Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

II PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Głowno, położonej we wsi Konarzew (Wola Zbrożkowa)

WÓJT GMINY GŁOWNO
ogłasza
II PRZETARG USTNY OGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Głowno,
położonej we wsi Konarzew (Wola Zbrożkowa)

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, położona w obrębie Wola Zbrożkowa (wieś Konarzew), gmina Głowno, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi działek 789/1, 789/2 i 789/5 o łącznej powierzchni 0,6141 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głowno na podstawie księgi wieczystej LD1G/00082941/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość była przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 07 września 2017 r. zakończonego wynikiem negatywnym.

Nieruchomość położona jest we wsi Konarzew w gm. Głowno, ok. 3,5 km od centrum miasta Głowna, przy drodze prowadzącej przez wieś Konarzew w kierunku wsi Strzebieszew, ok. 2,5 km od drogi powiatowej relacji Głowno – Helenów - Bielawy.

Nieruchomość jest zabudowana. Działka 789/2 położona jest bezpośrednio przy drodze publicznej, ma kształt regularny prostokątny zbliżony do kwadratu. Szerokość działki wynosi ok. 28 metrów. Od strony zachodniej sąsiaduje z działką nr 789/5 która stanowi przedłużenie działki 789/2. Dalej w kierunku zachodnim przedłużeniem działki jest zabudowana siedliskiem działka nr 789/1.

Działki  nr 789/2 i 789/5 użytkowane są rolniczo i są to grunty orne w 53% klasy bonitacyjnej RIIIa, w pozostałej części klasy IVa, IVb i V.

Siedlisko przedmiotowej działki zlokalizowane na działce 789/1 oddalone jest około 180 m od drogi prowadzącej przez wieś Konarzew w kierunku wsi Strzebieszew. Zabudowa na przedmiotowej nieruchomości to budynek mieszkalno-gospodarczy, budynek składowy – stodoła drewniana, murowany budynek gospodarczy. Dojazd do siedliska odbywa się poprzez działki 789/2 i 789/5.

Nieruchomość nie jest obciążona długami. Dla przedmiotowej nieruchomości została zawarta 3-letnia umowa dzierżawy nieruchomości rolnej z dnia 01 grudnia 2014 r. która trwa do dnia 30 listopada 2017 roku.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXVI/73/04 Rady Gminy Głowno z dnia 28 października 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23, poz. 252 z dnia 28 stycznia 2005 roku), nieruchomość posiada następujące przeznaczenie:
działka 789/2 oznaczona jest symbolem 7MMR, RP i 42KL,

działka 789/1 i 789/5 oznaczona jest symbolem RP.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu w/w symbolami, plan ustala następujące przeznaczenie:

7MMR:
przeznaczenie podstawowe - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z ogrodami oraz zabudowę zagrodową związaną z gospodarką rolną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru oraz nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, agroturystyka stacje transformatorowe.

RP:
przeznaczenie podstawowe – tereny rolne;
dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa siedliskowo, rozproszona wraz z ogrodami oraz zabudową związaną z gospodarką rolną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (lokalizacja zabudowy na podstawie przepisów szczególnych).

42KL:
pas drogi klasy lokalnej.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 23 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2 w Głownie (pok. 6, parter).

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę 90.000,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy). Do zaproponowanej przez nabywcę w przetargu kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wysokości wadium pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy).

Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Głowno w Banku Spółdzielczym w Głownie, nr konta: 92 8787 0000 0000 0563 2000 0007 –  w terminie do dnia 20 listopada 2017 roku (włącznie). Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wpłata po terminie skutkuje niedopuszczeniem do przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który został ustalony jako nabywca zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócona na wskazane konto nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.) zwana dalej „ukur”, które spełnią warunki określone w art. 6 ukur. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 ukur, nieruchomości objęte przetargiem, stanowią nieruchomości rolne, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.  

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art. 6 ukur i zgłoszą na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „II przetarg ograniczony na sprzedaż dz. 789/1, 789/2, 789/5 we wsi Konarzew (obręb Wola Zbrożkowa)” w sekretariacie Urzędu Gminy Głowno w terminie do dnia 20 litopada 2017 roku do godziny 15:00 uczestnictwo w przetargu ograniczonym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 ukur w tym zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt na pobyt stały. Wzory wymaganych oświadczeń stanowią załączniki A, B, C i D do ogłoszenia o przetargu stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2017 Wójta Gminy Głowno z dnia 09 października 2017 roku. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Głowno w dniu 22 listopada 2017 roku.

Jeżeli osoba wyłoniona jako nabywca nie przystąpi, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu”, które można uzyskać, jak również zasięgnąć dotykowych informacji w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, pokój nr 5 (tel.: 42 719-12-91 wewnętrzny 115) od poniedziałku do piątku w godzinach 730  - 1530, e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Głowno (www.gmina-glowno.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głowno (www.bip.gmina-glowno.pl).

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (II PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Gminy Głowno, położonej we wsi Konarzew (Wola Zbrożkowa))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2017-10-11
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2017-10-11 10:39

Pliki do pobrania:

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2017-10-11 10:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 128192
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-09 15:00:04