Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

Głowno, dnia 22.04.2021 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GŁOWNO

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

                Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Głowno uchwał:

 1. Nr XXXI/187/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Boczki Domaradzkie i część wsi Gawronki;
 2. Nr XXXI/188/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 297, 211/2 i 212/2 oraz części działek nr 210, 206 i 233
  w obrębie Popów Głowieński;
 3. Nr XXXI/189/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Dąbrowa;
 4. Nr XXXI/190/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Glinnik;
 5. Nr XXXI/191/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jasionna;
 6. Nr XXXI/192/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Karnków;
 7. Nr XXXI/193/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice;
 8. Nr XXXI/194/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mięsośnia;
 9. Nr XXXI/195/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popów Głowieński;
 10. Nr XXXI/196/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Władysławów Popowski;
 11. Nr XXXI/197/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gmina-glowno.pl lub poprzez Skrzynkę podawczą na ePuap /gminaglowno/skrytka z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2021 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 274) zawiadamiam o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej ze sporządzaniem wyżej wymienionych projektów planów miejscowych.

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno w godzinach pracy urzędu.

Każdy ma prawo do składania wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionych projektów planów miejscowych sporządzanych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Głowno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2021 r., na zasadach określonych powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Głowno.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Głowno.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych –Andrzeja Włodarczyka –naslo14@op.pl.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 17 pkt 1, 4, 9 i 11-14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 ze zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami danych może być projektant sporządzający projekt na podstawie stosownej umowy, organy opiniujące i uzgadniające projekt planu miejscowego i organ nadzoru prawnego.
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub przesyłane do państw trzecich.
 6. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Przekazane dane nie będą profilowane.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2021-04-22
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2021-04-22 15:27

Uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2021-04-22 15:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68163
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-24 11:08:09