Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru części wsi Helenów i części wsi Ziewanice

Głowno, dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno:

1. dla obszaru części wsi Helenów,

2. dla obszaru części wsi Ziewanice.
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz:

 1. uchwały nr XXV/128/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Helenów,
 2. uchwały nr XXV/127/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ziewanice,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno:

 1. dla obszaru części wsi Helenów,
 2. dla obszaru części wsi Ziewanice,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8 września 2017 roku do 9 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95 – 015 Głowno w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno:

 1. dla obszaru części wsi Helenów,
 2. dla obszaru części wsi Ziewanice,

odbędzie się w dniu 9 października 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95 – 015 Głowno.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Głowno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2017 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1405) w powiązaniu z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz:

 

 1. uchwały nr XXV/128/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Helenów,
 2. uchwały nr XXV/127/16 Rady Gminy Głowno z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ziewanice,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach od 8 września 2017 roku do 9 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95 – 015 Głowno w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno:

 1. dla obszaru części wsi Helenów,
 2. dla obszaru części wsi Ziewanice,

odbędzie się w dniu 9 października 2017 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95 – 015 Głowno.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w zakresie ochrony środowiska jest Wójt Gminy Głowno. Uwagi mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95‑015 Głowno,
 2. ustnie do protokołu, w pokoju nr 5 w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95‑015 Głowno,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e‑mail: sekretariat@gmina‑glowno.pl,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2017 r.

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno dla obszaru części wsi Helenów i części wsi Ziewanice)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2017-08-31
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2017-08-31 07:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 68152
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-24 11:08:09