Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji


Informacja dotycząca sposobu składania skarg, wniosków i petycji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski”).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46).
3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U z 2014r. poz.1195).
4. Zarządzenie Nr 106/2015  Wójta Gminy Głowno z dnia 31 grudnia 2015r. sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji stosowanej w Urzędzie Gminy Głowno.

Skargi : składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Wnioski: składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

 • ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspakajania potrzeb ludności.

Petycje: składa się do organów właściwych.

Przedmiotem petycji może być:
żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Tryb zgłaszania :
1. Skargi, wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą  poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
2. Petycje mogą być wnoszone pisemnie lub w formie elektronicznej.
3. Skargi, wnioski i petycje nie mogą być wnoszone telefonicznie.

Skargi, wnioski i petycje nie zawierające imienia i nazwiska (oznaczenia podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dane adresowe do wnoszenia skarg, wniosków i petycji

Poczta tradycyjna:

Urząd Gminy Głowno
  ul. Kilińskiego 2
  95-015 Głowno

Rada Gminy Głowno
  ul. Kilińskiego 2

95-015 Głowno

Faks:

42 719 20 08

Telefon

42 719 12 91

E-mail:

sekretariat@gmina-glowno.pl

Skrytka ePUAP:

Gminaglowno/skrytka

 

Miejsce złożenia:

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków

Wójt Gminy

w każdy wtorek od godz. 8:00 do 15:00
po wcześniejszym ustaleniu terminu

Sekretarz Gminy

codziennie w godzinach pracy Urzędu oraz w każdy wtorek od godz.15:30 do 16:00

Przewodniczący Rady Gminy

po wcześniejszym ustaleniu terminu

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

w ustalonych przez siebie godzinach przyjęć

 

Opłaty :
Wniesienie skargi, wniosku lub petycji oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Termin odpowiedzi :
1. Załatwianie skargi, wniosków następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca.
2. Załatwianie petycji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy.
3. W przypadku nie załatwienia sprawy w tym czasie, skarżący/wnioskodawca lub wnoszący petycję zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Tryb odwoławczy :
1. Skarżący/wnoszący petycję niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi/petycji może ją ponowić. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia, może w odpowiedzi na skargę/petycję podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
2. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Prawo wniesienia skargi służy również w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.
3. Nie jest dopuszczalne wniesienie skargi w przedmiocie sposobu rozpatrzenia petycji.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działa w granicach prawem dozwolonych.

UWAGA!
PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE PETYCJI ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z PRZEPISAMI ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U z 2014r. poz. 1195) – ustawa weszła  w życie w dniu 6 września 2015r.
 
 

drukuj (Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tomasz Białek
  data wytworzenia: 2016-04-26
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-04-26 22:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-09 12:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22058
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-05-09 13:17:02