Biuletyn Informacji Publicznej
BIP Urząd Gminy Głowno

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Portal Mapowy
 • ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
 • BIP Archiwum

Przejdź do: www.gmina-glowno.pl

Treść strony

Raport z konsultacji nad projektami statutów sołectw Gminy Głowno

RAPORT Z KONSULTACJI

nad projektami statutów sołectw Gminy Głowno

 

W dniu 15 marca 2019 r. Wójt Gminy Głowno na podstawie Uchwały Nr VI/34/19  Rady Gminy Głowno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Głowno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 913) oraz Zarządzenia Nr 23/2019 Wójta Gminy Głowno z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Głowno ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Głowno.

 Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Głowno w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw. Konsultacje społeczne skierowane były do wszystkich mieszkańców Gminy Głowno oraz obejmowały swoim obszarem wszystkie sołectwa Gminy Głowno. Konsultacje społeczne przeprowadzono w okresie od 1 kwietnia 2019 r.  do 23 kwietnia 2019 r.

Konsultacje społeczne prowadzone były poprzez:

1) wyłożenie projektów uchwał do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz u sołtysów z możliwością składania wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r. Wzór formularza na którym można było składać uwagi dostępny był na stronie internetowej Gminy Głowno, stronie BIP, w Urzędzie Gminy Głowno oraz u sołtysów. Wnioski, uwagi i opinie należało składać w siedzibie Urzędu Gminy Głowno;

2) za pośrednictwem ankiety on-line dostępnej na stronie BIP Gminy Głowno w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Projekty  statutów dostępne były:

1) na stronie BIP Gminy Głowno –   https://www.bip.gmina-glowno.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE  oraz na stronie internetowej Gminy Głowno https://www.gmina-glowno.pl

2) u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach celem udostępnienie ich mieszkańcom gminy dla zgłaszania pisemnych opinii, uwag i propozycji,

3) wyłożone w Urzędzie Gminy Głowno – pok. Nr 5 w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom dla zgłaszania wniosków, uwag i opinii.

W trakcie konsultacji przy pomocy formularza internetowego zostały złożone dwa wnioski z propozycjami zmian w projekcie statutów. Treść wniosków wraz z rozstrzygnięciem przedstawia tabela poniżej:

 

Lp.

Zgłaszający

Data wniosku

Sołectwo do którego został złożony wniosek

Treść uwagi

Decyzja w sprawie uwagi

Uzasadnienie

1

A.J.

01.04.2019

Karasica

Wnioskodawca zwrócił uwagę na tę okoliczność, że ustawa o samorządzie gminnym nie wprowadza dla ważności wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej żadnego kworum. Dlatego zaproponowano zmianę w § 27 statutu każdego sołectwa polegającą na usunięciu dodatkowych warunków ważności wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej i usunięciu zapisu o konieczności ustanowienia kworum.

Uwaga uwzględniona

Zgodnie z art. 36 ust 2 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Zgodnie z powołanym we wniosku orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2018 r. (sygn. II SA/Go 322/18) przepis ten należy uznać za kompletny i nie zastrzega żadnego kworum dla ważności wyboru sołtysa oraz członków rady sołeckiej.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że zebranie wiejskie nie jest uprawnione do wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.  Przyznanie zebraniu wiejskiemu charakteru elekcyjnego pozostaje w sprzeczności z regulacją art. 36 ust. 1 u.s.g., w którym ustawodawca nadał zebraniu wiejskiemu wyłącznie uprawnienia uchwałodawcze. Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zgodnie z art. 36 ust. 2 powoływanej powyżej ustawy dokonują natomiast mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania na specjalnie w tym celu zwołanym zebraniu (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 kwietnia 2019 syg. II SA/Go 144/19).

2

D.K.

04.04.2019

Ostrołęka

W § 6 ust. 1 pkt 2) statutu sołectwa Ostrołęka zaproponowano zmianę poprzez uwzględnienie rady sołeckiej jako organu sołectwa. Ponadto w § 34 ust. 2  statutu sołectwa Ostrołęka zaproponowano, by rada sołecka mogła wystąpić z wnioskiem o odwołanie sołtysa.

Zdaniem wnioskodawcy zmiany te zwiększą rolę rady sołeckiej w społeczności wiejskiej.

Podobne rozwiązania funkcjonują w wielu stowarzyszeniach i spółkach

opisane w Prawie Handlowym.

