Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Karnków, Mięsośnia, Władysławów Popowski, Wola Mąkolska wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Karnków, Mięsośnia, Władysławów Popowski, Wola Mąkolska wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago­spo­darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2372 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Karnków,
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mięsośnia,
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Władysławów Popowski,
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 15 kwietnia 2022 r. do 05 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, pok. 5 w godzinach pracy urzędu oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głowno w zakładce Planowanie Przestrzennego. Każdy zainteresowany osobistym zapoznaniem się z projektami planów miejscowych w Urzędzie Gminy Głowno proszony jest o wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem tel. 42 719 13 54 lub 42 719 12 91, wew. 115.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 14:00 w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie, Bronisławów 10, 95-015 Głowno. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie chęci uczestnictwa w dyskusji pod numerem tel. 42 719 13 54 lub 42 719 12 91 wew. 115.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagę. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gmina-glowno.pl lub poprzez skrzynkę podawczą na ePUAP /gminaglowno/skrytka z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2022 r.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na zasadach określonych powyżej. Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy na zasadach określonych powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Głowno.

 Z up. Wójta Gminy Głowno

Maciej Olejniczak
Zastępca Wójta Gminy Głowno

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Głowno.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Włodarczyka – naslo14@op.pl.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 17 pkt 1, 4, 11, 12, 13, 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami danych może być projektant sporządzający projekt na podstawie stosownej umowy, organy opiniujące i uzgadniające projekt planu miejscowego i organ nadzoru prawnego.
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub przesyłane do państw trzecich.
 6. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Przekazane dane nie będą profilowane.

drukuj (Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Karnków, Mięsośnia, Władysławów Popowski, Wola Mąkolska wraz z prognozami oddziaływania na środowisko)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak - Zastępca Wójta Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2022-04-07
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2022-04-07 09:07
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-07 09:09

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mięsośnia

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2022-04-11 09:45

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Władysławów Popowski

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2022-04-11 09:45

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2022-04-11 09:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68164
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-24 11:08:09