Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

Głowno, dnia 15.06.2022 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GŁOWNO
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Głowno uchwały Nr XLIV/268/22 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Antoniew, części wsi Kamień, części wsi Ziewanice i części wsi Mąkolice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego.

Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gmina-glowno.pl lub poprzez Skrzynkę podawczą na ePuap /gminaglowno/skrytka z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2022 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej ze sporządzaniem wyżej wymienionego projektu planu miejscowego.

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno w godzinach pracy urzędu.

Każdy ma prawo do składania wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego projektu planu miejscowego sporządzanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Głowno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lipca 2022 r., na zasadach określonych powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Głowno.

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Głowno.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych –Andrzeja Włodarczyka – naslo14@op.pl.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 17 pkt 1, 4, 9 i 11-14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami danych może być projektant sporządzający projekt na podstawie stosownej umowy, organy opiniujące i uzgadniające projekt planu miejscowego i organ nadzoru prawnego.
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub przesyłane do państw trzecich.
 6. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Przekazane dane nie będą profilowane.

 

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2022-06-15
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2022-06-15 14:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 86230
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-17 12:25:45