Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno - Referent/Inspektor ds. organizacyjnych

Ogłoszenie o naborze  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno
z dnia 01 września 2022 r.

Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

I. Stanowisko pracy:

Referent/Inspektor ds. organizacyjnych

w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

 1. Praca biurowa w systemie jednozmianowym z obsługą monitora ekranowego powyżej
  4 godzin oraz obsługą pozostałych urządzeń biurowych: komputer, drukarka, skaner;
 2. Miejsce wykonywania pracy- Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015. Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych (parter). Stanowisko pracy z przewagą pozycji siedzącej;
 3. Okres na jaki planowane jest zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 4. Wymiar czasu pracy: 1 etat

II. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, a także inne obywatelstwo z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530);
 2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
 6. Znajomość przepisów prawnych: ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego;
 7. Doświadczenie zawodowe kandydata wykształcenie wyższe I lub II stopniu w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowane: prawo administracyjne), preferowany 3 letni staż pracy;
 8. Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Excel, poczta elektroniczna) oraz urządzeń biurowych, umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego;

III. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej,
 2. Posiadanie dobrej praktycznej obsługi komputera w zakresie MS Office (WORD, EXEL) oraz znajomość obsługi Legislatora,
 3. Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
 4. Prawo jazdy kat.B,
 5. Sumienność, samodzielność, kreatywność oraz zdolność pracy zespołowej,
 6. Umiejętność analizy problemów, ich rozwiązywanie i logicznego wyciągania wniosków,
 7. Dyspozycyjność,
 8. Umiejętność pracy w zespole,
 9. Zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Obsługa kancelaryjno-techniczna Rady Gminy Głowno i Komisji,
 2. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami, w tym z radcą prawnym materiałów dotyczących projektów uchwał rady gminy i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia tych organów,
 3. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady Gminy,
 4. Opracowywanie we współpracy z Przewodniczącym Rady Gminy, Przewodniczącymi komisji projektów planów pracy i okresowych sprawozdań z działalności Rady Gminy i Komisji oraz informowanie zainteresowanych o zadaniach wynikających z uchwalonych programów i planów,
 5. Prowadzi sprawy związane z kulturą fizyczną i turystyką,
 6. Prowadzi ewidencję zabytków,
 7. Nadzorowanie gospodarki łowieckiej i współpraca z Kołami Łowieckimi,
 8. Organizowanie gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność osób fizycznych,
 9. Obsługa spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej osób fizycznych: przyjmowanie w formie papierowej lub elektronicznej zintegrowanego wniosku CEIDG-1 o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz przetwarzanie wniosku w systemie teleinformatycznym,
 10. Nadzór nad grobami wojennymi i Miejscami Pamięci Narodowej,
 11. Sprawowanie nadzoru nad ochroną przyrody i współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,
 12. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew, Prowadzenie postępowań dotyczących zgłoszeń właścicieli nieruchomości o zamiarze usunięcia drzewa, ustalanie opłat, prowadzenie postępowań w sprawie naliczenia kar za nielegalne usuwanie drzew,
 13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.

V. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej własnoręcznie podpisany,
 3. Własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Głowno lub w pokoju  nr 8),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ( kopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych  kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach- w przypadku ich posiadania (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 7. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz.530), są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii orzeczenia o stopniu  niepełnosprawności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 8. Oświadcznie  o  treści:  “Oświadczam,  że  posiadam  obywatelstwo  polskie” (dotyczy kandydatów posiadających obywatelstwo polskie),
 9. Oświadcznie o treści: “ Oświadczam, że posiadam obywatelstwo państwa Unii Europejskiej lub innego  państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 10. Oświadcznie  o  treści:  “Oświadczam,  że   nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo  ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 11. Oświadcznie  o  treści:  “Oświadczam,  że   posiadam  pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzystania z  pełni praw publicznych”,
 12. Oświadcznie  o  treści:  “ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a)  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)”,
 13. Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  1. certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  2. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  3. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  4. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawieliwości.
 14. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (tylko w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Głowno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż  6%.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 1. Termin składania dokumentów: do dnia 22.09.2022 r.
 2. Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko ds. organizacyjnych  w Urzędzie Gminy Głowno”,
do dnia 22.09.2022 r. do godz. 12:00,
w sekretariacie Urzędu Gminy w Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno,
pokój nr 8,  I piętro

Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania dokumentów ma data ich wpływu do Urzędu Gminy Głowno, a nie data stempla pocztowego.

Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głowno: www.bip.gmina-glowno.pl w zakładce NABÓR NA WOLNE STANOWISKA oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowno.

VIII. Informacje dodatkowe:

Za brak spełnienia wymagań formalnych będą uznane: inna treść  oświadczeń niż w zarządzeniu, brak podpisu pod: każdym oświadczeniem, listem motywacyjnym, życiorysem i kwestionariuszem osobowym oraz brak poświadczenia za zgodność kserokopii wymaganych dokumentów (na każdej ze stron skopiowanych dokumentów).

IX. Klauzula informacyjna w zawiązku z art. 13ust.1 I ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Wójt Gminy Głowno, działający w imieniu Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno;
 2. Dane kotaktowe do Inspektora Ochrony Danych : inspektor@odo.info.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez administratora jest realizacja procesu rekrutacji;
 4. Podstawe prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit.a) i c) RODO;
 5. Odbiorcami danych, będą wyłącznie osoby działające na polecenie administratora oraz organy publiczne działające na podstawie przepisów prawa;
 6. Dane osobowe nie będą pzekazywane do państwa trzeciego;
 7. Dane osobowe będą przechowywane do ustania ich przydatności przez co najmniej okres 5 lat liczonych od dnia zakończenia procesu rekrutacji;
 8. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 9. Kandydat może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpoatrywania jego kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji;
 10. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Głowno, dnia 01 września  2022  r.

drukuj (Ogłoszenie o naborze  na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno - Referent/Inspektor ds. organizacyjnych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2022-09-02
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2022-09-02 12:25
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-02 12:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 103367
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-10-05 14:46:55