Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 297, 211/2 i 212/2 oraz części działek nr 210, 206 i 233 w obrębie Popów Głowieński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GŁOWNO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 297, 211/2 i 212/2 oraz części działek nr 210, 206 i 233 w obrębie Popów Głowieński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago­spo­darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 297, 211/2 i 212/2 oraz części działek nr 210, 206 i 233 w obrębie Popów Głowieński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 01.10.2021 r. do 21.10.2021 r.  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 297, 211/2 i 212/2 oraz części działek nr 210, 206 i 233 w obrębie Popów Głowieński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, pok. 5 w godzinach pracy urzędu oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głowno w zakładce Planowanie Przestrzenne. Każdy zainteresowany osobistym zapoznaniem się z projektem planu miejscowego w Urzędzie Gminy Głowno proszony jest o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem tel. 42 719 13 54 lub 42 719 12 91 wew. 115.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 15.10.2021 r. o godz. 13:30 w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, pok. 6, z uwzględnieniem wszelkich wymogów i środków ostrożności wynikających z ogłoszenia przez Ministra Zdrowia w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie chęci uczestnictwa w dyskusji pod numerem tel. 42 719 13 54 lub 42 719 12 91 wew. 115.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gmina-glowno.pl lub poprzez skrzynkę podawczą na ePUAP /gminaglowno/skrytka z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2021 r.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na zasadach określonych powyżej. Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy na zasadach określonych powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Głowno.

 Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Głowno.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Włodarczyka – naslo14@op.pl.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 17 pkt 1, 4, 11, 12, 13, 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami danych może być projektant sporządzający projekt na podstawie stosownej umowy, organy opiniujące i uzgadniające projekt planu miejscowego i organ nadzoru prawnego.
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub przesyłane do państw trzecich.
 6. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Przekazane dane nie będą profilowane.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 297, 211/2 i 212/2 oraz części działek nr 210, 206 i 233 w obrębie Popów Głowieński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 297, 211/2 i 212/2 oraz części działek nr 210, 206 i 233 w obrębie Popów Głowieński

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2021-09-23
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2021-09-23 11:40
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-23 11:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 65832
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-05 09:12:39