Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Głowno ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Antoniewie

Wójt Gminy Głowno ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Antoniewie
 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, położona we wsi Antoniew, gmina Głowno, oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 170/3 (obręb Antoniew, Nr 0002), o powierzchni 0,1133 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głowno na podstawie księgi wieczystej LD1G/00110373/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Antoniew na terenie gminy Głowno w odległości ok. 2.5 km od centrum miasta Głowna przy skrzyżowaniu drogi powiatowej relacji Głowno- Popów Głowieński – Bielawy z drogą lokalną Antoniew – Bronisławów. Obie drogi posiadają nawierzchnię asfaltową. Działka 170/3 jest działką narożną. Nieruchomość ma kształt wielokątny regularny, zbliżony do prostokąta. Szerokość działki od strony drogi powiatowej wynosi ok. 40 m, a od drogi lokalnej ok. 28 m. Od strony południowo wschodniej, bezpośrednio przy drodze powiatowej, w obrysie działki wydzielono działkę pod przystanek PKS (działka 170/4). Nieruchomość jest nieogrodzona. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym o konstrukcji drewnianej. Budynek w bardzo złym stanie technicznym o pow. zabudowy ok.160 m2. Na działce rosną pojedyncze drzewa. Nieruchomość jest położona w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Istnieje możliwość podłączenia działki do sieci wodociągowej i sieci energetycznej. Nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu. Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania.
 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXVI/73/04 z dnia 28.10.2004 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23/05 poz. 252) oraz uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXXII/106/05 z dnia 30.03.2005 r., nieruchomość oznaczona jest symbol 4MMR, 10KZ i 58KL.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu ww. symbolem, plan ustala następujące przeznaczenie:

4MMR:

przeznaczenie podstawowe - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z ogrodami oraz zabudowę zagrodową związaną z gospodarką rolną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru oraz nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, agroturystyka, stacje transformatorowe.

10KZ:

drogi zbiorcze.

58KL:

drogi lokalne.
 

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę 50.000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.). Do zaproponowanej przez nabywcę w przetargu kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 

Termin przetargu ustala się na dzień 9 stycznia 2020 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2 w Głownie, sala nr 8 (I piętro).
 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 groszy). Wniesienia wadium należy dokonać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Głowno nr 92 8787 0000 0000 0563 2000 0007 do dnia 7 stycznia 2020 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.
 

Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu zostanie zaliczone na poczet zakupu nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
 

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w załącznikach do Zarządzenia Nr 78/2019 Wójta Gminy Głowno z dnia 12 listopada 2019 r. dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, a także na stronie internetowej Gminy Głowno (http://www.gmina-glowno.pl) i BIP (http://bip.gmina-glowno.pl). Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny.
 

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień, informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2 w Głownie, pokój nr 5 lub telefonicznie (42) 719-12-91 wew. 115, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 oraz e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl.

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Wójt Gminy Głowno ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Antoniewie)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2019-11-19 10:46
 • 20190826_082907
 • 20190826_083004
 • 20190826_083108
 • 20190826_083155
 • 20190826_083207
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2019-11-19 10:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25142
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-19 10:46

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1650277
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 08:40

Stopka strony