braków formalnych dotyczących wymaganych załączników. Beneficjent zostanie wezwany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym terminie. Wnioski, których braków Beneficjent nie uzupełni w wyznaczonym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania i nie będą podlegały ocenie merytorycznej.
 5. Gmina Głowno, jako organizator naboru, zastrzega sobie prawo do zamknięcia naboru bez dokonywania wyboru wniosków z uzasadnionej przyczyny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2023-03-03
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2023-03-03 11:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 163127
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-03 11:33:20