Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno

Głowno dnia, 16 marca 2017 roku

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno:

1. dla obszaru wsi Antoniew,

2. dla obszaru wsi Bronisławów.  

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz:

 1. uchwały nr XXV/126/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę nr VIII/42/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew, 
 2. uchwały nr VIII/34/15 Rady Gminy Głowno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Bronisławów,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno:

 1. dla obszaru wsi Antoniew,
 2. dla obszaru wsi Bronisławów,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 marca 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95–015 Głowno w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno:

 1. dla obszaru wsi Antoniew,
 2. dla obszaru wsi Bronisławów,

odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:00 w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie, Bronisławów 10, 95–015 Głowno.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Głowno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.):

 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w powiązaniu z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz:

 1. uchwały nr XXV/126/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę nr VIII/42/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Antoniew, 
 2. uchwały nr VIII/34/15 Rady Gminy Głowno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru wsi Bronisławów,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach 24 marca 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno:

 1. dla obszaru wsi Antoniew,
 2. dla obszaru wsi Bronisławów,

odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 10:00 w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie, Bronisławów 10, 95–015 Głowno.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Wójt Gminy Głowno. Uwagi mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno,
 2. ustnie do protokołu, w pokoju nr 5 w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017 r.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2017-03-16
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2017-03-23 19:27
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-24 07:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 65785
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-08-05 09:12:39