Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno

Głowno, 28.07.2016 r.


OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno:
1.    dla obszaru wsi Domaradzyn,
2.    dla obszaru wsi Karnków,
3.    dla obszaru wsi Ostrołęka.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zmianami) oraz:
1.    uchwały nr VIII/35/15 Rady Gminy Głowno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Domaradzyn,
2.    uchwały nr VIII/37/15 Rady Gminy Głowno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Karnków,
3.    uchwały nr VIII/38/15 Rady Gminy Głowno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Ostrołęka,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno:
1.    dla obszaru wsi Domaradzyn,
2.    dla obszaru wsi Karnków,
3.    dla obszaru wsi Ostrołęka,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5 sierpnia 2016 r. do 7 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95 – 015 Głowno w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno:
1.    dla obszaru wsi Domaradzyn,
2.    dla obszaru wsi Karnków,
3.    dla obszaru wsi Ostrołęka,
odbędzie się w dniu 5 września 2016 r. o godzinie 10:00 w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie, Bronisławów 10, 95-015 Głowno.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany miejscowego planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Głowno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2016 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
1)    opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
2)    opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub
3)    za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Na podstawie art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2016 poz. 353) zawiadamiam o udostępnieniu do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno:
1.    dla obszaru wsi Domaradzyn,
2.    dla obszaru wsi Karnków,
3.    dla obszaru wsi Ostrołęka,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i możliwości zapoznania się w/w dokumentami w dniach od 5 sierpnia 2016 r. do 7 września 2016 r. w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu zmiany planu miejscowego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu zmiany miejscowego planu jest Wójt Gminy Głowno.
Zgodnie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zmianami) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Głowno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2016 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
1)    opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
2)    opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub
3)    za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 

drukuj (OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2016-07-28
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2016-07-28 08:17
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-05 14:49

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Domaradzyn

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2016-08-05
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2016-08-05 08:09

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Karnków

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2016-08-05
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2016-08-05 08:23

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Ostrołęka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2016-08-05
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2016-08-05 08:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68154
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-24 11:08:09