Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno - Sekretarz Gminy Głowno

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE  KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GŁOWNO

Na podstawie art. 11, 12 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r. poz. 530) Wójt Gminy Głowno ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

SEKRETARZ GMINY GŁOWNO”
w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno 

I. Wymagania niezbędne ( formalne):

 1. obywatelstwo polskie, a także inne obywatelstwo z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r. poz. 530);
 2. wykształcenie wyższe magisterskie;
 3. co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 r. poz.530), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub, co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 cytowanej ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku,
 7. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość zagadnień i przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej, w szczególności:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2023 r. poz. 40z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. z 2022 r. poz. 530),
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2023 r. poz.775 z późn. zm.),
  5. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (t.j. z 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.),
  6. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1277 z późn. zm.),
  7. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902).
 2. biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych;
 3. prawo jazdy kat. B;
 4. doświadczenie w pracy z systemami elektronicznego obiegu dokumentów;
 5. umiejętność pracy w zespole, dobrej organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi,
 6. odporność na stres, zaangażowanie, odpowiedzialność, obowiązkowość i dyspozycyjność;
 7. umiejętność interpretacji przepisów i stosowania aktów prawnych oraz umiejętność komunikacji z interesantem.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obowiązki ogólne:
  1. bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących kierowanej jednostki,
  2. sumienne, dokładne i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego stanowiska,
  3. organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłową i terminową realizację zadań,
  4. przestrzeganie dyscypliny pracy,
  5. właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,
  6. bezwzględne przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej i państwowej,
 2. Obowiązki szczegółowe:
  1. zapewnienie warunków efektywnego funkcjonowania, sprawnego działania i prawidłowego wykonywania zadań urzędu,
  2. opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Urzędu i jego zmian,
  3. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie i przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnień pracy,
  4. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady Gminy oraz współpraca z Radą Gminy,
  5. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, spisami i referendami,
  6. koordynacja zadań w zakresie udzielania informacji publicznej,
  7. nadzór nad rozpatrywaniem: skarg, wniosków, petycji według właściwości,
  8. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań o realizacji zadań na stanowisku,
  9. współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowywania projektu budżetu gminy, propozycji zmian oraz jego realizacji w zakresie swojego działania,
  10. nadzór nad bezpieczeństwem, higieną i ochroną przeciwpożarową w Urzędzie,
  11. udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  12. dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu,
  13. zawieranie umów w sprawie praktyk oraz koordynowanie pracy praktykantów i stażystów,
  14. koordynowanie zadań w zakresie współpracy Wójta z Radą,
  15. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta,
  16. wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych,
  17. prowadzenie spraw związanych z obsługą prawną Urzędu,
  18. nadzór nad udostępnianiem informacji na BIP,
  19. wyszukiwanie możliwości pozyskiwania różnego rodzaju funduszy, w tym funduszy unijnych na zadania objęte zakresem stanowiska,
  20. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.

 IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca w systemie jednozmianowym, 40 godzin tygodniowo, przy komputerze, z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie, oraz obsługą pozostałych urządzeń biurowych;
 2. stanowisko z przewagą pozycji siedzącej, związane z przemieszczaniem się w budynku Urzędu Gminy Głowno i poza nim (wyjazdy w teren na obszarze Gminy Głowno); budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę;
 3. miejsce wykonywania pracy - w budynku Urzędu Gminy Głowno; miejsce pracy znajduje się na I. piętrze, w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych;
 4. okres na jaki planowane jest zatrudnienie - umowa o pracę na czas określony obowiązująca nie wcześniej niż od dnia 2 listopada 2023 r. z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony;
 5. wymiar czasu pracy: 1/1 etatu;
 6. w zależności od potrzeb - w szczególności w przypadkach zdarzeń losowych - praca poza ustaloną normą czasu pracy Urzędu Gminy Głowno.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Głowno lub w pokoju  nr 8),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy - świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (kopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych  kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach- w przypadku ich posiadania (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 7. osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1282), są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii orzeczenia o stopniu  niepełnosprawności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 8. oświadczenie  o  treści:  “Oświadczam,  że  posiadam  obywatelstwo  polskie” (dotyczy kandydatów posiadających obywatelstwo polskie),
 9. oświadczenie o treści: “ Oświadczam, że posiadam obywatelstwo państwa Unii Europejskiej lub innego  państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 10. oświadczenie  o  treści:  “Oświadczam,  że   nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo  ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 11. oświadczenie  o  treści:  “Oświadczam,  że   posiadam  pełną zdolność  do czynności prawnych oraz korzystam z  pełni praw publicznych”,
 12. oświadczenie  o  treści:  “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a)  Rozporządzenia      Parlamentu  Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)”,
 13. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  1. certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową  Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  2. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  3. świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  4. świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.
 14. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (tylko w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Głowno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił  6 %

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Urzędzie Gminy Głowno, sekretariat Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, pokój nr 8, I piętro lub przesłać pocztą pod w/w adres. Przedmiotowe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą w terminie do 27 października 2023 r., w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Głowno” lub przesłać za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP (temat wiadomości: Dotyczy naboru na stanowisko kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy Głowno”).
 2. W przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP wymagane w ogłoszeniu o naborze oświadczenia nie mogą być dodane jako załączniki w formie skanu. Wszystkie oświadczenia i pozostałe wymienione w ust. V dokumenty, muszą być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga! Decydujące znaczenie  dla oceny zachowania terminu składania dokumentów, ma data ich wpływu do Urzędu Gminy Głowno, a nie data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gmina-glowno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Głowno, 95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2.

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Za brak  spełnienia wymagań formalnych będą uznane: inna treść oświadczeń niż w zarządzeniu, brak podpisu pod oświadczeniem, liście motywacyjnym i kwestionariuszu osobowym oraz brak poświadczenia za zgodność kserokopii wymaganych dokumentów ( na każdej ze stron skopiowanych dokumentów);
 2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności oraz oryginały dokumentów do wglądu pracodawcy;
 3. Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia, czyli wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę).

IX. Klauzula informacyjna w zawiązku z art. 13ust.1 I ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO:

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Wójt Gminy Głowno, działający w imieniu Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno;
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych : inspektor@odo.info.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez administratora jest realizacja procesu rekrutacji;
 4. Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit.a) i c) RODO;
 5. Odbiorcami danych, będą wyłącznie osoby działające na polecenie administratora oraz organy publiczne działające na podstawie przepisów prawa;
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. Dane osobowe będą przechowywane do ustania ich przydatności przez co najmniej okres 5 lat liczonych od dnia zakończenia procesu rekrutacji;
 8. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 9. Kandydat może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, co będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrywania jego kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji;
 10. Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóżwiak

Głowno dnia 17.10.2023 r.

drukuj (Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Głowno - Sekretarz Gminy Głowno)

Dokumenty do pobrania:

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Głowno Marek Jóźwiak
  data wytworzenia: 2023-10-17
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2023-10-17 14:54
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-17 15:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 132428
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-02 08:55:00