Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Wójt Gminy Głowno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 316/2 w Woli Zbrożkowej

wDalMYKwNhRuAAAAABJRU5ErkJggg==

 

Wójt Gminy Głowno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 316/2 w Woli Zbrożkowej

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, położona we wsi Wola Zbrożkowa, gmina Głowno, oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 316/2 (obręb Wola Zbrożkowa, Nr 0029), o powierzchni 0,1516 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głowno na podstawie księgi wieczystej LD1G/00112153/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum miejscowości Wola Zbrożkowa w gminie Głowno przy drodze powiatowej utwardzonej asfaltem prowadzącej z miasta Głowna do wsi Władysławów Bielawski i Strzebieszew, około 4 km od centrum miasta. Nieruchomość jest niezabudowana o prostokątnym kształcie. Szerokość frontu działki od strony drogi wynosi ok. 21 metrów. Teren działki jest zadarniony, w głębi porośnięta drzewami i krzewami. Od strony zachodniej sąsiaduje z kompleksem leśnym. Teren z możliwością podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej. Nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu. Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXVI/73/04 z dnia 28.10.2004 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23/05 poz. 252) oraz uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXXII/106/05 z dnia 30.03.2005 r., nieruchomość oznaczona jest symbol 3MMR i 06KZ.

 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu ww. symbolem, plan ustala następujące przeznaczenie:

3MMR:

przeznaczenie podstawowe - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z ogrodami oraz zabudowę zagrodową związaną z gospodarką rolną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru oraz nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, agroturystyka, stacje transformatorowe.

06KZ:

drogi zbiorcze.

 

Cenę wywoławczą nieruchomości ustalono na kwotę 60.000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.). Do zaproponowanej przez nabywcę w przetargu kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

Termin przetargu ustala się na dzień 3 września 2020 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2 w Głownie, sala nr 6 (parter).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 groszy). Wniesienia wadium należy dokonać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Głowno nr 92 8787 0000 0000 0563 2000 0007 do dnia 31 sierpnia 2020 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Tytuł wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy poprzez podanie numeru działki i miejscowości lub numeru księgi wieczystej.

 

Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu zostanie zaliczone na poczet zakupu nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w załącznikach do Zarządzenia Nr 57/2020 Wójta Gminy Głowno z dnia 27 lipca 2020 r. dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, a także na stronie internetowej Gminy Głowno (http://www.gmina-glowno.pl) i BIP (http://bip.gmina-glowno.pl). Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień, informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2 w Głownie, pokój nr 5 lub telefonicznie (42) 719-12-91 wew. 115, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 oraz e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl.

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Wójt Gminy Głowno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 316/2 w Woli Zbrożkowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2020-07-27
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2020-07-27 09:37
 • mapa_316_2
 • 20200721_125414-min
 • 20200721_125633-min
 • 20200721_125722-min
 • 20200721_125732-min
 • 20200721_125847-min_kopia

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2020-07-27 09:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 89359
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-26 07:58:05