Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2020-03-16 12:40

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referenta/inspektora ds. organizacyjnych

OGŁOSZENIE O  NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Na podstawie art. 11 i art.13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019.1282) Wójt Gminy Głowno ogłasza nabór na kandydatów na wolne  stanowisko urzędnicze

 

 

Referenta /Inspektora  ds. Organizacyjnych.

...................................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Nazwa i adres jednostki : Urząd  Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

 

2. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

1) Wymagania niezbędne stawiane  kandydatowi :

a) jest obywatelem polskim,

b) ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c) posiada wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

     publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

f) dobra znajomość obsługi komputera( pakiet Office) i urządzeń biurowych,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

2) Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość  zagadnień związanych z  funkcjonowaniem administracji samorządowej,
 2. preferowane wykształcenie wyższe ze specjalnością  z zakresu prawa administracyjnego,
 3. posiadanie dobrej znajomości i umiejętności obsługi programu do tworzenia aktów prawnych, poczta elektroniczna.
 4. umiejętność planowania i organizacji pracy;
 5. samodzielność, kreatywność, obowiązkowość i dyspozycyjność w wykonywaniu zadań,
 6. znajomość regulacji prawnych dot. ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, Statut Gminy Głowno.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

I. Obowiązki ogólne.

 1. Bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących powierzonego stanowiska pracy.
 2. Sumienne , dokładne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu czynności.
 3. Organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizacje zadań.
 4. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 5. Właściwe zabezpieczenia powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą.
 6. Bezwzględne przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej i państwowej.
 7. Wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności i obowiązków określonych w Karcie Pracy, w miarę potrzeby pomaganie innym pracownikom Urzędu, a na polecenie przełożonych wykonywanie również innych czynności .

II. Obowiązki szczegółowe:

 

1. Obsługa kancelaryjno-techniczna Rady Gminy Głowno i Komisji w szczególności;

1) Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami,

  w tym z radcą prawnym materiałów dotyczących  projektów uchwał rady gminy i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia tych organów,

2) Zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesję, posiedzenia komisji, zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad i przedstawienie ich wójtowi, przewodniczącemu rady i właściwym komisjom,

3)Przekazywanie uchwał Rady Gminy do właściwego organu nadzoru w terminach wynikających z przepisów prawa,

4)Opracowywanie protokołów z sesji, komisji oraz przekazywanie materiałów , uchwał, postanowień , wniosków, opinii właściwym rzeczowo pracownikom Urzędu i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do wiadomości i przestrzegania,

5)Zapewnienie terminowego dostarczania materiałów na sesję Rady Gminy i posiedzenia komisji,

6)Przygotowywanie projektów planów spotkań radnych z wyborcami, dyżurów w okręgach wyborczych ,

7)Prowadzenie korespondencji Rady Gminy i Komisji,

8)Obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady Gminy,

  9)Wykonywanie innych obowiązków związanych z obsługą Rady określonych   obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

10) Załatwianie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń i honorowego

      obywatelstwa gminy,

11)Prowadzenie dokumentacji Rady Gminy i poszczególnych Komisji,

12) Prowadzenie w okresach kadencyjnych rejestrów uchwał i postanowień Rady Gminy,

13) Nadawanie właściwego biegu wnioskom i zapytaniom Radnych Gminy, przygotowanie informacji o sposobie ich realizacji oraz nadzór nad sposobem załatwienia zapytań i wniosków,

 14)Opracowywanie na zlecenie Rady Gminy materiałów i wniosków dotyczących działalności Rady Gminy i Komisji.

