Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Woli Zbrożkowej w latach 2017 -2022 i rozwój jego infrastruktury"

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia
Nr 17 /2017
Wójta Gminy Głowno
z dnia 24 lutego 2017 r.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1, ust. 4 - 5 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj.Dz. U. 2016 r. poz. 930) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r. poz.1817)

 

WÓJT GMINY GŁOWNO OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ POD NAZWĄ

PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WOLI ZBROŻKOWEJ W LATACH 2017 -2022 I ROZWÓJ JEGO INFRASTRUKTURY ” .

 

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.

 

 1. Rodzaj zadania publicznego:

- Przedmiotem zleconego zadania jest Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Woli Zbrożkowej i rozwój jego infrastruktury dla 40 podopiecznych , docelowo 60 osób zamieszkałych na terenie Gminy Głowno a w przypadku wolnych miejsc, mieszkańców gmin ościennych, przy czym pierwszeństwo mają mieszkańcy gminy Głowno

- w budynku wolnostojącym położonym w Woli Zbrożkowej na nieruchomości oznaczonej nr działki 328/3.

 

 1. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizacje tego zadania:

 

W 2017 roku kwota wsparcia finansowego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej wynosi 608.640,00 zł. Środki finansowe na realizacje zadania od 01.11.2017 r. do 31.12.2017 r. wyniosą 101.440/ 50.720 zł miesięcznie/.

Wysokość dotacji na realizację zadania może ulec zmianie, ponieważ uzależniona jest od wysokości dotacji na 1 uczestnika w środowiskowym domu samopomocy ustalonej na podstawie wysokości dotacji ujętej w układzie wykonawczym budżetu Wojewody Łódzkiego oraz od rzeczywistej liczby uczestników ŚDS , jednak nie więcej niż statutowa liczba uczestników ŚDS.

Miesięczną kwotę dotacji na jednego uczestnika z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS ustala Wojewoda zgodnie z art.51c ust.2-4 ustawy o pomocy społecznej i w 2017 roku wynosi 1.268 zł.

Przyznana dotacja obejmuje wydatki bieżące związane z działalnością ŚDS w Woli Zbrożkowej.

W latach następnych wysokość środków finansowych na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej uzależniona będzie od wysokości dotacji na 1 uczestnika w środowiskowym domu samopomocy ustalonej na podstawie wysokości dotacji ujętej w układzie wykonawczym budżetu Wojewody Łódzkiego.

Kwota wsparcia finansowego na rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej w 2017 i latach następnych będzie uzależniona od wysokości przyznanej przez Wojewodę Łódzkiego dotacji na ten cel.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizację zadania, tryb płatności, sposób rozliczenia udzielonej dotacji, zostaną określone w umowie zawartej na podstawie art.15 ust.4 i art.16 ust.1-6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U.2016r.poz.1817) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300.)

Warunkiem przyznania dotacji będzie zawarcie umowy w formie pisemnej pomiędzy Gminą Głowno (podmiot zlecający) a podmiotem wyłonionym w drodze konkursu (podmiotem uprawnionym).

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania : 01 listopad 2017 r. – 31 październik 2022 r.

Warunki realizacji zadania

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej i rozwój jego infrastruktury – zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tj.Dz. U. 2016 r.poz.930.) , Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy ( Dz. U.z 2010 r. Nr 238, poz.1586)

 

V. Termin składania ofert.

Ofertę wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach, opatrzonej stemplem podmiotu z opisem :

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą „ PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WOLI ZBROŻKOWEJ W LATACH 2017 -2022 I ROZWÓJ JEGO INFRASTRUKTURY ” .

do dnia 24 marca 2017 r. do godz. 12.00 osobiście, w sekretariacie Urzędu Gminy Głowno, pokój nr 8, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30. lub przesłać na adres : Urząd Gminy Głowno ,95-015 Głowno ul. Kilińskiego 2

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Oferta powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz.1300).

Oferenci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1) Ofertę realizacji zadania sporządzoną na obowiązującym formularzu, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań ( Dz.U.2016r.poz.1300) wraz z kompletem wymaganych załączników.

2) Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego , innego rejestru lub ewidencji,

W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

3) Statut lub regulamin organizacyjny prowadzonej działalności,

4) Informację o sposobie finansowania placówki i oświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

5) Informacja o zadaniach zrealizowanych z zakresu pomocy społecznej,

6) Sprawozdanie (merytoryczne i finansowe) z działalności w roku poprzednim lub w przypadku krótszej działalności za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty.

7) Pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez podmiot.

8) Opinia banku prowadzącego rachunek oferenta , potwierdzającej brak zajęcia środków z jakiegokolwiek tytułu egzekucyjnego 9 wystawione nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)

9) Listę osób realizujących zadanie wraz z opisem ich kwalifikacji.

Ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty muszą podpisać osoby, uprawnione do reprezentowania danego oferenta i składania oświadczeń woli w jego imieniu, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio innego dokumentu.

W przypadku istnienia upoważnień do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia winny być dołączone do oferty.

Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi obok podpisów należy dopisać czytelnie imię i nazwisko wraz z podaniem pełnionych przez nich funkcji.

Do oferty mogą być załączone dodatkowe rekomendacje lub opinie o oferencie lub o przedkładanym projekcie.

Wzoru oferty nie można modyfikować. Oferta złożona na innym niż wymieniony w załączniku nr 1 druku , niekompletna, nieprawidłowo wypełniona lub złożona po terminie , zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Głowno , 95-015 Głowno ul. Kilińskiego 2 przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Głowno.

Komisja przedstawi Wójtowi Gminy propozycję przyznania dotacji na realizację zadania w formie protokołu.

2.Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Wójt Gminy Głowno w drodze zarządzenia.

Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od ostatniego dnia składania ofert.

Zarządzenie Wójta Gminy Głowno w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy.

Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo odwołania konkursu i odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym (poprawnie wypełnienie oferty oraz kompletności załączników) i merytorycznym przez Komisję Konkursową.

Oferta, która nie spełnia wymogów formalnych zostanie odrzucona.

 

3.Tryb oceny ofert :

Konkurs składa się z dwóch etapów

- w pierwszym etapie komisja konkursowa stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu, otwiera koperty z ofertami i ogłasza nazwy podmiotów , które je złożyły.

- w drugim etapie komisja konkursowa rozpatruje i ocenia oferty w oparciu o kryteria:

1) ocenę możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; skala ocen 0-10 pkt ,

2) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; skala ocen 0-10 pkt,

3) ocenę proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust.3 w/w ustawy będą realizować zadanie publiczne ; skala ocen 0-10 pkt.

4) ocenę planu rozwoju organizacji powiązanego bezpośrednio lub pośrednio z zadaniem a dotyczącym :

 •  pomocy społecznej na terenie gminy i w społeczności lokalnej,
 •  przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 •  integracji i aktywizacji środowiska lokalnego; skala ocen 0-10 pkt;

5) ocenę planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków; skala ocen 0-10 pkt,

6) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

skala ocen 0-10 pkt.

 

W wyniku oceny i rozpatrzenia ofert wybrana zostanie oferta , która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Maksymalnie oferent może uzyskać 60 pkt.

Komisja dokonuje oceny w sposób rzetelny, obiektywny stosując jedynie oznaczone wyżej kryteria.

 

4. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

5. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowno oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głowno pod adresem : www.gmina-glowno.pl, www.bip.gmina-glowno.pl

6. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wybranym w konkursie.

7. W przypadku nie złożenia żadnej oferty do konkursu , konkurs ofert uznaje się za nierozstrzygnięty.

 

VII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Głowno w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3.

Na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach zadania pn. "Przystosowanie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Woli Zbrożkowej na potrzeby uruchomienia i prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy"  wydatkowano kwoty:

 

W 2015 roku środki finansowe w wysokości 558.360,00 zł

W 2016 roku środki finansowe w wysokości 1.313.196,00 zł

Do końca 2017 roku zamierza przekazać 608.640,00 zł

 

O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu wraz z obowiązującym formularzem oferty, umów i sprawozdań można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy w Głownie – pokój Nr 15 ; Tel 42 719 12 91

 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:

Jolanta Szkup – Sekretarz Gminy

Edyta Kaczmarska – Kierownik GOPS

drukuj (Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Woli Zbrożkowej w latach 2017 -2022 i rozwój jego infrastruktury")

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-27 22:00

Załaczniki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Szkup
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2017-02-28 09:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 200572
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-12-01 13:51:11