Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

I. Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1535), zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Głowno zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami" na członków komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku. w trybie w/w ustawy.
 2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży
  za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które: reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Gminy Głowno zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami. Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie i nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

 1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybrany jeden członek reprezentujący  podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Głowno w drodze zarządzenia.
 2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
 3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2022, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

IV. Zadania Komisji Konkursowej:

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 9/2022 Wójta Gminy Głowno z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022, zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie otwartego konkursu ofert.

V. Składanie dokumentów:

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno (decyduje data nadania) lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno (decyduje data wpływu). Zgłoszenie musi być oznaczone w tytule - „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych w 2022 r.”

VI. Termin składania dokumentów:

Zgłoszenia kandydatury powinno nastąpić nie później niż do dnia 10 marca 2022 r. do godziny 14:00.

Głowno, dnia 02.03.2022 r.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych w 2022 roku)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2022-03-02
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2022-03-02 09:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 82163
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-21 08:20:01