Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Glinnik, Jasionna, Mąkolice, Popów Głowieński, Antoniew, Kamień, Ziewanice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Glinnik, Jasionna, Mąkolice, Popów Głowieński, Antoniew, Kamień, Ziewanice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago­spo­darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Glinnik,
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jasionna,
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mąkolice,
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popów Głowieński,
 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Antoniew, części wsi Kamień, części wsi Ziewanice i części wsi Mąkolice

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 26 maja 2023 r. do 15 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, pok. 5 w godzinach pracy urzędu oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głowno w zakładce Planowanie Przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów miejscowych odbędzie się w dniu 05 czerwca 2023 r. o godz. 13:00 w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie, Bronisławów 10, 95-015 Głowno.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagę. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, ustnie do protokołu, w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gmina-glowno.pl lub poprzez skrzynkę podawczą na ePUAP /gminaglowno/skrytka z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2023 r.

Równocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na zasadach określonych powyżej. Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy na zasadach określonych powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Głowno.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Głowno.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Włodarczyka – naslo14@op.pl.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 17 pkt 1, 4, 11, 12, 13, 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami danych może być projektant sporządzający projekt na podstawie stosownej umowy, organy opiniujące i uzgadniające projekt planu miejscowego i organ nadzoru prawnego.
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub przesyłane do państw trzecich.
 6. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Przekazane dane nie będą profilowane.

drukuj (Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Glinnik, Jasionna, Mąkolice, Popów Głowieński, Antoniew, Kamień, Ziewanice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2023-05-18
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2023-05-18 00:00
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-17 08:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 86353
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-17 12:25:45