Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno - Informatyk

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno
z dnia 01 sierpnia 2022 r.

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

I. Stanowisko pracy:

Informatyk

w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

 1. Praca biurowa w systemie jednozmianowym z obsługą monitora ekranowego powyżej
  4 godzin oraz obsługą pozostałych urządzeń biurowych: komputer, drukarka, skaner;
 2. Miejsce wykonywania pracy- Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno oraz Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie (w przypadku obsługi obrad Rady Gminy Głowno). Każdy z budynków przystosowany dla osób niepełnosprawnych (parter).
  Stanowisko pracy z przewagą pozycji siedzącej;
 3. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 4. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, a także inne obywatelstwo z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530);
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  Nieposzlakowana opinia;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 5. Znajomość przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustawy o dostępności cyfrowej stron  internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 6. Wykształcenie  średnie lub wyższe preferowany kierunek informatyczny lub pokrewny;
 7. Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Excel, poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych, umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego;

III. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
 2. Doświadczenie zawodowe kandydata przy wykształceniu wyższym nie jest wymagany staż pracy,
  natomiast przy wykształceniu średnim wymagany  3 letni staż  pracy  na  stanowisku związanym  z obsługą infrastruktury informatycznej,
 3. Sumienność, samodzielność, kreatywność oraz zdolność pracy zespołowej,
 4. Umiejętność pracy w zespole,
 5. Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
 6. Umiejętność analizy problemów, ich rozwiązywanie i logicznego wyciągania wniosków,
 7. Prawo jazdy kat.B,
 8. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej i rozwiązywanie problemów podczas konfiguracji systemów i aplikacji,
 9. Dyspozycyjność.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Prowadzenie rejestru sprzętu komputerowego i programów komputerowych,
 2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego,
 3. Wdrażanie programów komputerowych,
 4. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych oraz nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 5. Elektroniczne archiwizowanie danych na nośnikach informatycznych,
 6. Administrowanie sieciowe systemem operacyjnym oraz administrowanie bazami danych, serwerami plików,
 7. Obsługa sieci komputerowej, jej konfiguracja, rozbudowa, budowa, testowanie i utrzymanie w urzędzie,
 8. Koordynowanie systemów i programów komputerowych,
 9. Informatyczna obsługa obrad Rady Gminy Głowno,
 10. Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych,
 11. Pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych (ASI) zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji,
 12. Serwis sprzętu komputerowego, usuwanie usterek w działalności sprzętu i systemów w urzędzie, ośrodku upowszechniania kultury i jednostkach organizacyjnych,
 13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.

V. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej własnoręcznie podpisany,
 3. Własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Głowno lub w pokoju  nr 8),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ( kopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych  kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach- w przypadku ich posiadania (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 7. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz.530), są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii orzeczenia o stopniu  niepełnosprawności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 8. Oświadcznie  o  treści:  “Oświadczam,  że  posiadam  obywatelstwo  polskie” (dotyczy kandydatów posiadających obywatelstwo polskie),
 9. Oświadcznie o treści: “ Oświadczam, że posiadam obywatelstwo państwa Unii Europejskiej lub innego  państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 10. Oświadcznie  o  treści:  “Oświadczam,  że   nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo  ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 11. Oświadcznie  o  treści:  “Oświadczam,  że   posiadam  pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzystania z  pełni praw publicznych”,
 12. Oświadcznie  o  treści:  “ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a)  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)”,
 13. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  1. certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  2. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  3. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  4. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane
   przez Ministra Sprawieliwości.
 14. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (tylko w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Głowno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 1. Termin składania dokumentów: do dnia 16.08.2022 r.
 2. Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko ds. windykacji należności w Urzędzie Gminy Głowno”,
do dnia 16.08.2022 r. do godz. 12:00,
w sekretariacie Urzędu Gminy w Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno,
pokój nr 8,  I piętro

Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego kandydata.

Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania dokumentów ma data ich wpływu do Urzędu Gminy Głowno, a nie data stempla pocztowego.

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głowno: www.bip.gmina-glowno.pl w zakładce NABÓR NA WOLNE STANOWISKA oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowno.

VIII. Informacje dodatkowe:

Za brak spełnienia wymagań formalnych będą uznane: inna treść  oświadczeń niż w zarządzeniu, brak podpisu pod: każdym oświadczeniem, listem motywacyjnym, życiorysem i kwestionariuszem osobowym oraz brak poświadczenia za zgodność kserokopii wymaganych dokumentów (na każdej ze stron skopiowanych dokumentów).

IX. Klauzula informacyjna w zawiązku z art. 13ust.1 I ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Wójt Gminy Głowno, działający w imieniu Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno;
 2. Dane kotaktowe do Inspektora Ochrony Danych : inspektor@odo.info.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez administratora jest realizacja procesu rekrutacji;
 4. Podstawe prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit.a) i c) RODO;
 5. Odbiorcami danych, będą wyłącznie osoby działające na polecenie administratora oraz organy publiczne działające na podstawie przepisów prawa;
 6. Dane osobowe nie będą pzekazywane do państwa trzeciego;
 7. Dane osobowe będą przechowywane do ustania ich przydatności przez co najmniej okres 5 lat liczonych od dnia zakończenia procesu rekrutacji;
 8. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 9. Kandydat może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpoatrywania jego kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji;
 10. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno - Informatyk)

Pliki do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2022-08-03
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2022-08-03 17:39
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-03 18:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 160294
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-02 09:56:14