Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Wójt Gminy Głowno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Głowno
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomości gruntowej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona we wsi Ostrołęka, gmina Głowno, oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 237/5, o powierzchni 0,2736 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głowno na podstawie księgi wieczystej LD1G/00070985/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość jest niezbudowana, porośnięta drzewami i zaskrzeczeniami. Działka ma kształt litery „L”. Węższym ramieniem przylega do drogi lokalnej, szerokość frontu wzdłuż drogi wynosi ok. 20 metrów. Nieruchomość zlokalizowana jest przy drodze gminnej dojazdowej o nawierzchni asfaltowej, łączącej się z drogą lokalną prowadzącą z Głowna, ulicą Ostrołęcką przez wieś w kierunku miejscowości Albinów. Odległość do centrum Głowna wynosi ok. 4 kilometrów. Nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu. Na nieruchomości nie ciąża żadne zobowiązania.

Nieruchomość była przedmiotem I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 10.08.2016 r. zakończonego wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/73/04 Rady Gminy Głowno z dnia 28 października 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23, poz. 252 z dnia 28 stycznia 2005 roku), nieruchomość zlokalizowana jest na terenach oznaczonych symbolem planu MMR:

przeznaczenie podstawowe - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z ogrodami oraz zabudowę zagrodową związaną z gospodarką rolną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru oraz nieuciążliwe zakładu rzemieślnicze, agroturystyka stacje transformatorowe.

Cena wywoławcza nieruchomości: 42.500,00 zł netto
(słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100 gr.)
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Termin przetargu ustala się na dzień 26 października 2016 r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2 w Głowno, sala nr 6 (parter).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście  złotych 00/100 gr.). Wniesienia wadium należy dokonać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Głowno nr 92 8787 0000 0000 0563 2000 0007 do dnia 24 października 2016 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu zostanie zaliczone na poczet zakupu działki. W przypadku uchylenia się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w załączniku do Zarządzenia Nr 43/2016 Wójta Gminy Głowno z dnia 21 września 2016 r. (Załącznik Nr 1 – Warunki przetargowe) dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, a także na stronie internetowej Gminy Głowno (http://www.gmina-glowno.pl) i BIP (http://bip.gmina-glowno.pl). Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny.

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień, informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2 w Głownie, pokój nr 5 lub telefonicznie (42) 719-12-91 wew. 115, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Wójt Gminy Głowno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Antczak
  data wytworzenia: 2016-09-21
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2016-09-21 10:41
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-27 14:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 128129
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-07-09 15:00:04