Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa i eksploatacja niezależnej obory przeznaczonej do chowu i hodowli bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wola Mąkolska 88 na dz. nr 369

Znak:GWI.6220.21.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH

Na podstawie:

- art.61 §4 i art.10§1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz.U.poz.267 z 2013r ze zm.)

– art. 73 ust 1 , art.74 ust 3 , art.75 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r nr 199 poz.1227 z późn. zm.) a także zgodnie z §3 ust.1 pkt.102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r nr 213 poz. 1397 ze zm.)

zawiadamiam

,że na wniosek z dnia 01.07.2016r /data wpływu/ firmy: Pelagius Consulting zam. Madeły 4 98-335 Madeły pełnomocnika działającego w imieniu P. Moniki Pokorskiej zam. Wola Mąkolska 88 95-015 Głowno zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.

„Budowa i eksploatacja niezależnej obory przeznaczonej do chowu i hodowli bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wola Mąkolska 88 na dz. nr 369”.

Stosownie do treści art.10 oraz art.73 §1 Kpa organ administracji jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym jego stadium oraz umożliwić im wypowiedzenie się do zebranych dowodów , do przeglądania akt sprawy ,uzyskiwania wyjaśnień oraz składanych wniosków w postępowaniu dowodowym przed wydaniem stosownej decyzji.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Wola Mąkolska nr 88 na działce nr 369 a dotyczyć będzie budowy budynku obory o pow. 1320 m2. Planuje się budowę dla 100 szt. tj. 93 szt. krowy, 7 szt. cielęta. Infrastruktura towarzysząca obejmować będzie 2 szt. silosów paszowych ,zbiornik na ścieki socjalno-bytowe, zbiornik na ścieki technologiczne.

Zakres robót dotyczących budowy budynku dotyczyć będzie realizacji w zakresie działki 369.

Z karty informacyjnej wynika , że budowa obory nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, nie będzie prowadzona wycinka drzew, zwierzęta utrzymywane będą w systemie bezściółkowym, przewidziany jest zbiornik do magazynowania odchodów zwierzęcych- gnojownicy.

Nie występują obszary chronione ani nie znajduje się na terenie Natura 2000.

Ustalono , że w obszarze oddziaływania występuje mniej niż 20 właścicieli gruntów. W związku z okolicznością . iż liczba stron w niniejszym postępowaniu nie przekracza 20 osób zawiadomienia wszystkich stron o czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie , organ prowadzący postępowanie będzie dokonywał w trybie powiadomienia indywidualnego oraz art. 49 Kpa.

Zgodnie z brzmieniem art.49.Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Głowno , gdyż przedsięwzięcie w całości jest zlokalizowane na terenie jednej gminy.

Jednocześnie zawiadamiam , że zgodnie z art. 64 ust.1 Ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronienie środowiska oraz ocenach organ wyda postanowienie w sprawie kwalifikacji i konieczności przeprowadzenia o.o.ś po zasięgnięciu opinii organów współdziałających .

Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po zgromadzeniu materiału dowodowego

Dlatego też strony mogą się zapoznać ze zgromadzonym materiałem dowodowym i złożyć wniosek lub protest w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego nr pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu 7,30-15,30.

 

Otrzymują:

 

  1. Inwestor: Monika Pokorska zam. Wola Mąkolska 8895-015 Głowno

/pełnomocnik/ :firma Pelagius Consulting zam. Madeły 4 98-335 Madeły

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Łodzi ul. Traugutta 25 90-113 Łódź

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Zgierzu ul. A. Struga 23 95-100 Zgierz

  1. a/a

 

Wójt Gminy Głowno

(-) Marek Jóźwiak

drukuj (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa i eksploatacja niezależnej obory przeznaczonej do chowu i hodowli bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wola Mąkolska 88 na dz. nr 369)

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisław Urbanowicz
    data wytworzenia: 2016-07-12
  • opublikował: Tomasz Białek - Informatyk
    data publikacji: 2016-07-12 13:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16761
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-02-06 19:50

Urząd Gminy Głowno

ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno

[NIP / REGON]
7331304861

[numer konta]
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Dane kontaktowe

tel. (42) 719-12-91

tel. (42) 719-13-54

fax (42) 719-20-08

email sekretariat@gmina-glowno.pl

Godziny urzędowania

Urząd Gminy czynny jest w godz.
7:30 - 15:30

Kasa Urzędu czynna jest w godz.
7:30 - 13:00

Odnośniki

Chmura tagów

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1650254
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 08:40

Stopka strony