 15) Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy,

 16) Opracowywanie we współpracy z Przewodniczącym Rady Gminy, Przewodniczącymi komisji projektów planów pracy i okresowych sprawozdań z działalności Rady Gminy i Komisji oraz informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów,

 17)Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem praw Radnych Gminy i członków komisji, w szczególności wynikających z ochrony stosunku pracy Radnych Gminy i przygotowania projektów decyzji w tych sprawach,

 18) Prowadzenie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów ławników do sądów powszechnych,

 19) Prowadzi sprawy związane z kulturą fizyczną i turystyką,

 20) Prowadzi ewidencję zabytków,

 21) Nadzorowanie gospodarki łowieckiej i współpraca z Kołami Łowieckimi,

 22) Organizowanie gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność osób fizycznych,

 23) Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań i czynności ,

 24) Obsługa spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej osób fizycznych: przyjmowanie w formie papierowej lub elektronicznej zintegrowanego wniosku CEIDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz przetwarzanie wniosku w systemie teleinformatycznym ,

25) Prowadzenie rejestru złożonych wniosków do CEIDG,

26) Dodawanie wniosków w systemie CEIDG o sprostowanie dokonanego wpisu,

27) Wydawanie duplikatów decyzji o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej wydanych przed 1 lipca 2012 roku .

28) Nadzór nad grobami wojennymi i Miejscami Pamięci Narodowej,

29) Bieżące śledzenie i wdrażanie zmian w przepisach prawa dotyczących czynności wykonywanych na zajmowanym stanowisku pracy przy pomocy  np. serwisu internetowego Sejmu RP oraz dostępnego w Urzędzie systemu informacji prawnej,

30) Wyszukiwanie możliwości pozyskiwania różnego rodzaju funduszy , w tym funduszy unijnych na zadania objęte zakresem stanowiska.

 

4.4. Warunki pracy na stanowisku:

1)Wymiar czasu pracy- pełny etat, obowiązująca 8-io godzinna dobowa i 40-to godzinna tygodniowa norma czasy pracy w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

2) miejsce pracy – Urząd Gminy Głowno , Głowno ul. Kilińskiego 2  oraz teren gminy Głowno, budynek biurowy dwukondygnacyjny, bez windy,

3) stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,

4) bezpośredni kontakt z osobami, wysiłek umysłowy,

5) stanowisko wymagające mobilności zawodowej, gotowości do wyjazdów służbowych /sesje wyjazdowe rady gminy/

6) praca wykonywana jest w wymuszonej pozycji ciała / w większości praca siedząca/ , stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

7) pierwsza umowa o prace zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony , nie dłuższy niż 6 miesięcy.

      8)Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Głowno w   rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Głowno nie przekroczył 6 %.

5.Wymagane dokumenty:

 1. Własnoręcznie podpisany życiorys – CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej)
 2. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów) odbyte szkolenia oraz posiadane uprawnienia i umiejętności,
 4. dokumenty poświadczające posiadany staż pracy zawodowej oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy , zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy.
 5. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 7. własnoręcznie podpisane oświadczenia o: 

       - nieposzlakowanej opinii, niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych , posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy;

      - wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz.U. 2016.922);

 

6.Termin , miejsce i forma składania dokumentów:

     1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać :

     a) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno- w sekretariacie pokój nr 8 , I piętro, lub

     b) przesłać  pocztą na adres : Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2 , 95-015 Głowno.

     2) Dokumenty aplikacyjne złożone w Urzędzie Gminy Głowno lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie , opatrzonej napisem:

          „ NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE- PRACOWNIK DS. ORGANIZACYJNYCH „

    3) Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia

         3 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00 włącznie.

 1. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu  dokumentów do Urzędu.
 2. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną ani poza ogłoszeniem.
 3. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

7.Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji . Osoby , które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.

8. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głowno oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowno , ul. Kilińskiego 2 , 95-015 Głowno.

9. Dokumenty aplikacyjne kandydata , który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Urzędzie Gminy Głowno przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia się informacji  o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za potwierdzeniem odbioru.

Urząd Gminy Głowno nie będzie odsyłał dokumentów kandydatów.

Po upływie 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokólarnie zniszczone.

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referenta/inspektora ds. organizacyjnych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2020-03-16 12:39
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-16 13:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 103357
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-05 14:46:55