Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Portal Mapowy
  • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
  • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska

OBWIESZCZENIE
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części wsi Wola Mąkolska

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały Nr XXI/97/16 Rady Gminy Głowno z dnia 29 czerwca 2016 r.
 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04 października 2017 r. do 24 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, w godzinach pracy urzędu.
 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu
20 października 2017 r. w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie, Bronisławów 10, 95-015 Głowno o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Głowno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2017 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo składania uwag do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Głowno, w godzinach pracy urzędu. 

Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Głowno w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: sekretariat@gmina-glowno.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 listopada 2017 r.

Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Głowno.


Wójt Gminy Głowno
/-/Marek Jóźwiak

drukuj (Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
    data wytworzenia: 2017-09-26
  • opublikował: Piotr Antczak
    data publikacji: 2017-09-26 07:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68161
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-24 11:08:09