Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

WYBORY ŁAWNIKÓW 2020 - 2023

UCHWALA NR xv1/100/19

RADY GMINY GŁOWNO

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020 - 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 160 I ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495) uchwala się, co następuje:

9k= 1. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania dokonano wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Lodzi na kadencję 2020-2023, zgodnie z wykazem imiennym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Z 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Głowno.

2Q== 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZPrzewodniczący Rady Jarosław Chałubiec

 

 

 

 

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019.

W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi  zwrócił się do Rady Gminy Głowno z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Okręgowego w Łodzi - 3 ławników z wyłączeniem do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni, 
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

  Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone
  datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
 5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 7. Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

Rada Gminy Głowno będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2019-05-23 13:47
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-19 13:54

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2 w pokoju nr 14  - I piętro.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj.

- poniedziałek – piątek od godz. od 7:30 do 15:30

w Urzędzie Gminy Głowno  przy ul. Kilińskiego 2 , na I piętrze w pokoju 14.

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Gminy Głowno po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.:  42 /719 12 91 wew. 124

 

Przewodniczący Rady Gminy Głowno
/-/ Jarosław Chałubiec

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Chałubiec - Przewodniczący Rady Gminy
  data wytworzenia: 2019-05-23
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2019-05-23 13:47
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-03 15:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8492
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-19 14:11:17