Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Portal Mapowy
  • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
  • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

WÓJT GMINY GŁOWNO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY GŁOWNO
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych w 2018 roku

 

Na podstawie art. art. 4 ust. 1 pkt 1, 13, 14, 15, 16 i 17, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, zm. poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909) oraz uchwały nr XXXVII/203/17 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Głowno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

WYKAZ ZADAŃ

Wykaz zadań przeznaczonych do zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2018 roku:

I.     upowszechnianie kultury, ochrona dóbr kultury, kultywowanie tradycji narodowych i lokalnych:

- organizacja przedsięwzięć promocyjnych o charakterze ponadlokalnym w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości i tradycji ludowej, edukacji i oświaty,

- organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego,

- podtrzymywanie tradycji historycznych, wartości humanistycznych i chrześcijańskich lokalnego środowiska ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież,

- rozwijanie wśród mieszkańców gminy, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży świadomości kultury regionalnej.

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 1.000,00 zł.

II.     pomoc społeczna:

- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

- udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom potrzebującym,

- promocja idei integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 1.000,00 zł.

III.     kultura fizyczna i sport:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

- reprezentowanie Gminy Głowno poprzez udział w zawodach, rozgrywkach sportowych o zasięgu ponadlokalnym,

- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Głowno,

- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Głowno,

- organizowanie współzawodnictwa sportowego szkół,

- wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Głowno.

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 17.000,00 zł.

IV.     edukacja i wychowanie:

- kultywowanie patriotyzmu i tradycji narodowych,

- edukacja ekologiczna i krajoznawstwo,

- organizowanie działań na rzecz integracji środowiska,

- organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 1.000,00 zł.

V.     organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży:

- organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy,

- organizowanie imprez plenerowych, pikników rodzinnych itp.,

- organizowanie imprez edukacyjno-rekreacyjnych na terenie gminy.

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 2.000,00 zł.

ZASADY I KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Zasady przyznawania dotacji na realizacje ww. zadań określają przepisy:

a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, zm. poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 573, poz. 1909);

b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);

c) uchwały nr XXXVII/203/17 Rady Gminy Głowno z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Konkurs jest ważny także, gdy do konkursu ofert zostanie zgłoszona jedna oferta.

5. Zlecanie zadań publicznych odbywa się w formie wsparcia takiego zadania, czyli w kosztach całości zadania musi zostać uwzględniony również wkład własny oferenta wynoszący przynajmniej 5% kosztów całości zadania.

6. Na wkład własny składa się:

a) wkład finansowy rozumiany jako: wkład środków finansowych własnych oraz środków finansowych z innych źródeł, w tym z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego;

b) wkład osobowy rozumiany jako świadczenie pracy przez wolontariuszy i pracy społecznej członków.

7. Konieczne jest oszacowanie wartości wkładu własnego w postaci wkładu osobowego w budżecie oferty, jeśli taka postać wkładu własnego została przewidziana w ofercie.

8. Udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego w sprawozdaniu z realizacji zadania następuje poprzez przedstawienie imiennych list z podpisami osób świadczących prace społeczną wraz z określeniem rodzaju wykonywanej pracy i liczbą godzin oraz wyceną za 1 godzinę pracy.

9. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie (kopertę należy następująco opisać: nazwa i adres oferenta z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego …………….. ”) w sekretariacie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno w terminie do dnia 2 marca 2018 r. do godziny 15:00. Oferta która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

10. Oferty należy składać na załączniku nr 1 (Wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). Oferty złożone na innym formularzu nie będą rozpatrywane.

11. Do oferty należy załączyć:

a) aktualny odpis z KRS (wydruk) lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

b) aktualny statut organizacji lub jego kserokopię;

c) oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który będzie przekazana dotacja;

d) wszystkie złożone wraz z ofertą kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.

12. Oferent może złożyć kilka ofert w tym konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem.

13. Odrzuceniu podlegają oferty:

a) złożone po terminie wskazanym w pkt. 9;

b) nie odpowiadające zadaniu wskazanemu w niniejszym ogłoszeniu;

c) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę;

d) złożone przez podmiot nieuprawniony do wzięcia udziału w konkursie;

14. W ofertach w których stwierdzono braki formalne, które zostały wymienione w pkt. 26 mogą zostać uzupełnione lub poprawione w terminie 7 dni od daty wezwania oferenta za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Nie uzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

15. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:

a) nie zawarto lub błędnie określono rodzaj zadania na stronie tytułowej;

b) nie złożono podpisów przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, podpis powinien być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną;

c) nie wskazano terminu;

d) wystąpiły omyłki w kosztorysie.

