Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Łodzi z dnia 21 lutego 2018r. o zasadach dokonywania zgłoszeń przez kandydatów na urzędników wyborczych i liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (miastach) na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi

Informacja
Dyrektora Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi
z dnia 21 lutego 2018 r.
o zasadach dokonywania zgłoszeń przez kandydatów  
na urzędników wyborczych i liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych
gminach (miastach) na obszarze właściwości Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi


Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi informuje o zasadach dokonywania  zgłoszeń  kandydatów  na  urzędników  wyborczych  zgodnie  z  §  2 uchwały  Państwowej  Komisji  Wyborczej  z  dnia  19  lutego  2018  r.  w  sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych Zgodnie z art. 191c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138):
1)  Urzędników  wyborczych  powołuje  się  dla  obszaru  danej  gminy  w  liczbie niezbędnej  do  zapewnienia  prawidłowego  i  sprawnego  funkcjonowania obwodowych  komisji  wyborczych,  na  okres  6  lat,  spośród  pracowników urzędów  obsługujących:  organy  administracji  rządowej,  samorządowej  lub jednostek  im  podległych  lub  przez  nie  nadzorowanych,  posiadających wykształcenie wyższe.
2)  Urzędnicy  wyborczy  wykonują  zadania  od  dnia  zarządzenia  właściwych wyborów  do  dnia  rozstrzygnięcia  protestów  wyborczych  oraz  w  innych sytuacjach, gdy jest to konieczne.
3)  Wykaz urzędników wyborczych działających na obszarze danej gminy podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
4)  Państwowa Komisja Wyborcza określi w drodze uchwały liczbę, tryb i warunki powoływania  urzędników  wyborczych  biorąc  pod  uwagę  konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego przygotowania, przebiegu wyborów oraz funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych.
 
Zgodnie z art. 191b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy:
1)  Urzędnikiem  wyborczym  nie  może  być  osoba  kandydująca  w  wyborach w  okręgu,  w  skład  którego  wchodzi  gmina  właściwa  dla  obszaru  działania urzędnika  wyborczego,  komisarz  wyborczy,  pełnomocnik  wyborczy, pełnomocnik  finansowy,  mąż  zaufania  lub  członek  komisji  wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia.
2)  Urzędnikiem  wyborczym  nie  może  być  osoba  ujęta  w  stałym  rejestrze wyborców  objętym  zakresem  działania  tego  urzędnika.  Zakaz,  o  którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu.
3)  Urzędnik  wyborczy  nie  może  należeć  do  partii  politycznych  ani  prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.
4)  Urzędnikiem  wyborczym  nie  może  być  osoba  skazana  prawomocnym wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Zgłoszenia  kandydatów  na  urzędników  wyborczych  przyjmowane  są  zgodnie z  właściwością  Delegatury  Krajowego  Biura  Wyborczego  w  Łodzi,  tj.  do  gmin (miast)  z  powiatów:  brzezińskiego,  łódzkiego  wschodniego,  kutnowskiego, łaskiego,  łęczyckiego,  łowickiego,  pabianickiego,  poddębickiego  i  zgierskiego oraz miasta na prawach powiatu: Łódź.
Wykaz gmin (miast) na obszarze właściwości Delegatury oraz liczbę urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (miastach) określa tabela (w załączeniu).
W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań,  w  których  niezbędna  była  znajomość  przepisów  Kodeksu  wyborczego. Wzór zgłoszenia w wersji edytowalnej znajduje się w załączeniu.
W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  922  z  późn.  zm.)  informuję,  iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych  jest  Krajowe  Biuro  Wyborcze  z  siedzibą  w  Warszawie  przy ul.  Wiejskiej  10.  Dane  osobowe  kandydatów  do  pełnienia  funkcji  urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości  rozpoznania  zgłoszenia.  Dane  osobowe  kandydatów  będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe  nie  będą  udostępniane  innym  podmiotom.  Osobie  dokonującej zgłoszenia  do  pełnienia  funkcji  urzędnika  wyborczego  przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.
Zgłoszenia  kandydatów  na  urzędników  wyborczych  będą  przyjmowane w  siedzibie  Delegatury  Krajowego  Biura  Wyborczego  w  Łodzi,  90-926  Łódź ul.  Piotrkowska  104,  budynek  „D”,  II  piętro,  pokój  247,  w  godzinach urzędowania:  8 15   –  16 15   lub  drogą  pocztową  na  adres  Delegatury,  jednakże w  przypadku  przesyłek  pocztowych  o  zachowaniu  terminu  decyduje  data wpływu  do  Delegatury,  a  nie  data  stempla  pocztowego  (art.  9  §  1  Kodeksu wyborczego). Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 14 marca 2018 r.
(środa) o godzinie 16 15 . Można składać zgłoszenia w wersji elektronicznej (skan w formacie pdf) za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail Delegatury (kbw.lodz@pkw.gov.pl).  O  dotrzymaniu  terminu  decyduje  wpływ  dokumentu zgłoszenia w wersji papierowej. Zgłoszenia otrzymane po tym terminie pozostają w Delegaturze bez rozpatrzenia.
Do  zgłoszenia  należy  dołączyć  kopię  dyplomu  potwierdzającego  posiadanie wykształcenia  wyższego,  która  powinna  być  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem,  np.  przez  pracodawcę.  Dodatkowo  kandydaci  proszeni  są  o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.
Treść  uchwały  PKW  z  dnia  19  lutego  2018  r.  dostępna  jest  na  stronie internetowej Delegatury KBW w Łodzi.
 

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Łodzi
/-/ Grażyna Majerowska-Dudek

drukuj (Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Łodzi z dnia 21 lutego 2018r. o zasadach dokonywania zgłoszeń przez kandydatów na urzędników wyborczych i liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (miastach) na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Białek
  data wytworzenia: 2018-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-02-26 09:04

Załączniki

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Białek
  data wytworzenia: 2018-02-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-02-26 09:04

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10922
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-02-26 09:05:06