Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Portal Mapowy
  • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
  • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Decyzja - Rozbudowa budynku obory w Woli Mąkolskiej nr 77 gmina Głowno

Znak: GWI.6220.19.2016

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art.63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko / (Dz. U. z 2013r poz.1235 ze zm. / zwaną dalej w skrócie ustawą ooś , a także § 3 ust.1 w nawiązaniu do § 3 ust.1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r poz.71 oraz w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98,poz.1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku P. Barbary i Ireneusza Sobieszek zam. Wola Mąkolska nr 77 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa budynku obory w Woli Mąkolskiej nr 77 gmina Głowno.

 

stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa budynku obory w Woli Mąkolskiej nr 77 gmina Głowno.

 

U Z A S A D N I E N I E

Do Wójta Gminy Głowno ul. Kilińskiego nr 2 95-015 Głowno w dniu 10 czerwca 2016r /data wpływu/ wpłynął wniosek P. Barbary i Ireneusza Sobieszek zam. Wola Mąkolska nr 77 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu robót pn.„Rozbudowa budynku obory w Woli Mąkolskiej nr 77 gmina Głowno.

Do wniosku załączono : kartę informacyjną wraz z załącznikami w 3 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej na nośnikach informatycznych oraz wniesiono opłatę skarbową w wysokości 205 zł.

Wójt Gminy Głowno na wniosek wszczął postępowanie administracyjne w dniu 16.06.2016r znak: GWI.6220.20.2016.

Stosownie do treści art.10 oraz art.73 §1 Kpa organ administracji jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym jego stadium oraz umożliwić im wypowiedzenie się do zebranych dowodów , do przeglądania akt sprawy ,uzyskiwania wyjaśnień oraz składanych wniosków w postępowaniu dowodowym przed wydaniem stosownej decyzji.

W związku z okolicznością , iż liczba stron w niniejszym postępowaniu nie przekracza 20 osób zawiadomienia wszystkich stron o czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie , organ prowadzący postępowanie dokonywał będzie w na podstawie art. 49 Kpa. Zgodnie z brzmieniem art.49.Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Głowno , gdyż przedsięwzięcie w całości jest zlokalizowane na terenie jednej gminy.

Wniosek oraz obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2 95-015 Głowno oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji. Informacja o wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głowno pod adresem : www.bip.gmina-glowno.pl

W oparciu o § 3 ust.1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r (Dz.U.2010.213.1397 z 2013.08.01 przedsięwzięcie nie kwalifikuje się z uwagi na planowaną hodowlę lub chów zwierząt w liczbie mniejszej niż 60 szt. dużych jednostek przeliczeniowych (DJP).Inwestor zamierza w ramach planowanej inwestycji rozbudowę o 12 stanowiska więc nie zachodzi konieczność postępowania o.o.ś

Po przeprowadzonej analizie oraz w oparciu o przepisy obowiązujące w tym zakresie postanowiono jak w sentencji.

Wydając niniejszą decyzję Wójt Gminy Głowno oparł się na przepisach obowiązujących w tym zakresie oraz wziął pod uwagę argumenty zawarte we wniosku strony.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie zgodnie z art.106 § 5 Kpa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 90-103 Łódź ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wójta Gminy Głowno w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Wójt Gminy Głowno

(-) Marek Jóźwiak

drukuj (Decyzja - Rozbudowa budynku obory w Woli Mąkolskiej nr 77 gmina Głowno)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisław Urbanowicz
    data wytworzenia: 2016-07-15
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2016-07-18 10:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38470
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-06 19:50:29