16. Wójt Gminy Głowno powołuje komisję konkursową do oceny złożonych ofert w skład której wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy Głowno oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z wyłączeniem przedstawicieli organizacji, którzy biorą udział w konkursie. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji, formie wsparcia zleconego zadania oraz wysokości przyznanych środków na jego realizację podejmuje Wójt Gminy Głowno po zapoznaniu się z oceną komisji konkursowej.

17. Organizator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości przyznanego dofinansowania w stosunku do wnioskowanej kwoty.

18. Złożenie oferty w konkursie nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.

19. Podejmując decyzję o której mowa w pkt. 16 Wójt Gminy Głowno kierować się będzie następującymi kryteriami:

a) merytoryczną wartością przedsięwzięcia, a jego zbieżnością z hierarchią potrzeb i zadań Gminy Głowno, możliwością realizacji zadania;

b) zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia;

c) możliwością realizacji zadania przez organizację pozarządową przy uwzględnieniu informacji zawartych w ofercie (m.in. baza, środki techniczne, zaplecze);

d) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie;

e) kalkulacją kosztów realizacji zadania i możliwościami pozyskania środków z innych źródeł (udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego),

f) uwzględnieniem wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;

g) wysokością środków budżetu Gminy Głowno na realizacje zadania;

h) analizą wykonania zadań zleconych w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji,

i) ocena dotychczasowej współpracy, opiniami udzielonymi przez organ administracji samorządowej oraz inne organizacje.

20. W terminie do 20 marca 2018 roku Wójt Gminy Głowno podejmie decyzję o udzieleniu dotacji i wysokości przyznanych środków.

21. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowno oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Głowno.

22. W przypadku przyznania oferentowi kwoty dotacji innej niż wnioskowana należy przedłożyć zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

23. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosowanie do charakteru zadania ustną informację do odbiorców zadania, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Głowno.

24. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.

25. Rozliczenie dotacji następuje na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

26. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków, które:

a) są niezbędne do realizacji zadania,

b) zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz umowy w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Gminą Głowno,

c) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

d) zostały faktycznie poniesione i opłacone w terminie realizacji zadania,

e) są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.

27. Za koszty, które nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:

a) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy oraz niezapłacone w terminie trwania umowy;

b) budowę, zakup i remont budynków lub lokali;

c) zakup gruntów;

d) spłatę zaciągniętych pożyczek;

e) zakup środków trwałych, których jednostkowy koszt przekracza 3.500,00 zł;

f) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji nie związanych z realizacja zadania;

g) działalność gospodarczą, działalność polityczną i partyjną.

28. Termin realizacji zadania – od daty zawarcia umowy nie później niż do 31.12.2018 roku.

29. W trakcie realizacji zadania oferent zobowiązany jest do:

a) zapewnienia zasobów finansowych, rzeczowych i osobowych niezbędnych do realizacji zadania;

b) realizacji zakresu zadania zgodnie ze złożoną ofertą;

c) realizacji zakresu zadania z zasadami dobrych praktyk;

d) wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy;

e) wydatkowanie przyznanych środków finansowych tylko na zadanie, na które zostały przyznane;

f) prawidłowego i terminowego rozliczenia przyznanych środków finansowych;

g) rzetelnego sprawozdania z realizacji zadania.

30. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH I WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW W 2017 ROKU

Lp.

 

nazwa oferenta

 

rodzaj zadania

 

kwota przeznaczona na zadanie

 

przyznana kwota dotacji (zł)

 

1.

 

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "SOKOLIK"

 

kultura fizyczna i sport

 

17.000,00

 

1.000,00

 

2.

 

Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Popów

 

16.000,00

 

3.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Głowno „Szansa”

 

wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Głowno

 

2.000,00

 

1.000,00

 

4.

 

Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”

 

1.000,00

 

5.

 

Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”

 

upowszechnianie kultury, ochrona dóbr kultury, kultywowanie tradycji narodowych i lokalnych

 

1.000,00

 

1.000,00

 

6.

 

Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”

 

pomoc społeczna

 

1.000,00

 

1.000,00

 

7.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Głowno „Szansa”

 

edukacja i wychowanie

 

1.000,00

 

1.000,00

 

Razem

 

22.000,00

 

22.000,00

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udzielenie dofinansowania zadania dokonywane jest na podstawie pisemnej umowy.

2. Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanym podmiotom środków finansowych.

3. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 


 

drukuj (WÓJT GMINY GŁOWNO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
    data wytworzenia: 2018-02-07
  • opublikował: Piotr Antczak
    data publikacji: 2018-02-07 09:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 56068
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-21 08:20:01