Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie. Stanowisko - INFORMATYK

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W GŁOWNIE

Na podstawie art. 11,12 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
( Dz. U. 2018 r. poz.
1260, 1669) Wójt Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko - INFORMATYK

w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno 

 

 

Wymiar czasu pracy  1/2 etatu.

I. Wymagania kwalifikacyjne:

 1. Wykształcenie wyższe informatyczne I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

 2. Spełnia warunki określone w art. 6 ust. 1 i 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1260,1669), tj.
  - jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3,
  - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych,
  - posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 3. Posiada minimum 2- letnie doświadczenie zawodowe,

 4. Dobra znajomość konfiguracji środowiska Microsoft Windows 10, Windows 2012,

 5. Znajomość konfiguracji aktywnych urządzeń sieciowych,

 6. Dobra znajomość sprzętu, oprogramowania oraz usług IT.

II. Wymagania dodatkowe:

   1. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,

   2. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej,
    o ochronie danych osobowych, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej,

   3. Preferowany staż pracy na podobnym stanowisku w jednostkach samorządu terytorialnego,

   4. Odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, sumienność, samodzielność, kreatywność oraz zdolność pracy zespołowej,

   5. Komunikatywność i obowiązkowość,

   6. Dobra organizacja pracy,

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obowiązki ogólne:

 1. Właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

 2. Sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego stanowiska,

 3. Organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań,

 4. Przestrzeganie dyscypliny pracy,

 5. Bezwzględne przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej i państwowej,

 6. Bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących powierzonego stanowiska pracy,

 7. Wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności
  i obowiązków określonych w Karcie Pracy, w miarę potrzeby pomaganie innym pracownikom Urzędu, a na polecenie przełożonych wykonywanie również innych czynności.

Obowiązki szczegółowe:

 1. Prowadzenie rejestru sprzętu komputerowego i programów komputerowych,

 2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego,

 3. Bieżące prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Urzędu,

 4. Wdrażanie programów komputerowych,

 5. Ochrona systemów informatycznych,

 6. Elektroniczne archiwizowanie danych na nośnikach informatycznych,

 7. Analizowanie potrzeb w zakresie oprogramowania oraz nadzór nad zmianami w programach użytkowników,

 8. Koordynowanie systemów i programów komputerowych,

 9. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych,

 10. Współdziałanie w wykonywaniu zadań i prac doraźnie podejmowanych bądź zlecanych do realizacji,

 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca siedząca, przy komputerze, w budynku Urzędu Gminy w Głownie; miejsce pracy znajduje się na parterze, w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych; bezpieczne warunki pracy na stanowisku:

 2. stanowisko związane z przemieszczaniem się w budynku i poza nim; budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę,

 3. wyjazdy w teren na obszarze gminy,

 4. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 5. praca jednozmianowa, 20 godzin tygodniowo,

 6. w zależności od potrzeb w szczególności w przypadkach zdarzeń losowych praca poza ustaloną normą czasu pracy Urzędu Gminy Głowno.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Głownie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) własnoręcznie podpisany;

 2. list motywacyjny własnoręcznie podpisany;

 3. własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wg załączonego wzoru),

 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów),

 5. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, kopie świadectw pracy,

 6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku ( kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zostanie skierowany na badania wstępne);

 7. oświadczenie kandydata o:
  - posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw  publicznych; oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o nieposzlakowanej opinii (wg załączonego wzoru),

 8. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru (wg załączonego wzoru- klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy),

 10. w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;

 11. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko INFORMATYK w Urzędzie Gminy w Głownie”,
do dnia 21
.06.2019 r. do godz. 12:00,
w sekretariacie Urzędu Gminy w Głownie, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, pokój nr 8,
I piętro.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data i godzina wpływu do Urzędu), nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 Dodatkowe informacje:

 1. Brak podpisu na oświadczeniach będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych,

 2. Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

 3. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniły wymagań formalnych, nie będą informowane.

 4. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

 5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Głownie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Głownie, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno,

 

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które zakwalifikowały się do następnego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi. Urząd Gminy Głowno nie będzie odsyłał dokumentów kandydatów.

 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r w zw. z ustawą o pracownikach samorządowych”.

……………………………………………..

Głowno, 10.06.2019 r.

(podpis Wójta Gminy Głowno)

ZARZĄDZENIE NR 38/2019

WÓJTA GMINY GŁOWNO

z dnia 10 czerwca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia naboru oraz powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno

Na podstawie art. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1260, 1669) oraz § 1 ust. 1-3, §2 ust. 1-8 „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Głownie” wprowadzonego Zarządzeniem
Nr 14/2008 Wójta Gminy Głowno z dnia 15 lipca 2008 r.

Zarządzam, co następuje:

 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Informatyk - w wymiarze 1/2 etatu.

 1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko Informatyka w Urzędzie Gminy Głowno winni spełniać warunki określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3. Ocenę zgłoszonych kandydatów dokona Komisja w składzie:

1. Marek Jóźwiak Wójt Gminy,

2. Jolanta Szkup Sekretarz Gminy,

3. Cezara Stokowska Skarbnik Gminy,

§ 4. Ogłoszenie w sprawie naboru podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Głowno oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Głowno.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Głowno

Marek Jóźwiak

Załącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik nr 2 - Oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowisko urzędnicze

Załącznik nr 3 - Klauzula zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Metryka

 • opublikował: Jarosław Czubiak
  data publikacji: 2019-06-10 08:39
 • zmodyfikował: Jarosław Czubiak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-10 09:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 160282
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-02 09:56:14