Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie na „stanowisko d/s windykacji należności”

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W GŁOWNIE

Na podstawie art. 11,12 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
( Dz. U. 2018 r. poz. 1260, 1669)  Wójt Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

STANOWISKO D/S WINDYKACJI NALEŻNOŚCI”

w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno 

 Wymiar czasu pracy  1/2 etatu.

I. Wymagania kwalifikacyjne:

 1. Wykształcenie średnie i minimum 5 lat stażu pracy na podobnym stanowisku,
 2. Wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i minimum 2 lata stażu pracy, preferowane wykształcenie o kierunku administracyjnym, ekonomicznym lub prawniczym, 
 3. Spełnia warunki określone w art. 6 ust. 1 i 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1260,1669), tj.
  - jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3,
  - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
  - posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  - cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 4. Znajomość obsługi komputera ( pakiet MS Office, Excel, poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych,

II.  Wymagania dodatkowe:

    1. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
    2. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
    3. Preferowany staż  pracy na stanowisku związanym z windykacją należności lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji,
    4. Sumienność, samodzielność, kreatywność oraz zdolność pracy zespołowej,
    5. Komunikatywność i obowiązkowość,
    6. Dobra organizacja pracy,
    7. Umiejętność interpretacji przepisów i stosowania aktów prawnych.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obowiązki ogólne:

 1. Bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących powierzonego stanowiska pracy,
 2. Sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego stanowiska,
 3. Organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań,
 4. Przestrzeganie dyscypliny pracy,
 5. Właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,
 6. Bezwzględne przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej i państwowej,
 7. Wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności
  i obowiązków określonych w Karcie Pracy, w miarę potrzeby pomaganie innym pracownikom Urzędu, a na polecenie przełożonych wykonywanie również innych czynności.

Obowiązki szczegółowe:

 1. Organizowanie i prowadzenie szczegółowe dokumentacji  w zakresie podatków i opłat lokalnych;
 2. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych w zakresie podatków i opłat oraz sporządzanie zbiorów dokumentów księgowych;
 3. Księgowanie wpływów należności podatkowych , kasowych, przypisów, odpisów i umorzeń na podstawie decyzji;
 4. Uzgadnianie z kasjerem dziennych wpłat z kwitariusza przychodów K-103;
 5. Dokonywanie likwidacji nadpłat i zaległości;
 6. Monitorowanie terminowości wpłacania należności;
 7. Bieżąca windykacja należności oraz wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w stosunku do dłużników;
 8. Uzgadnianie wpływów i sald;
 9. Rozliczanie inkasentów z zainkasowanych kwot zobowiązań pieniężnych kontrolowanie prawidłowości inkasa i zapisów w kontokwitariuszach;
 10. Wyliczanie wynagrodzeń sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych;
 11. Sporządzanie sprawozdań o dochodach z podatków i opłat;
 12. Przyjmowanie podań, przygotowywanie decyzji i prowadzenie rejestru w sprawach umorzeń, odroczenie terminu  płatności, umorzenie odsetek, rozłożenie na raty zobowiązań pieniężnych oraz postanowienia od spadków i darowizn;
 13. Sporządzanie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości, przygotowywanie informacji dla potrzeb Rady Gminy i jej organów;
 14. Obsługa interesantów i udzielanie informacji;
 15. Kontrola podatkowa w zakresie prawidłowości wykazanych w informacjach podatkowych;
 16. Dokonywanie odpisu w wysokości 2 %  od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych kwartalnie,
 17. Współpraca z urzędami skarbowymi;
 18. Pomoc w zakresie wymiaru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego;
 19. Bieżące śledzenie i wdrażanie zmian w przepisach prawa dotyczących czynności wykonywanych na zajmowanym stanowisku pracy przy pomocy np. serwisu internetowego Ministerstwa Finansów, Sejmu RP, dostępnego w Urzędzie systemu informacji prawnej oraz udział w szkoleniach;
 20. Wyszukiwanie możliwości pozyskiwania różnego rodzaju funduszy, w tym  funduszy unijnych na zadania objęte zakresem stanowiska.
 21. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca siedząca, przy komputerze, w budynku Urzędu Gminy w Głownie; miejsce pracy znajduje się na piętrze, w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych; bezpieczne warunki pracy na stanowisku:
 2. stanowisko związane z przemieszczaniem się w budynku i poza nim; budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,
 3. wyjazdy w teren na obszarze gminy,
 4. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony,
 5. praca jednozmianowa, 20 godzin tygodniowo,
 6. w zależności od potrzeb w szczególności w przypadkach zdarzeń losowych praca poza ustaloną normą czasu pracy Urzędu Gminy Głowno.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w  Głownie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) własnoręcznie podpisany;
 2. list motywacyjny własnoręcznie podpisany;
 3. własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wg załączonego wzoru),
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów),
 5. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, kopie świadectw pracy,
 6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku d/s windykacji należności ( kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zostanie skierowany na badania wstępne);
 7. oświadczenie kandydata o:
  - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw  publicznych; oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o nieposzlakowanej opinii (wg załączonego wzoru),
 8. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru (wg załączonego wzoru- klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy),
 10. w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
 11. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko ds. windykacji należności w Urzędzie Gminy w Głownie”,
do dnia 31.01.2019 r. do godz. 12:00,
w sekretariacie Urzędu Gminy w Głownie, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, pokój nr 8,
I piętro.


Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data i godzina wpływu do Urzędu), nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 Dodatkowe informacje:

 1. Brak podpisu na oświadczeniach będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,
 2. Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 3. Lista osób, które spełniły wymagania formalne, informacje o dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz wyniki naboru zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głowno pod adresem www.gmina-glowno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Głownie, ul. Kilińskiego 2,
  95-015 Głowno,
 4. Z każdym z kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna po uprzednim powiadomieniu telefonicznym o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji; osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane,
 5. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,
 6. Komisja przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną oceniać będzie posiadaną przez kandydatów wiedzę z zakresu informacji ogólnych o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 7. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które zakwalifikowały się do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole,  będą przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi. Urząd Gminy Głowno nie będzie odsyłał dokumentów kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r w zw. z ustawą o pracownikach samorządowych”.                                                                                                                                                                                                                  

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie na „stanowisko d/s windykacji należności”)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2019-01-15
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2019-01-15 13:29
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-15 13:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 132381
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-02 08:55:00