Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Obwieszczenie w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5114E relacji Wola Lubiankowska – Albinów – gr. Powiatu, gm. Głowno”

GWI.6220.24.2016                                                                         

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 10 §1, art. 49, art. 73 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j. t. ze zmianami) w związku z art. 74 ust 3 w nawiązaniu do art.75 ust 1 pkt. 4 oraz  art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 i art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 j. t. ze zmianami) oraz do §3 ust. 2 pkt. 2 w nawiązaniu do §3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71)                                                                                                                                                

zawiadamiam, że

 1. Do Urzędu Gminy Głowno wpłynęły opinie przesłane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 02.11.2016 r., znak: WOOŚ-I.4240.866.2016.KGa oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z dnia 10.11.2016 r., znak: PWIS.NSOZNS.9022.2.34.2016.MF stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5114E relacji Wola Lubiankowska – Albinów – gr. Powiatu, gm. Głowno”.
 2. W dniu 29.11.2016 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Głowno znak: GWI.6220.24.2016 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5114E relacji Wola Lubiankowska – Albinów – gr. Powiatu, gm. Głowno”.
 3. Zgromadzony został materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji po doręczeniu ww. postanowienia poprzez obwieszczenie. Zgodnie z powyższym strony mogą się zapoznać ze zgromadzonym materiałem dowodowym  i złożyć wniosek lub protest w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, pokój nr 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30 w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Głowno

(-) Marek Jóźwiak

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania poprzez zamieszczenie na stronie BIP: www.bip.gmina-glowno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń sołectw: Albinów i Wola Lubiankowska.
 2. A/a.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Olejniczak
  data wytworzenia: 2016-11-29
 • opublikował: Maciej Olejniczak
  data publikacji: 2016-11-29 17:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21258
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-06 19:50:29