Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5114E relacji Wola Lubiankowska – Albinów – gr. Powiatu, gm. Głowno”

GWI.6220.24.2016                                                                 

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH

Na podstawie art. 10 §1, art. 49, art 61 §4 i art. 73 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j. t. ze zmianami) oraz art. 73 ust 1, art.74 ust 3, art.75 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 j. t. ze zmianami)                                                                                                                                                 

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek: Powiatu Zgierskiego, ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5114E relacji Wola Lubiankowska – Albinów – gr. Powiatu, gm. Głowno”.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 §1 Kpa organ administracji jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym jego stadium oraz umożliwić im wypowiedzenie się do zebranych dowodów, do przeglądania akt sprawy, uzyskiwania wyjaśnień oraz składanych wniosków w  postępowaniu dowodowym przed wydaniem stosownej decyzji.

W związku z okolicznością iż liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 20, zawiadomienia wszystkich stron o czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie organ prowadzący postępowanie będzie dokonywał w trybie obwieszczenia na podstawie art. 49 Kpa. Zgodnie z brzmieniem art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Głowno, gdyż przedsięwzięcie w całości jest zlokalizowane na terenie jednej gminy.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko Wójt Gminy Głowno zwrócił się o opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

Rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po zgromadzeniu  materiału dowodowego i uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.

Zgodnie z powyższym strony mogą się zapoznać ze zgromadzonym materiałem dowodowym  i złożyć wniosek lub protest w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, pokój nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30.

Wójt Gminy Głowno

(-) Marek Jóźwiak

 

Otrzymują:

 1. Powiat Zgierski, ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz
 2. Strony postępowania poprzez zamieszczenie na stronie BIP: www.bip.gmina-glowno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń sołectw: Albinów i Wola Lubiankowska.
 3. A/a

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Maciej Olejniczak
  data publikacji: 2016-10-17 11:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38571
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-06 19:50:29