Działanie w przyszłości - funduszu sołeckiego będzie wymagać sprawnego, kolektywnego podejmowania decyzji.

Uwaga nieuwzględniona

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w art. 36 ust. 1 wskazuje dwa organy funkcjonujące w sołectwie. Jest to zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy i sołtys jako organ wykonawczy. Rada sołecka nie jest organem sołectwa. Zgodnie z ustawą zadaniem rady sołeckiej jest wspomaganie działalności sołtysa (postanowienie NSA we Wrocławiu z dnia 20 maja 1991 syg. SA/Wr 381/91,    postanowienie NSA w Łodzi z dnia 14 lipca 1995 syg. SA/Łd 1280/95, wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 maja 2007 syg. IV SA/Wa 383/07).

Odnosząc się do drugiej części wniosku należy zwrócić uwagę, że jak wskazano powyżej zadaniem rady sołeckiej jest wspomaganie działalności sołtysa. W związku z tym nie jest zasadnym umocowanie rady sołeckiej do  wystąpienia z wnioskiem o odwołanie sołtysa. Uprawnienie rady soleckiej do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie sołtysa może rodzić istotny konflikt w strukturach sołectwa wpływający na sprawne funkcjonowanie sołectwa jako jednostki pomocniczej. Do kręgu podmiotów umocowanych do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie sołtysa wskazano 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa oraz wójta gminy, co stanowi gwarancję, że wniosek o odwołanie sołtysa nie będzie nadużywany i będzie stosowany wyłącznie  w uzasadnionych przypadkach.

Głowno, dnia 23.05.2019 r.

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Raport z konsultacji nad projektami statutów sołectw Gminy Głowno)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno
  data wytworzenia: 2019-05-23
 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2019-06-03 15:12
 • zmodyfikował: Piotr Antczak
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-04 10:04

Metryka

 • opublikował: Piotr Antczak
  data publikacji: 2019-06-03 15:14

O G Ł O S Z E N I E

o  przeprowadzeniu konsultacji projektów Statutów Sołectw Gminy Głowno  

WÓJT  GMINY  GŁOWNO

działając na podstawie Uchwały Nr VI/34/19  Rady Gminy Głowno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Głowno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 913) oraz Zarządzenia Nr 23/2019 Wójta Gminy Głowno z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Głowno

o g ł a s z a

konsultacje społeczne dotyczące projektów Statutów Sołectw Gminy Głowno.
 

 1. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Głowno w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw.
 2. Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców Gminy Głowno oraz obejmują swoim obszarem wszystkie sołectwa Gminy Głowno
 3. Termin konsultacji ustala się  od 1 kwietnia 2019 r.  do 23 kwietnia 2019 r.
 4. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez:
  • wyłożenie projektów uchwał do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz u sołtysów z możliwością składania wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej w terminie do dnia 23 kwietnia 2019 r. Wzór formularza na którym można składać uwagi dostępny jest na stronie internetowej Gminy Głowno, stronie BIP, w Urzędzie Gminy Głowno oraz u sołtysów. Wnioski, uwagi i opinie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Głowno;
  • za pośrednictwem ankiety on-line dostępnej na stronie BIP Gminy Głowno w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.
 5. Projekty  statutów dostępne są:
  • na stronie BIP Gminy Głowno –   https://www.bip.gmina-glowno.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE  oraz na stronie internetowej Gminy Głowno https://www.gmina-glowno.pl
  • u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach celem udostępnienie ich mieszkańcom gminy dla zgłaszania pisemnych opinii, uwag i propozycji,
  • wyłożone w Urzędzie Gminy Głowno – pok. Nr 5 w dniach i godzinach urzędowania, celem udostępnienia ich mieszkańcom dla zgłaszania wniosków, uwag i opinii.
 6. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
 7. O wynikach konsultacji Wójt poinformuje na stronie internetowej Gminy Głowno, BIP, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz tablicach informacyjnych sołectw.

 

Głowno, dnia 15.03.2019 r.

Z up. Wójta
/-/ Jolanta Szkup
Sekretarz Gminy

drukuj ()

Wzór ankiety konsultacyjnej

Ankietę można wypełnić również poprzez formularz on-line znajdujący się poniżej. (Uwaga: Ankieta będzie widoczna w tym miejscu w dniach od 1 do 23 kwietnia 2019 roku).

Projekty statutów sołectw

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8967
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-06-04 10:25:40